ePoslovanje

Obzirom da od 01.07.2021. godine počinje sa primjenom novi Zakon o carinskoj politici u BiH i Odluka o provođenju Zakona o carinskoj politici u BiH, UIO je u prethodnom periodu preduzimala aktivnosti na uređenju elektronskog poslovanja sa UIO. U okviru ovih aktivnosti donešena su akta za elektronsko poslovanje sa UIO, između ostalih i Opći uvjeti za elektronsko poslovanje sa UIO, Korisničko uputstvo za elektronsko poslovanje sa UIO, odgovarajući obrasci za prijavu i odjavu zastupnika za e-poslovanje i zastupnika u elektronskom poslovanju, kao i ugovor o korištenju informacionog sistema za elektronsko poslovanje sa UIO koji regulira međusobna prava i obaveze UIO i korisnika naših elektronskih usluga.

Prva elektronska usluga sa korištenjem kvalifikovane elektronske potvrde će biti omogućena učesnicima u provoznom carinskom postupku, tako da će od 01.07.2021. godine učesnici u carinskom postupku provoza, carinske prijave za provoz podnositi elektronskim putem, s tim da iste moraju biti potpisane kvalifikovanim elektronskim potpisom.

Potrebnu dokumentaciju vezanu za elektronsko poslovanje sa UIO možete pronaći na linku ispod:

http://www.new.uino.gov.ba/bs/Ostali-propisi

Pored prethodno navedenih aktivnosti, UIO je ispunila sve propisane uvjete za izdavanje kvalifikovanih elektronskih potvrda koje će omogućiti elektronsko poslovanje, odnosno korištenje elektronskih dokumenata sa pravnom snagom papirnog dokumenta u skladu sa Zakonom o elektronskom dokumentu, te je dana 12.05.2021. godine upisana u evidenciju ovjerilaca koja se vodi u Ministarstvu komunikacija i transporta BiH, Ured za nadzor i akreditaciju.

Imajući u vidu da je izdavanje kvalifikovanih elektronskih potvrda u BiH i elektronsko poslovanje uz korištenje istih sasvim nova oblast, UIO je na ovaj način olakšala svojim korisnicima koji sada na jednostavan način i na jednom mjestu mogu podnijeti svu potrebnu dokumentaciju za reguliranje ovih oblasti.

Postupak reguliranja elektronskog poslovanje sa Upravom za indirektno oporezivanje:

1.     Ovlašteni predstavnik pravnog lica (korisnika) popunjava, potpisuje i, lično ili putem pošte, podnosi Upravi za indirektno oporezivanje sljedeću dokumentaciju:

-     Ugovor o korištenju informacionog sistema za elektronsko poslovanje sa Upravom za indirektno oporezivanje (u 4 primjerka, po 2 za svaku ugovornu stranu),

-     Prijavu zastupnika za reguliranje e-poslovanja.

2.     Nakon izvršene verifikacije dostavljene dokumentacije, službenici Uprave za indirektno oporezivanje će putem elektronske pošte pozvati korisnika na sklapanje i preuzimanje Ugovora o korištenju informacionog sistema za elektronsko poslovanje sa Upravom za indirektno oporezivanje.

3.     Za kompletiranje postupka prijave zastupnika za reguliranje e-poslovanja neophodno je izvršiti deponovanje njegove kvalifikovane elektronske potvrde.

4.     Dalje aktivnosti vezane za prijavljivanje i/ili odjavljivanje zastupnika putem propisanih obrazaca, te dostavljanja njihovih kvalifikovanih elektronskih potvrda vrši zastupnik za reguliranje e-poslovanja elektronskom poštom potpisanom svojim kvalifikovanim elektronskim potpisom.

Dokumentacija iz tačke 1. se podnosi Grupi za informacione tehnologije u nekom od regionalnih centara UIO:

  • Regionalni centar Banja Luka Ulica Mladena Stojanovića 7, 78000 Banja Luka
  • Regionalni centar Mostar Rodoč bb, 88000 Mostar
  • Regionalni centar Sarajevo Zmaja od Bosne 47b, 71000 Sarajevo
  • Regionalni centar Tuzla Ulica Mitra Trifunovića Uče 161, 75000 Tuzla

NAPOMENA:

1. Detalje vezane za postupak izdavanja kvalifikovanih elektronskih potvrda možete pronaći na linku http://ca.uino.gov.ba/bs/usluge/izdavanje.html

2. Informacija o postupanju: „Uprava za indirektno oporezivanje je izgradila infrastrukturu javnih kriptografskih ključeva (Public Key Infrastructure – PKI) i u smislu Zakona o elektronskom potpisu („Službeni glasnik BiH“, broj: 91/06) prisutna je kao ovjerilac koji pruža usluge izdavanja kvalifikovanih elektronskih potvrda, pod imenom Ovjerilac UIO. Od 12.05.2021. godine, Ovjerilac UIO je upisan u registar ovjerilaca u Bosni i Hercegovini koji se vodi pri Uredu za nadzor i akreditaciju ovjerilaca u Ministarstvu komunikacija i transporta BiH. Imajući u vidu i činjenicu da od 01.07.2021. godine, počinje sa primjenom elektronski provozni carinski postupak, UIO je postojeće resurse prioritetno usmjerila na izdavanje kvalifikovanih elektronskih potvrda učesnicima ovog postupka. Kako bi se preduprijedile neželjene posljedice korištenja SMART CARD paketa izdatih od strane Ovjerioca UIO, neophodno je da se izvrši inicijalizacija istih od strane službenika Sektora za IT. Ovo znači da se prvo pokretanje navedenog paketa na računarima korisnika izvrši od strane službenika grupe za IT pripadajućeg regionalnog centra, te da se nakon uspješno izvršene inicijalizacije potpiše Potvrda o inicijalizaciji SMART CARD paketa. Gore navedeni tekst, odnosno informacija o postupanju se odnosi samo za špedicije.”