VIJESTI

preview

18.04.2018

Dugoočekivana Odluka o ostvarivanju prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih dažbina, koja građanima i privredi donosi određene pogodnosti, počinje se primjenivati od 25.04.2018. godine. U skladu sa pomenutom Odlukom došlo je do određenih izmjena kada su u pitanju visine iznosa za koje je predviđeno oslobađanje od plaćanje uvoznih dažbina. Kada fizičko lice ulazi u carinsko područje BiH vozilom ili na neki drugi način, trenutno ima pravo na oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina na robu koju unose u svom ličnom prtljagu za vlastite potrebe do vrijednosti od 200 KM. Početkom primjene nove Odluke ta vrijednost se povećava do iznosa od 600 KM. Prema trenutnim propisima kada građani BiH dobijaju putem pošte pakete iz inostranstva, trenutno se oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina vrši na pakete zanemarive vrijednosti do iznosa od 50 KM. Početkom primjene nove Odluke ta vrijednost se povećava do iznosa od 300 KM, ukoliko fizičko lice naručuje robu iz inostranstva i istu plaća prilikom narudžbe. S druge strane oslobađaju se od plaćanja uvoznih dažbina paketi do vrijednosti od 90 KM ukilko fizička lica iz BiH iste dobijaju od fizičkih lica iz inostranstva bez bilo kakvog plaćanja. Kada se radi o gore pomenutoj robi mora biti vidljivo da je ista namijenjena za vlastitet potrebe. Ne smije se raditi o količinama koje bi dale naslutiti da je ta roba namijenjena daljoj prodaji u BiH. Kad su u pitanju privrednici nova Odluka donosi oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina za opremu za proizvodnju koja se ne proizvodi u BiH, a koja se uvozi za novu ili proširenje postojeće proizvodnje, modernizaciju proizvodnje, uvođenje nove odnosno osuvremenjavanje postojeće porizvodne tehnologije, a kojom se obavlja neposredna proizvodna djelatnost. Odlukom je predviđeno oslobađanje i za opremu koja predstavlja ulog stranog lica, tačnije sredstva za obavljanje registrovane djelatnosti i nihovi rezervni dijelovi, kao i za materijal za izgradnju i popravak građevinskih objekata za obaljanje djelatnosti. Odluka o ostvarivanju prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih dažbina objavljena je u Službenom glasniku BiH br. 24/18 od 17.04.2018. godine,a primjena počinje osmog dana od dana obajave, tačnije 25.04.2018. godine. Odluka predtsvalja usklađivanje sa legislativom EU. ...

PROČITAJ VIŠE
preview

16.04.2018

Ovlašteni službenici Uprave za indirektno oporezivanje oduzeli su na području Zvornika veću količinu cigareta i duhana. Ovi proizvodi čija se tržišna vrijednost procjenjuje na 60.000 KM trebali su biti prodani na crnom tržištu i nisu bili obilježeni akciznim markicama koje izdaje UIO. Službenici Grupe za spriječavanje krijumčarenja i prekršaja iz Regionalnog centra UIO u Tuzli, na osnovu višemjesečnog operativnog rada došli su do saznanja o više lokacija i putničkih vozila na područiju Zvornika na kojima se vrši skladištenje i daljnja nelegalna distribucija cigareta na područiju BiH. Radi se o duvanskim prerađevinama koje su porijeklom iz susjednih zemalja. U aktivnostima provedenim na terenu korištena su stečena iskustva i donirana opreme od strane Američke Vlade putem programa EXBS. Tom prilikom je pronađeno i privremeno oduzeto 10.910 paklica raznih cigareta koje su obilježene stranim akciznim markicama, kao i 56,5 kilograma duvana. Ukupna tržišna vrijednost privremeno oduzete robe iznosi 60.000 KM, a protiv četiri fizička lica koja se sumnjiče za nezakonitu prodaju akciznih proizvoda, shodno odredbama Zakona o carinskim prekršajima BiH, biće podneseni zahtjevi za pokretanje prekršajnog postupka pred nadležnim sudom. Posebno napominjemo da je u ovoj godini Grupa za sprečavanje krijumčarenja i prekršaja u regionalnom centru UIO u Tuzli, uključujući i ovu akciju, ukupno oduzela 2.074,5 kg rezanog duhana, 685 kg duhana u listu, 16.553 paklice cigareta, 55.365 komada ručno punjenih cigareta, 2 mašine za rezanje duhana. ...

PROČITAJ VIŠE
preview

12.04.2018

Danas je u Banjoj Luci potpisan poseban Memorandum o saradnji između Uprave za indirektno oporezivanje i Državne agnecije za istrage i zaštitu SIPA-e. Memorandum su potpisali direktor UIO dr. Miro Džakula i direktor SIPA-e g. Perica Stanić Potpisani Memorandum o saradnji dvije agencije podrazumijeva puno bržu i kavlitetniju razmjenu podataka neophodnih za provođenje istraga u svim slučajevima gdje postoji osnovana sumnja da je izvršena utaja indirektnih poreza. Uprava će na zahtjev Državne ganecije za istrage i zaštitu obezbijediti tražene podatke o pravnim licima registrovanim u Jedinstvenom registru UIO, za koje SIPA-a provodi određene istražne radnje. Između ostalog, UIO će dostavljati SIPA-i spisak kompanija koje nisu u zakonskim rokovima izmirile svoje obaveze po osnovu indirektnih poreza, već su ušle u postupak prinudne naplate po osnovu PDV-a, akciza, carine i putarine. Planirana je i razmjena baze poreskih obveznika rizičnog profila, kao i podaci o podnesenim krivičnim izvještajima. Memorandumom je uspostavljeno posebno Koordinaciono tijelo u kojem se nalaze službenici UIO i SIPA-e, koje će pripremati sadržaj, formu i oblik neophodnih informacija za razmjenu. ...

PROČITAJ VIŠE
preview

02.04.2018

Prihodi od indirektnih poreza u prva tri mjeseca 2018. godine iznosili su 1 milijardu i 701 milion KM i veći su za 158 miliona KM ili 10,25% u odnosu na isti period 2017. godine kada su iznosili 1 milijardu i 543 milliona KM. Iz sredstava koje prikupio UIO sa više od 80 % finansiraju se svi nivoi vlasti u BiH: država, etiteti, Brčko distrikt, kantoni u FBiH i opštine u cijeloj BiH. Nakon izvršenih povrata poreskim obveznicima koji su u prva tri mjeseca 2018. godine ostvarili pravo na povrat PDV u iznosu od 319 miliona KM, neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima, a to su država, entiteti i Distrikt Brčko iznosili su 1 milijardu i 382 miliona KM i veći su za 133 miliona KM u odnosu na prihode koje su sa Jedinstvenog računa korisnici dobili u istom periodu 2017. godine. Kad su u pitanju samo prihodi prikupljeni u mjesecu martu 2018. Godine UIO je prikupila 575 miliona KM indirektnih poreza što je za 24 miliona KM više u odnosu na mart 2017. godine. RASPODJELA PRIHODA ZA PERIOD JANUAR-MART 2018. GODINE Za finansiranje državnih institucija u prva tri mjeseca 2018. godine raspoređen je iznos od 184 miliona KM. Ostatak sredstava raspoređen je na način da je Federacija BiH dobila 751 milion KM, Republika Srpska 376 miliona KM i Brčko distrikt 41 milion KM. U tablici ispod dajemo prikaz ukupno raspoređenih sredstava entitetima i Distriktu Brčko BiH sa pripadajućim spoljnim dugom za prva tri mjeseca 2018. godine u poređenju sa istim periodom prošle godine. Svi iznosi su iskazani u milionima KM. 01.01.-31.03. FBiH RS DB BiH Doznačeno Spoljni dug Doznačeno Spoljni dug Doznačeno Spoljni dug (u mil. KM) (u mil. KM) (u mil. KM) 2018 617 127 298 74 39 2 2017 550 111 275 61 36 1 % promjene 12,06 14,76 8,26 22,27 8,75 143,27 Pored raspoređenih prihoda u tabeli iznad, a po osnovu posebne putarine za izgradnju autoputeva (0,10 KM), Federacija BiH je dobila dodatnih 6,5 miliona KM, Republika Srpska 4,3 miliona KM i Distrikt Brčko 0,2 miliona KM. Razlika predstavlja rezervu na posebnom računu za putarinu u iznosu od 0,10 KM. Uprava je u mjesecu martu izvršila prenos sredstava na poseban podračun otvoren u Centralnoj banci BiH za uplate prihoda od putarine za izgradnju autoputeva i izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva koje su izvršene u mjesecu februaru 2018. godine. Odnosno, shodno članu 9. stav (1) Zakona o uplatama na Jedinstveni račun i raspodjeli prihoda (Službeni glasnik BiH, broj 55/04, 34/07, 49/09 i 92/17) izvršen je prenos prikupljene putarine za autoputeve i druge puteve a prema podacima iz mjesečnog izvještaja o naplaćenim i raspoređenim prihodima za period 01.01.-28.02.2017./2018. od 12.03.2018. godine u iznosu od 25.873.123,77 KM. Raspodjela prihoda od putarine za izgradnju autoputeva i izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva vršiće se po metodologiji koju propiše Upravni odbor posebnim aktom. ...

PROČITAJ VIŠE

30.03.2018

Uprava za indirektno oporezivanje poziva obveznike da u zakonskim rokovima plaćaju obaveze po osnovu indirektnih poreza. Za sve dužnike indirektnih poreza koji nisu platili dugovanja u zakonskom roku i na propisani račun preduzimaju se mjere prinudne naplate u skladu sa zakonskim propisima. Rokovi za plaćanje obaveza po osnovu indirektnih poreza jasno su definisani odgovarajućim zakonskim propisima. Nepoštovanje rokova podrazumjeva da se obaveze izmiruju sa kašnjenjem, što predstavlja osnov za pokretanje postupka prinudne naplate, a to povlači za sobom potraživanje naknadnog tereta prinude u iznosu od 5% od dužnog iznosa i obračun zatezne kamate po stopi od 0,06% dnevno do 30.12.2013. godine, a od 31.12.2013. godine po stopi od 0,04 % obračunate na glavni dug za dane kašnjenja. Konkretno, za plaćanje obaveza po osnovu prijava samooporezivanja za PDV i akcizu rok je 10. u mjesecu za obaveze iz predhodnog mjeseca, pa će sve uplate izvršene do 10. mjesecu i 10. biti blagovremene, a sve ostale izvršene nakon tog datum kao uplate sa kašnjenjem, pa se u takvim slučajevima zaračunava naknadni teret prinude i zatezna kamata, koje se automatski evidentiraju kao obaveza u evidencijama UINO. Ovom prilikom UINO skreće pažnju obveznicima da vode računa o propisanim rokovima plaćanja. ...

PROČITAJ VIŠE
preview

26.03.2018

Ovlašteni službenici Uprave za indirektno oporezivanje na području Obudovca u nastavku operativne akciju kodnog naziva Ronhill dodatno su oduzeli robu u vrijednosti 55.000 KM. U nastavku operativne akcije kodnog naziva ,,Ronhill službenici Grupe za spriječavanje krijumčarenja i prekršaja iz regionalnog centra UIO u Tuzli došli su do lokacije na kojoj se vrši prirprema duvana za daljnju distribuciju na područiju BiH i R.Hrvatske. Tom prilikom izvršen je pretres vozila, porodične kuće i pomoćnih objekata vlasništva T.P. na područiju Obudovca, a sve u skladu sa instrukcijama i uputama Tužilaštva BiH i naredbe Suda BiH. Prilikom izvršenog pretresa pronađeno je 318 kg sitno rezanog duvana bez akciznih markica, kao i mašina za rezanje duvana. Ukupna vrijednost privremeno oduzete robe procjenjuje se na iznos od 55.000 KM. Podsjećamo, operativnu akciju kodnog naziva Ronill službenici UIO započeli su prošle sedmice i u prvom dijelu akcije oduzeto je 1.033 kg sitno rezanog duvana bez akciznih markica i 685 kg duvana u listu, te još jedna mašina za rezanje duvana. Ukupna tržišna vrijednost ove robe procjenjena na 170.000 KM. Akcija Ronill usmjerena na sprečavanje iligalne prodaje duvana i cigareta na tržištu Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. Prilikom aktivnosti na terenu službenici UIO koristili su posebnu specijalizovanu opremu, koja je bila predmet domacije Vlade SAD-a kroz program EXBS, kao i stečena znanja na posebnim obukama organiziranim kroz pomenuti program. Protiv osumnjičene osobe bit će podnesen Izvještaj o počinjenom kaznenom djelu i izvršitelju Tužilaštvu BiH zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo nedozvoljen promet akciznih proizvoda, iz člana 210a, Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona BiH. ...

PROČITAJ VIŠE
preview

22.03.2018

Službenici Uprave za indirektno oporezivanje na pijaci u Bosanskoj Krupi, pijaci u Banjaluci i na teritoriju opštine Bosanska Krupa oduzeli su raznu robu u vrijednosti 187.000 KM. Ovlaštena službena lica Grupe za spriječavanja krijumčarenja i prekršaja, Regionalni centar Banja Luka, u nekoliko odvojenih akcija na područiju opštine Bosanska Krupa oduzeli su određenu količinu zlatnog i srebrenog nakita, rezanog duvana i obuće. Prilikom kontrole porijekla robe na pijaci u Bosnaksoj Krupi na tezgama tri fizička lica pronašli su određenu količinu zlatnog i srebrenog nakita, rezanog duvana i obuće, čija se tržišna vrijednost procjenjuje na cca 20.000KM Kako je u toku provjere utvrđeno da lica kod kojih je predmeta roba pronađena nemaju registrovanu trgovačku djelatnost prodaje zlatnog i srebrenog nakita, niti dokumentacije o porijeklu, pronađena roba je privremeno oduzeta. Vršeći službene provjere u zlatarskoj radnju u Bosanskoj Krupi, službenici RC Banja Luka, Grupa za spriječavanje krijumčarenja i prekršaja, utvrdili da vlasnik pronađene robe nema dokumentacije o provedenom carinskom postupku nad istom žbog čega je pronađena roba privremeno oduzeta. Tom priulikom izvršeno je oduzimanje zlatnog i srebrenog nakita, čija je ukupna tržišna vrijednost procjenjena na cca 27.000 KM. Pored oduzetog zlatnog i srebrenog nakita, u mjesecu martu 2018. godine na području RC Banja Luka bile su već tri zaplijene zlatnog i srebrenog nakita izvršena od strane službenika Grupe za sprečavanje krijumčarenja i prekršaja RC Banja Luka, a ukupna tržišna vrijednost privremeno oduzetog zlatnog i srebrenog nakita u pomenutom periodu se procjenjuje na iznos od cca 50.000 KM. Na područiju Grada Banja Luke, službenici Grupe za spriječavanje krijumčarenja i prekršaja, RC Banja Luka, izvršili su provjeru porijekla robe na pijaci u Banjaluci te su tom prilikom kod tri fizička lica pronašla veću količinu razne tehničke robe (frižideri, mašine za sušenje, šporeti...). Kako je tokom provjere utvrđeno da lica kod kojih je predmetna roba pronađena, nemaju registrovanu djelatnost, niti dokumentaciju o porijeklu, odnosno dokumentaciju kojom bi dokazali da je nad predmetnom robom proveden carinski postupak, pronađena roba je privremeno oduzeta. Procjenjena vrijednost privremeno oduzete robe je preko 30.000 KM. Pored navedenog, službenici Grupe za sprečavanje krijumčarenja i prekršaja RC Banja Luka su u prvoj polovini marta mjeseca 2018. godine izvršili privremeno oduzimanje tehničke robe, tekstilne i druge razne robe, kojom su učinjene povrede propisa iz nadležnosti Uprave za indirektno oporezivanje, čija ukupna tržišna vrijednost se procjenjuje u iznosu od cca 60.000 KM. Protiv počinioca opisanih nezakonitosti, shodno odredbama Zakona o carinskim prekršajima BiH, pred nadležnim sudom, bit će podneseni zahtjevi za pokretanje prekršajnog postupka. Uprava za indirektno oporezivanje BiH poziva sve građane da na našu otvorenu liniju 080 02 06 07 prijave svaki oblik utaje carine ili PDV-a. Također, pozivamo sve građane, kao i sve porezne obveznike koji su imali bilo kakve neprijatnosti sa carinskim službenicima ili poreznim inspektorima UIO, da to prijave na otvorenu liniju. Svi pozivi su besplatni i potpuno anonimni. ...

PROČITAJ VIŠE
preview

21.03.2018

Četiri poreske administracije u Bosni Hercegovini potpisale su danas Sporazum o realizaiciji projekta sa Poreskom upravom Švedske, čiji je osnovni cilj unapređenje kapaciteta poreskih uprava i doprinos transformaciji u moderne, pouzdane i uslužne poreske uprave u BiH. Projekat će trajati 3 i po godine, zaključno do 31. decembra 2020. godine, Ukupna vrijednost projekta iznosi 26.500.000 švedskih kruna (5,4 miliona KM), i finansira ga Švedska agencija za međunarodni razvoj - SIDA-a. U toku 2015. godine stručnjaci iz Poreske uprave Švedske sa zaposlenima u sve četiri poreske administracije u BiH identifikovali su ključne oblasti zajedničke za sve administracije u kojima se želi ostvariti napredak. Prioritetne oblasti su: Promjena načina razmiljanja zaposlenih u poreskim administracijama Usluge poreskim obveznicima Upravljanje rizikom poreske dicipline U oblasti promjena načina razmišljanja zaposlenih u poreskim administracijama posebno se želi postići napredak u pravcu izgradnje povjerenja na relaciji poreska administracija poreski obveznik, kao i promjena ponašanja poreskih službenika i jačanje interne komunikacije. Kad su u pitanju usluge poreskim obveznicima osnovni cilj je poboljšanje komunikacije sa poreskim obveznicima putem razvoja strategije usluga poput poboljšanja funkcije CALL Centre-a, unapređenja web stranica i slično. U dijelu koji se tiče analize rizika želi se postići napredak modelima upravljanja rizicima, kako bi se pravilno selektovali obveznici koji obavezno trebaju biti kontrolisani. ...

PROČITAJ VIŠE

00.00.0000. 00:00

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.