e-Isporuke i e-Nabavke pitanja i odgovori

► Članom 6. stav (2) Uputstva o dostavljanju podataka iz knjigovodstvenih evidencija elektronskim putem propisano je sljedeće: „(2) Nakon što obveznik prvi put dostavi podatke iz knjigovodstvene evidencije elektronskim putem, obavezan je za svaki naredni porezni period dostavljati e-Evidenciju.“ Pretpostavljam da se pod „dostavi“ podrazumijeva „podnese“, a da samo „učitavanje“ kif-a/kuf-a (koje moramo da radimo radi testiranja softvera) ne proizvodi nikakvu obаvezu?

Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) u okviru planiranog razvoja elektronskih usluga koje su na raspolaganju poreznim obveznicima početkom 2020. godine, pustila je u funkciju novi modul u okviru aplikacije e-Porezi, koji je namijenjen za elektronsko podnošenje knjigovodstvenih evidencija elektronskim putem.

Uputstvom o dostavljanju podataka iz knjigovodstvenih evidencija elektronskim putem (”Službeni glasnik BiH”, broj: 83/19) predviđeno je da obveznik može dostavljati e-Evidenciju od poreznog perioda januar 2020. godine, dok je od poreznog perioda januar 2021. godine isti dužan dostavljati e-Evidenciju. Međutim, nakon što obveznik prvi put dostavi podatke iz knjigovodstvene evidencije elektronskim putem, obavezan je za svaki naredni porezni period dostavljati e-Evidenciju, shodno odredbama člana 6. stav (2) Uputstva.

Tehničkim uputstvom za podnošenje knjigovodstvenih evidencija elektronskim putem, kojim je detaljno opisana procedura za podnošenje knjigovodstvenih evidencija elektronskim putem, između ostalog je propisano da se učitavanje datoteke vrši klikom na link Učitavanje novog fajla. Nakon što se učita, datoteka će dobiti status Obrađeno. Sve dok je u statusu obrađeno ista se može obrisati. Da bi se uspješno podnijela obrađena datoteka, potrebno je da se ista označi i da se klikne na dugme Podnesi. Uspješno predati su samo oni fajlovi koji imaju status Podneseno.

Prema tome, ukoliko ste samo učitali datoteku (fajl) ona će biti obrađena, ali to ne znači da je podnesena, tek kad se klikne na dugme podnesi, uspješno je podnesena datoteka, i tek nakon toga ste obavezni za svaki naredni porezni period podnositi (dostavljati) e-Evidenciju, shodno odredbama člana 6. stav (2) Uputstva.

► Ako porezni obveznik nije imao niti jedan izlazni račun u poreznom periodu, odnosno KIF nema stavki i polja 11,12,13, i 51 PDV prijave su nule, postoji li obaveza podnošenja elektronskog KIF-a za ovaj period? Elektronski KIF ima tri sastavna dijela: slog zaglavlja, stavke i prateći slog. Stavke u ovom slučaju ne postoje. Da li svejedno treba predati elektronski KIF sa slogom zaglavlje i pratećim slogom (u kojem bi bile sve nule) ?

Članom 7. stav (6) Uputstva o dostavljanju podataka iz knjigovodstvenih evidencija elektronskim putem (”Službeni glasnik BiH”, broj: 83/19) propisano je da obveznik koji u poreznom periodu nije ostvario promet, odnosno koji je u svim poljima podnesene prijave samooporezivanja evidentirao nule, nije u obavezi da za taj porezni period dostavi e-Evidenciju.

Stavom (7) istog člana Uputstva propisano je da obveznik koji je u poreznom periodu u svojoj prijavi samooporezivanja evidentirao samo nabavke, ili samo isporuke, u obavezi je da dostavi e-Evidenciju samo za promet evidentiran u prijavi samooporezivanja, odnosno samo za nabavke ili samo za isporuke  ovisno od toga koji je promet ostvaren.

Dakle, ukoliko KIF nema stavki i polja 11,12,13, i 51 PDV prijave su popunjene sa nulama u datom poreznom periodu, tada porezni obveznik nije u obavezi da dostavi e-Evidenciju za e-isporuke u datom poreznom periodu, već je u obavezi da dostavi e-Evidenciju samo za nabavke, ukoliko je u svojoj prijavi samooporezivanja za taj porezni period evidentirao samo nabavke.

Ujedno napominjemo da obaveza dostavljanja PDV prijave postoji bez obzira na to da li porezni obveznik u određenom poreznom periodu ima promet odnosno obveznik podnosi prijavu za PDV bez obzira da li je obavezan platiti PDV u periodu za koji je prijava podnesena.

► Kada imamo kupce fizička lica da li u knjigu KIF I KUF treba da povlači od svakog kupca pojedinačno JMBG u polje JIB ili može zbirno na jednog zajedničkog kupca „Fizičko lice“?

U skladu sa Uputstvom o dostavljanju podataka iz knjigovodstvenih evidencija elektronskim putem (“Službeni glasnik BiH” broj 83/19) i Tehničkim uputstvom za podnošenje knjigovodstvenih evidnecija elektronskim putem detaljno je opisana procedura za podnošenje knjigovodstvenih evidencija elektronskim putem, koraci na portalu, format datoteka za dostavljanje podatka kao i format i vrstu podataka koje dostavljena datoteka treba da sadrži.

Ono što je navedeno u Tehničkom uputstvu kada su u pitanju nabavke i isporuke je format kojeg se porezni obveznici moraju pridržavati da bi uspješno poslali datoteke na ePortal UIO.

Kada je u pitanju evidentiranje u e-Isporukama (KIF) isporuka licima koja nisu porezni obveznici, dakle fizička lica, koja nemaju JIB i PDV broj, u Datoteci isporuka polje 9 – PDV broj kupca za neobveznika ostaje prazno, dok polje 10 – JIB kupca, ako kupac nema JIB polje ostaje prazno.

Napominjemo da od fizičkih lica koja nisu porezni obveznici ne bi trebalo tražiti JMBG, jer bi to bilo suprotno Zakonu o zaštiti ličnih podataka. Stoga, polja 9 i 10 u e-Isporukama ostaju prazna.

Kada se radi o isporukama fizičkim licima obveznici imaju mogućnost da u e-Evidencije evidentiraju takav promet ili zbirno za porezni period za koji se podnosi evidencija ili svaka isporuka pojedinačno.

 

Ako se svaka isporuka unosi pojedinačno, onda se u polje Broj fakture ili dokumenta unosi broj računa, a Datum fakture ili dokumenta unosi se datum fakture.

Ako se podaci unose zbirno onda obveznik ima opciju unosa podataka zbirno za jedan dan ili za jedan mjesec. Ukoliko isporuke unosi zbirno za jedan dan onda je Broj fakture ili drugog dokumenta broj dnevnog izvještaja sa fiskalne kase, a Datum fakture ili dokumenta je datum za koji se zbirno unose podaci. Ukoliko se isporuke evidentiraju zbirno za jedan mjesec tada je Broj fakture ili drugog dokumenta broj mjesečnog izvještaja sa fiskalne kase, a Datum fakture ili dokumenta je posljednji dan u tom mjesecu.

Ukoliko obveznik ne može obezbijediti podatke sa fiskalne kase ili ih ne može razgraničiti u smislu toga da li su kupci obveznici PDV-a ili ne, predlaže se interna evidencija (bilo kakav interni dokument sa internim brojem) koji će se evidentirati u e Isporuke zbirno sa svim svojim podacima. U polje Naziv kupca može se unijeti slobodan tekst, npr. „Razni kupci“, „Kupci građani“, „Kupci-fizička lica“, „Kupci-neobveznici PDV-a“.

► Na jednom od seminara gdje smo imali dodatnu edukaciju po pitanju novina o PDV-u, rečeno je da nije obavezno da šaljemo elektronskim putem KIF i KUF u toku 2020. godine. Također smo obaviješteni da postoji obaveza slanja elektronskim putem KIF-a i KUF-a Upravi za indirekto oporezivanje u određnom formatu i da obaveza stupa na snagu od 01.01.2021. godine. Molim Vas detaljniju instrukciju o tome, kako bi naša IT služba mogla blagovremeno da reagira.

Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) je u okviru planiranog razvoja elektronskih usluga koje su na raspolaganju poreznim obveznicima početkom 2020. godine, pustila u funkciju novi modul u okviru aplikacije e-Porezi, koji je namijenjen za elektronsko podnošenje knjigovodstvenih evidencija elektronskim putem.

Uputstvom o dostavljanju podataka iz knjigovodstvenih evidencija elektronskim putem (”Službeni glasnik BiH”, broj: 83/19) predviđeno je da obveznik može dostavljati e-Evidenciju od poreznog perioda januar 2020. godine, dok je od poreznog perioda januar 2021. godine isti dužan dostavljati e-Evidenciju. Međutim, nakon što obveznik prvi put dostavi podatke iz knjigovodstvene evidencije elektronskim putem, obavezan je za svaki naredni porezni period dostavljati e-Evidenciju, shodno odredbama člana 6. stav (2) Uputstva.

Tehničkim uputstvom za podnošenje knjigovodstvenih evidencija elektronskim putem, koji možete pronaći na web stranici UIO na linku http://www.new.uino.gov.ba/bs/Propisi%20o%20ePDV je detaljno opisana procedura za podnošenje knjigovodstvenih evidencija elektronskim putem, koraci na portalu, format datoteka za dostavljanje podatka kao i format i vrstu podataka koje dostavljena datoteka treba da sadrži.

Ono što je navedeno u Tehničkom uputstvu kada su u pitanju nabavke i isporuke je format kojeg se porezni obveznici moraju pridržavati da bi uspješno poslali datoteke na e-Portal UIO.

Podaci o nabavkama i isporukama se dostavljaju u odvojenim datotekama, posebno za nabavke, a posebno za isporuke i veličina jedne datoteke ne smije preći veličinu od 5 MB.

Datoteke nabavki i isporuka se obavezno dostavljaju u CSV formatu, a svi karakteri (slova, brojevi, specijalni karakteri) koje budu sadržavale datoteke obavezno moraju da budu u skladu sa UTF-8 formatom. Dakle, da bi se datoteka sa knjigovodstvenim podacima mogla uvesti u e-Poreze, podaci iz knjigovodstvenih evidencija se moraju eksportovati u skladu sa UTF-8 kodnim sistemom, a sama datoteka mora da bude u CSV formatu i da sadrži nastavak .csv

CSV format datoteke predstavlja tip datoteke u kojoj su tabelarni podaci prikazani u tekstulanom obliku, u kojoj se vrijednosti odvajaju separatorom. Dakle jedan red u tabeli je prikazan jednim redom u ekivalentnoj csv datoteci, s tim da podaci nisu odvojeni u posebnim kolonama, nego su odvojeni odgovarajućim separatorom.

Za podnošenje podataka o nabavkama i isporukama elektronskim putem potrebno je da u okviru portala E-Porezi kliknete na stavku menija Nabavke i isporuke.

Nakon izbora nabavki ili isporuka, otvara se prozor u kojem su prikazane nabavke ili isporuke i akcije koje su dostupne na portalu. Dakle, obveznik može vidjeti sve datoteke koje je do sada učitao u vidu tabele, a ima opcije za učitavanje nove datoteke, i izmjenu postojećih datoteka.

Tako je između ostalog, propisano i da se učitavanje datoteke vrši klikom na link Učitavanje novog fajla. Nakon što se učita, datoteka će dobiti status Obrađeno. Sve dok je u statusu obrađeno ista se može obrisati. Da bi se uspješno podnijela obrađena datoteka, potrebno je da se ista označi i da se klikne na dugme Podnesi. Uspješno predati su samo oni fajlovi koji imaju status Podneseno.

Sve druge detalje u vezi procedura za podnošenje knjigovodstvenih evidencija elektronskim putem, formata datoteka, kao i formata i vrste podataka u datoteci možete pronaći u Tehničkim uputstvom za podnošenje knjigovodstvenih evidencija elektronskim putem.

► Firma ima sklopljene ugovore sa firmama o prodaji radnicima na rate, na kraju mjeseca toj firmi dostavimo spisak kupovina za njene radnike i ta firma uspostavi administrativnu zabranu tim licima. Mi za svaku tu prodaju izdajemo pojedinačnu fakturu u kojoj postoje podaci o firmi i fizičkom licu. Da li mi u KIF-u treba da iskažemo podatke od firme ili od fizičkih lica koji su krajnji kupci?

Članom 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost („Službeni glasnik BiH“, br. 9/05, 35/05, 100/08 i 33/17) propisano da se PDV, u skladu s odredbama ovog Zakona, plaća na promet dobara i usluga koje porezni obveznik, u okviru obavljanja svojih djelatnosti, izvrši na teritoriji Bosne i Hercegovine uz naknadu, te na uvoz dobara u Bosnu i Hercegovinu.

Promet dobara je, u smislu člana 4. stav (1) ovog zakona, prijenos prava raspolaganja na stvarima licu koje tim dobrima može raspolagati kao vlasnik.

Porezna osnovica prometa dobara i usluga, shodno članu 20. stav (1) Zakona, jeste oporezivi iznos naknade (u novcu, stvarima ili uslugama) koju obveznik primi ili treba da primi za isporučena dobra ili pružene usluge, uključujući subvencije koje su neposredno povezane sa cijenom tih dobara ili usluga, u koju nije uključen PDV, ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

Obveznik je dužan, u skladu sa članom 55. stav (1) Zakona, klijentu izdati fakturu ili drugi dokument koji služi kao faktura za svaki promet dobara i usluga, izuzev za onaj promet koji je oslobođen u svrhe PDV-a u smislu člana 24. i 25. ovog zakona.

Članom 107. stav (1) Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost („Službeni glasnik BiH“, br. 93/05, 21/06, 60/06, 6/07, 100/07, 35/08, 65/10, 85/17 i 44/20) propisano je da porezna faktura koju izdaje obveznik PDV-a mora sadržavati najmanje sljedeće podatke:

 1. naziv, adresu i identifikacijski broj za indirektne poreze obveznika koji je isporučio dobra ili usluge,
 2. mjesto i datum izdavanja fakture,
 3. broj fakture,
 4. datum isporuke dobara i/ili usluga,
 5. ime, naziv, adresu i kada postoji identifikacijski broj za indirektne poreze poreznog obveznika kupca,
 6. trgovački naziv, vrstu, količinu i cijenu isporučenih dobara i obavljenih usluga,
 7. pojedinačnu vrijednost dobara i usluga bez PDV-a,
 8. ukupan iznos naknade bez PDV-a,
 9. PDV stopu i ukupan iznos PDV-a,
 10. ukupan iznos naknade za dobra i usluge, uključujući PDV.

Shodno navedenom, ukoliko su kupci Vaših artikala pojedinačna fizička lica, poreznu fakturu izdajete svakom pojedinačnom kupcu, a ne pravnom licu (obvezniku) u kojem su oni zaposleni. Naime, način naplate predmetnog prometa je stvar ugovornih odnosa između ugovornih strana. Stoga ćete izdate porezne fakture, koje glase na kupce fizička lica unijeti u knjigovodstvenu evidenciju (KIF) sa podacima o fizičkim licima. U kolonu 12 unosi se podatak o osnovici za obračun PDV-a, u kolonu 13 iznos PDV-a, a u koloni 15 podatak o iznosu izlaznog PDV-a koji se unosi u polje 33 PDV prijave (krajnja potrošnja u RS).

Što se tiče načina evidentiranja u datoteci e-Isporuke (elektronski KIF), obavještavamo Vas da se u polje 7- Naziv kupca unosi naziv iskazan na fakturi ili drugom dokumentu (fiskalni račun), u polje 8- Sjedište kupca unosi adresa iskazana na fakturi ili drugom dokumentu (fiskalni račun), u polju 9-PDV broj kupca za neobveznika– polje ostaje prazno, u polju 10- JIB broj kupca, ako kupac nema JIB– (fizičko lice-neobveznik) polje ostaje prazno.

U datoteci e-Isporuke prilikom evidentiranja porezne fakture koja glasi na kupca fizičko lice (neobveznika), u polje red. br.11 –Iznos fakture ili dokumenta, unosi se ukupan iznos fakture, u polje red. br.17-Osnovica za obračun PDV-a za isporuku izvršenu licu koje nije registrirani obveznik PDV-a, unosi se osnovica za obračun PDV-a, u polje red. br.18- Iznos izlaznog PDV-a za isporuku izvršenu licu koje nije registrirani obveznik PDV-a, unosi se obračunati PDV, a u polje red. br. 20 - Iznos izlaznog PDV-a koji se unosi u polje 33 PDV prijave, unosi se podatak o iznosu izlaznog PDV-a koji se unosi u polje 33 PDV prijave.

Kada se radi o isporukama fizičkim licima obveznici imaju mogućnost da u e-Evidecije evidentiraju takav promet ili zbirno za porezni period za koji se podnosi evidnecija ili svaka isporuka pojedinačno.

Ako se svaka isporuka unosi pojedinačno, onda se u polje Broj fakture ili dokumenta unosi broj računa, a Datum fakture ili dokumenta unosi datum računa.

Ujedno Vas obavještavamo da se, prema Uputstvu o popunjavanju PDV prijave, koje je sastavni dio Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost, u polja 32, 33 i 34 PDV prijave upisuju podaci o obračunatom PDV-u licima koja nisu registrovana za PDV, a da je promet izvršen u Federaciji BiH, Republici Srpskoj ili Brčko Distriktu.

Shodno navedenom, obveznik poreza na dodanu vrijednost koji ima sjedište u  RS, a koji vrši promet dobara licima koji nisu obveznici PDV-a, će u PDV prijavi u polje 33 krajnje potrošnje evidentirati iznos PDV koji je obračunat za izvršeni promet robe licima koji nisu obveznici PDV-a.

Ovdje naglašavamo da je zakonska obaveza poreznih obveznika da ispravno i tačno popunjavaju polja krajnje potrošnje jer ista služe za analizu, te raspodjelu prihoda sa Jedinstvenog računa prema entitetima i Brčko distriktu.

Također napominjemo da je prema članu 56. stav (1) Zakona svaki obveznik obavezan da vodi knjige s dovoljno podataka koji će omogućiti urednu primjenu PDV, uključujući i obračunavanje obaveze PDV za svaki period PDV i inspekciju od strane UIO. Navedene knjige vode se u skladu s propisima o računovodstvu, shodno  članu 56. stav (2) Zakona.

Osnov za knjigovodstveno evidentiranje poreznih značajnih događaja, promjena i činjenica su odgovarajuće isprave, kao što su: obračuni izvršenih i primljenih isporuka, izdate i primljene fakture, isprave o uvozu i izvozu (carinske isprave), isprave o plaćanjima i naplati, kao i sve druge isprave bitne za obračun i plaćanje PDV i korištenje prava na odbitak ulaznog poreza, shodno članu 120. stav (2) Pravilnika.

Knjigovodstvo poreznih obveznika, knjige izlaznih i ulaznih faktura i druge evidencije moraju se voditi prema Međunarodnim računovodstvenim načelima i računovodstvenim standardima i prema Zakonu o računovodstvu i reviziji Bosne i Hercegovine, shodno stavu (3) istog člana Pravilnika.

► Molim Vas da mi pojasnite ovu novu aplikaciju slanje kif i kuf, da li mi moramo od programera tražiti da nam naprave novi program ili da naš program pretvaramo u csv format i da li tom programu pristupamo dosadašnjim pristupnim podacima koje koristimo za slanje PDV prijave.

Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) u okviru planiranog razvoja elektronskih usluga koje su na raspolaganju poreznim obveznicima početkom 2020. godine, pustila u funkciju novi modul u okviru aplikacije e-Porezi, koji je namijenjen za elektronsko podnošenje knjigovodstvenih evidencija elektronskim putem.

Uputstvom o dostavljanju podataka iz knjigovodstvenih evidencija elektronskim putem (”Službeni glasnik BiH”, broj: 83/19) predviđeno je da obveznik može dostavljati e-Evidenciju od poreznog perioda januar 2020. godine, dok je od poreznog perioda januar 2021. godine isti dužan dostavljati e-Evidenciju. Međutim, nakon što obveznik prvi put dostavi podatke iz knjigovodstvene evidencije elektronskim putem, obavezan je za svaki naredni porezni period dostavljati e-Evidenciju, shodno odredbama člana 6. stav (2) Uputstva.

Tehničkim uputstvom za podnošenje knjigovodstvenih evidencija elektronskim putem, koji možete pronaći na web stranici UIO na linku http://www.new.uino.gov.ba/bs/Propisi%20o%20ePDV je detaljno opisana procedura za podnošenje knjigovodstvenih evidencija elektronskim putem, koraci na portalu, format datoteka za dostavljanje podatka kao i format i vrstu podataka koje dostavljena datoteka treba da sadrži.

Sama svrha odnosno razlog traženja ovih podataka od strane UIO jeste komparacija podataka sa podacima koje je obveznik dostavio poreznim upravama sa onim koje je dostavio u evidenciji o isporukama preko e-Portala UIO.

Ono što je navedeno u Tehničkom uputstvu kada su u pitanju nabavke i isporuke je format kojeg se porezni obveznici moraju pridržavati da bi uspješno poslali datoteke na e-Portal UIO.

Podaci o nabavkama i isporukama se dostavljaju u odvojenim datotekama, posebno za nabavke, a posebno za isporuke i veličina jedne datoteke ne smije preći veličinu od 5 MB.

Datoteke nabavki i isporuka se obavezno dostavljaju u CSV formatu, a svi karakteri (slova, brojevi, specijalni karakteri) koje budu sadržavale datoteke obavezno moraju da budu u skladu sa UTF-8 formatom. Dakle, da bi se datoteka sa knjigovodstvenim podacima mogla uvesti u e-Poreze, podaci iz knjigovodstvenih evidencija se moraju eksportovati u skladu sa UTF-8 kodnim sistemom, a sama datoteka mora da bude u CSV formatu i da sadrži nastavak .csv

CSV format datoteke predstavlja tip datoteke u kojoj su tabelarni podaci prikazani u tekstulanom obliku, u kojoj se vrijednosti odvajaju separatorom. Dakle jedan red u tabeli je prikazan jednim redom u ekivalentnoj csv datoteci, s tim da podaci nisu odvojeni u posebnim kolonama, nego su odvojeni odgovarajućim separatorom.

Znači da se podaci iz Vaših knjigovodstvenih evidencija pretvaraju u csv format da bi se mogli uvesti u e-Poreze.

Preduvjet za podnošenje knjigovodstvenih evidencija elektronskim putem je registracija primarnog korisnika za korištenje elektronskih usluga UIO. Portalu e-Porezi možete pristupiti na adresi https://e-porezi.uino.gov.ba:4443/Account/LogOn .

Za podnošenje podataka o nabavkama i isporukama elektronskim putem potrebno je da u okviru portala E-Porezi kliknete na stavku menija Nabavke i isporuke.

Nakon izbora nabavki ili isporuka, otvara se prozor u kojem su prikazane nabavke ili isporuke i akcije koje su dostupne na portalu. Dakle, obveznik može vidjeti sve datoteke koje je do sada učitao u vidu tabele, a ima opcije za učitavanje nove datoteke, i izmjenu postojećih datoteka.

 

Tako je između ostalog, propisano i da se učitavanje datoteke vrši klikom na link Učitavanje novog fajla. Nakon što se učita, datoteka će dobiti status Obrađeno. Sve dok je u statusu obrađeno ista se može obrisati. Da bi se uspješno podnijela obrađena datoteka, potrebno je da se ista označi i da se klikne na dugme Podnesi. Uspješno predati su samo oni fajlovi koji imaju status Podneseno.

Sve druge detalje u vezi procedura za podnošenje knjigovodstvenih evidencija elektronskim putem, formata datoteka, kao i formata i vrste podataka u datoteci možete pronaći u Tehničkоm uputstvu za podnošenje knjigovodstvenih evidencija elektronskim putem.

► Kada je u pitanju evidentiranje uvozne nabavke u KUF-u, u kolonu broj fakture se unosi „Broj JCI“ a u kolonu datum fakture se unosi „Datum JCI“. Možete li nam samo precizirati šta je tačno broj JCI, a šta datum JCI, odnosno iz kojeg polja uvozne deklaracije možemo pročitati ova dva podatka ? Da li je Broj JCI-a sadržan unutar referentnog broja? Na primjer, ako je referentni broj 20BA010802022286H3, prve dvije znamenke predstavljaju godinu (20), sljedećih osam znamenki su oznaka carinske ispostave (BA010802), zatim slijedi JCI broj od 6 znamenki 022286 te dvoznamenkasta oznaka H3. Je li JCI broj koji se upisuje u KUF u ovom slučaju 022286 ili treba upisivati i ovu oznaku pa će JCI broj izgledati 22286H3? I još imamo dilemu kod datuma JCI. U rijetkim slučajevima kada se uvozno carinjenje ne uspije završiti u istom danu u kojem je započeto, imamo na uvoznoj deklaraciji dva različita datuma. Desno od referentnog broja imamo datum prijave carinjenja a u polju „B DETALJI OBRAČUNA“ imamo datum završetka carinjenja (koji je nekad dan poslije prvog datuma). Koji datum od ova dva je mjerodavan kao datum JCI ?

Tehničkim uputstvom za podnošenje knjigovodstvenih evidencija elektronskim putem, koje možete pronaći na web stranici UIO na linku http://www.new.uino.gov.ba/bs/Propisi%20o%20ePDV detaljno je opisana procedura za podnošenje knjigovodstvenih evidencija elektronskim putem, koraci na portalu, format datoteka za dostavljanje podatka kao i format i vrstu podataka koje dostavljena datoteka treba da sadrži.

Što se tiče vrste podataka u elektronskoj datoteci nabavki, kada je riječ o uvozu, u datoteci se evidentira pripadajući tip dokumenta 04 – JCI (uvoz), a u polje 5 - Broj fakture ili dokumenta (u koji se može unijeti 100 karaktera), za tip dokumenta 04 unosi se broj JCI, originalni broj JCI, što podrazumijeva cijeli referentni broj (u konkretnom slučaju 20BA010802022286H3), a u polje 6 - Datum fakture ili dokumenta (u koji se može unijeti 10 karaktera), za tip dokumenta 04 unosi se datum JCI (format YYYY-MM-DD), a to je datum prijave carinjenja (datum pored referentnog broja).

► Molim Vas da mi razjasnite neke nedoumice oko popunjavanja elektronskog KUF-a i KIF-a, a koje se odnose na sljedeće: I e-Nabavke -KUF Kako se unose računi poljoprivrednika-paušalaca sa PDV-om od 5%, koji nisu u sistemu PDV-a? Da li se u slogu nabavka samo ubacuje iznos računa u polje 14-iznos paušalne naknade, ili se ubacuje iznos računa i u polje 12-iznos fakture bez PDV-a i u polje 13-iznos fakture sa PDV-om? Da li se kod poljoprivrednika u polje 11-JIB dobavljača unosi JMBG – poljoprivrednika? II e-Isporuke - KIF 1. Kod unosa prodaje u gotovini, preko fiskalne kase, da li se u polje 7- naziv kupca i polje 8 - sjedište kupca, unose podaci za subjekat koji je ostvario prodaju, preko fiskalne kase, sa njegovim PDV brojem i JIB-om? 2. Kod unosa izvoznih faktura, bez PDV-a, da li se iznos računa unosi samo u polje 13- iznos fakture za izvozne isporuke, ili se unosi i u polje 11 - iznos fakture ili dokumenta?

U skladu sa Uputstvom o dostavljanju podataka iz knjigovodstvenih evidencija elektronskim putem (“Službeni glasnik BiH” broj 83/19) i Tehničkim uputstvom za podnošenje knjigovodstvenih evidencija elektronskim putem detaljno je opisana procedura za podnošenje knjigovodstvenih evidencija elektronskim putem, koraci na portalu, format datoteka za dostavljanje podatka kao i format i vrstu podataka koje dostavljena datoteka treba da sadrži.

Ono što je navedeno u Tehničkom uputstvu kada su u pitanju nabavke i isporuke je format kojeg se porezni obveznici moraju pridržavati da bi uspješno poslali datoteke na e-Portal UIO.

Što se tiče pitanja pod I (e-Nabavke –KUF), koje se odnosi na način evidentiranja nabavki od poljoprivrednika koji imaju pravo na 5% paušalne naknade, skrećemo pažnju da se shodno odredbama člana 45. stav (2) Zakona o porezu na dodanu vrijednost („Službeni glasnik BiH“, br. 9/05, 35/05, 100/08 i 33/17) paušalna naknada plaća poljoprivredniku koji izvrši promet koji uključuje poljoprivredna i šumarska dobra i usluge licima koja se smatraju obveznicima u smislu ovog zakona, a obveznici kojima poljoprivrednici vrše promet dobara ili usluga, obavezni su paušalnu naknadu dodati na iznos koji plaćaju za promet dobara ili izvršene usluge, shodno odredbama stava (3) istog člana Zakona, a isti (obveznici) imaju pravo na odbitak paušalnog iznosa kao ulaznog poreza pod uvjetima propisanim ovim zakonom, u skladu sa stavom (4) istog člana zakona. Shodno navedenom, pravo na paušalnu naknadu po rješenju UIO imaju samo poljoprivrednici koji vrše promet dobara i usluga obveznicima PDV-a, dok se navedene odredbe ne odnose na ostala fizička lica, neobveznike.

Dakle, što se tiče evidentiranja u datoteci e-Nabavke smatramo da se u polje 12- iznos fakture ili dokumenta, bez PDV-a unosi podatak o vrijednosti naknade date poljoprivredniku (osnovica za obračun paušalne naknade), u polje 13- iznos fakture ili dokumenta, sa PDV-om unosi podatak o vrijednosti ukupne naknade poljoprivredniku (sa paušalnom naknadom), a u polje 14-iznos paušalne naknade unosi podatak o vrijednosti paušalne naknade od 5%.

Kod nabavki od lica koja nisu porezni obveznici, dakle fizička lica, koja nemaju JIB i PDV broj, u Datoteci nabavki polje 10 – PDV broj dobavljača za neobveznika ostaje prazno, dok polje 11 – JIB dobavljača, ako dobavljač nema JIB polje ostaje prazno.

Što se tiče pitanja pod II (e-Isporuke – KIF), pod rednim brojem 1. koje se odnosi na način evidentiranja u datoteci e-Isporuke, obavještavamo Vas da se u polje 7- Naziv kupca unosi naziv iskazan na fakturi ili drugom dokumentu (fiskalni račun), u polje 8- Sjedište kupca unosi adresa iskazana na fakturi ili drugom dokumentu (fiskalni račun), u polju 9-PDV broj kupca, za registrirane obveznike indirektnih poreza unosi se dvanaestoznamenkasti ID broj dodijeljen od strane UIO, a za neobveznika– polje ostaje prazno, u polju 10- JIB broj kupca, ako lice ima JIB – unosi se 13 znamenkasti JIB/PIB dodijeljen od strane porezne uprave, a ako nema JIB– (fizičko lice-neobveznik) polje ostaje prazno.

Kada se radi o isporukama fizičkim licima obveznici imaju mogućnost da u e-Evidecije evidentiraju takav promet ili zbirno za porezni period za koji se podnosi evidencija ili svaka isporuka pojedinačno.

Ako se svaka isporuka unosi pojedinačno, onda se u polje Broj fakture ili dokumenta unosi broj računa, a Datum fakture ili dokumenta unosi datum računa.

Ako se podaci unose zbirno onda obveznik ima opciju unosa podataka zbirno za jedan dan ili za jedan mjesec. Ukoliko isporuke unosi zbirno za jedan dan onda je Broj fakture ili drugog dokumenta broj dnevnog izvještaja sa fiskalne kase, a Datum fakture ili dokumenta je datum za koji se zbirno unose podaci. Ukoliko se isporuke evidentiraju zbirno za jedan mjesec tada je Broj fakture ili drugog dokumenta broj mjesečnog izvještaja sa fiskalne kase, a Datum fakture ili dokumenta je posljednji dan u tom mjesecu.

Ukoliko obveznik ne može obezbijediti podatke sa fiskalne kase ili ih ne može razgraničiti u smislu toga da li su kupci obveznici PDV-a ili ne, predlaže se interna evidencija (bilo kakav interni dokument sa internim brojem) koji će se evidentirati u e Isporuke zbirno sa svim svojim podacima. U polje Naziv kupca može se unijeti slobodan tekst, npr. „Razni kupci“, „Kupci građani“, „Kupci-fizička lica“, „Kupci-neobveznici PDV-a“.

Što se tiče Vašeg pitanja pod rednim brojem 2. smatramo da se podatak o iznosu računa za izvršeni izvoz na osnovu izvoznih carinskih isprava unosi samo u polje 13- iznos fakture za izvozne isporuke.

► Poslovne knjige vodimo ručno, bez računara (računar koristimo samo za pomoćne radnje i slanje dokumenata, ali ne koristimo knjigovodstveni program). Naime, uskoro će biti obavezno slanje KUF i KIF-a elektronskim putem pa nas zanima da li je ikako moguće da se oni pripremaju u Excelu, a da se taj fajl importuje dalje (.csv) kako je i opisano u Uputstvu? Imate li možda uputstvo za pripremu fajlova na taj način? Dostupno tehničko uputstvo kao da opisuje pripremu fajla samo za knjigovodstvene programe, od strane programera.

U skladu sa Uputstvom o dostavljanju podataka iz knjigovodstvenih evidencija elektronskim putem (“Službeni glasnik BiH” broj 83/19) i Tehničkim uputstvom za podnošenje knjigovodstvenih evidnecija elektronskim putem detaljno je opisana procedura za podnošenje knjigovodstvenih evidencija elektronskim putem, koraci na portalu, format datoteka za dostavljanje podatka kao i format i vrstu podataka koje dostavljena datoteka treba da sadrži.

Ono što je navedeno u Tehničkom uputstvu kada su u pitanju nabavke i isporuke je format kojeg se porezni obveznici moraju pridržavati da bi uspješno poslali datoteke na e-Portal UIO.

Tehničkim uputstvom je propisano da se datoteke nabavki i isporuka obavezno dostavljaju u CSV formatu, a svi karakteri (slova, brojevi, specijalni karakteri) koje budu sadržavale datoteke obavezno moraju da budu u skladu sa UTF-8 formatom. Dakle, da bi se datoteka sa knjigovodstvenim podacima mogla uvesti u e-Poreze, podaci iz knjigovodstvenih evidencija se moraju eksportovati u skladu sa UTF-8 kodnim sistemom, a sama datoteka mora da bude u CSV formatu i da sadrži nastavak .csv

CSV format datoteke predstavlja tip datoteke u kojoj su tabelarni podaci prikazani u tekstulanom obliku, u kojoj se vrijednosti odvajaju separatorom. Dakle jedan red u tabeli je prikazan jednim redom u ekivalentnoj csv datoteci, s tim da podaci nisu odvojeni u posebnim kolonama, nego su odvojeni odgovarajućim separatorom.

Separator koji se mora koristiti u e-Evidencijama je karakter tačka-zarez -> ; . To znači da svi ostali podaci ne smiju da sadrže karater tačka-zarez -> ; .

UTF-8 kodiranje omogućava da se svi karakteri iz pisama koji se koriste na prostoru BIH prikažu u odgovarajućem informatičkom obliku, pogodnom za smještanje u baze podataka i daljnju obradu.

U poljima u koja se unose vrijednosti, svi brojevi moraju biti zaokruženi na dvije decimale.

Dakle, podaci iz knjigovodstvenih evidencija (KIF, KUF), koji su sačinjeni u Excel tabeli moraju se eksportovati u skladu sa UTF-8 kodnim sistemom, a sama datoteka mora da bude u CSV formatu i da sadrži nastavak .csv  da bi se mogla uvesti u e-Poreze. Uprava nije sačinila uputstvo za prebacivanje fajlova iz Excel tabele u CSV format, ali isto možete naći na Google pretraživaču, način kako se Excel tabela može pretvoriti u CSV format. Svakako je preporuka angažiranje informatičara.

Prilikom sačinjavanja Excel tabele za knjigovodstvenu evidenciju (KIF, KUF) može se iskoristiti primjer Excel tabela za nabavke i isporuke koje se nalaze na našoj stranici, ali napominjemo da se Excel tabele moraju eksportovati u skladu sa UTF-8 kodnim sistemom, a sama datoteka mora da bude u CSV formatu i da sadrži nastavak .csv  da bi se mogla uvesti u e-Poreze.

Napominjemo da se obveznici ne moraju držati striktno Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost, kada je u pitanju sačinjavanje Excel tabele za knjigovodstvenu evidenciju (KIF, KUF), jer je Tehničkim uputstvom detaljno propisan način popunjavanja e -evidencija.

► U slučaju primljenih usluga od lica iz inostranstva koje podliježu plaćanju PDV u skladu sa članom 15. stav (2) tačka 4 i 5. Zakona o PDV, na koji način porezni obveznik evidentira predmetnu fakturu u datoteke e-Nabavke i e-Isporuke?

U vezi s pitanjem koje se odnosi na evidentiranje primljenih usluga iz inostranstva koje podliježu plaćanju PDV u skladu sa članom 15. stav (2) tačka 4 i 5. Zakona o PDV, u excel tabelu nabavki unosite u polje redni br. 4. Tip dokumenta 05-Ostalo (fakture za usluge primljene iz inostranstva itd), polja PDV broj i JIB broj dobavljača ostaju prazna. Također, porezna osnovica iz primljene fakture se unosi u polje red. br. 12.- iznos fakture  ili dokumenta bez PDV-a, u polje red. br. 13.-  Iznos fakture sa PDV-om može se unijeti bruto iznos (iako nije obavezno), dok se polje 15 iznos ukupnog ulaznog PDV-a obavezno popunjava, kao i polje red. br. 16 – unosi iznos ulaznog PDV koji se može odbiti, ukoliko porezni obveznik ispunjava uvjete za pravo odbitka ulaznog PDV-a na primljenu uslugu iz inostranstva, odnosno u polje red. br. 17 – iznos ulaznog PDV koji se ne može odbiti, ukoliko porezni obveznik ne ispunjava uvjete za odbitak ulaznog PDV-a na primljenu uslugu iz inostranstva. Navedeni iznos neodbitnog ulaznog PDV-a također unosite i u polja 18,19 ili 20, ovisno u koje polje krajnje potrošnje u PDV prijavi unosite neodbitni PDV (32, 33 ili 34 polje).

Nadalje, prema Tehničkom uputstvu u e-Isporuke unosite u polje redni br. 4. Tip dokumenta 05-Ostalo, dok se iznos obračunatog PDV-a evidentira u polje red. br. 16.- iznos izlaznog PDV-a za ispruku izvršenu registriranom obvezniku PDV-a kada porezni obveznik ispunjava uvjete za pravo odbitka ulaznog PDV-a na primljenu uslugu iz inostranstva, odnosno u polje red. br. 18.- iznos izlaznog PDV-a za isporuku izvršenu licu koje nije registrirani obveznik PDV (ukoliko porezni obveznik ne ispunjava uvjete za odbitak ulaznog PDV-a na primljenu uslugu iz inostranstva). Polja Naziv kupca, Sjedište kupca, PDV broj kupca, JIB broj kupca, Osnovica za obračun PDV se ne popunjavaju (polja ostaju prazna).

Napominjemo da je prilikom evidentiranja u e- Datotekama, u polja pod rednim brojem 5- (Broj fakture ili dokumenta), broja fakture za primljene usluge iz inostranstva koje podliježu plaćanju PDV u skladu sa članom 15. stav (2) tačka 4 i 5. Zakona o PDV, potrebno posvetiti pažnju da broj fakture za primljene usluge iz inostranstva bude identično unesen kako u e -Nabavkama tako i u e-Isporukama.

► U Tehničkom uputstvu za podnošenje knjigovodstvenih evidencija elektronskim putem, nejasno nam je kada su u pitanju „Slogovi Isporuka“ u dijelu polja br.11 “Iznos fakture ili dokumenta“, da li se u ovom polju unosi ukupna vrijednost svih faktura bez obzira na tip dokumenta ili ipak ovo polje isključuje vrijednosti koje su unesene u polja br.12, 13 i 14? Isto tako je nejasno da li polje br.3 „Redni broj“ iz knjige isporuka i iz knjige nabavki ne može sadržavati isti redni broj u datotekama za dva različita perioda? Odnosno da li se mora redoslijed datoteke iz jednog mjeseca nastaviti u drugom mjesecu?

U skladu sa Tehničkim uputstvom za dostavljanje podataka iz knjigovodstvenih evidencija elektronskim putem, u Datoteci Isporuke, porezni obveznik će evidentirati iznose poreznih faktura u pripadajuća polja ovisno od vrste prometa na koji se odnosi, te će u polje 12 evidentirati iznos interne fakture u vanposlovne svrhe, u polje 13 evidentirati iznos fakture za izvozne isporuke, na osnovu izvoznih carinskih isprava, u polje 14 iznos fakture ostale isporuke oslobođene plaćanja PDV, a u polje 11 evidentirat će se iznosi faktura ili dokumenata koji ne pripadaju prethodno navedenim poljima.

Članom 4. Uputstva o podnošenju podataka iz knjigovodstvenih evidencija elektronskim putem („Službeni glasnik BiH“ broj: 83/19) propisano da su prema odredbama Zakona o postupku indirektnog oporezivanja obveznici u obavezi da se pridržavaju računovodstvenih propisa, vode evidencije u skladu sa zakonskim i UIO standardima, kao i sistema informacione podrške i razvoja koji će dozvoliti tumačenje podataka i olakšati pretvaranje tih podataka u čitak format ako su kodirani. Obrasci i knjige se moraju prilagođavati automatskoj obradi podataka, na način da se osiguraju svi propisani podaci.

Istovremeno vas obavještavamo da Tehničko uputstvo za dostavljanje podataka iz knjigovodstvenih evidencija elektronskim putem ne ograničava poreznog obveznika, te napominjemo da su porezni obveznici svoje knjigovodstvo, knjige izlaznih i ulaznih faktura i druge evidencije dužni voditi na način kako je propisano Međunarodnim računovodstvenim načelima i računovodstvenim standardima i prema Zakonu o računovodstvu i reviziji Bosne i Hercegovine, kao i prilikom vođenja istih obezbijediti dovoljno podataka koji će omogućiti urednu primjenu PDV, uključujući i obračunavanje obaveze PDV za svaki period PDV i inspekciju od strane UIO, kako je propisano članom 56. Zakona i članom 120. i 121. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

► Ukoliko radimo izmijenjene e -prijave, da li mijenjamo naziv prvobitnog fajla?

Odredbom člana 8. Uputstva o dostavljanju podataka iz knjigovodstvenih evidencija elektronskim putem (“Službeni glasnik BiH” broj: 83/19) propisana je dužnost poreznog obveznika da dostavi ispravljenu e-Evidenciju nakon što uoči grešku u prethodno dostavljanoj e-Evidenciji za porezni period. Dostavljanje ispravljene e-Evidencije se vrši u skladu sa odredbama prethodno navedenog Uputstva odnosno na isti način kao što je dostavljena e-Evidencija koju je potrebno izmijeniti.

Ispravka e-Evidencije može se raditi zbog:

 • podnošenja izmijenjene PDV prijave ili
 • ispravke greške u prethodno dostavljenoj e-Evidenciji.

Ukoliko porezni obveznik podnese izmijenjenu PDV prijavu u skladu sa odredbama člana 75. i 76. Zakona o postupku  indirektnog oporezivanja („Službeni glasnik BiH“, br. 89/05 i 100/13) i odredbama člana 5. Uputstva o načinu postupanja sa prijavama za porez na dodanu vrijednost i prijavama akcize i razrezom poreza po službenoj dužnosti („Službeni glasnik BiH“ broj: 27/19), a podnošenje izmijenjene PDV prijave je posljedica uočene greške u knjigovodstvenim evidencijama poreznog obveznika, tada je obveznik dužan osim izmijenjene PDV prijave podnijeti i ispravljenu e-Evidenciju.

Ukoliko je PDV prijava za određeni porezni period ispravno popunjena i podnesena, a porezni obveznik uoči da je u e-Evidenciji napravio grešku (npr. pogrešno je unio PDV broj dobavljača/kupca), dužan je UIO dostaviti ispravljenu e-Evidenciju.

Kod podnošenja ispravljene e-Evidencije obveznik nije dužan uplaćivati niti dostavljati dokaz o uplati administrativne takse, kao što je to slučaj sa dostavljanjem izmijenjene PDV prijave.

Ukoliko uočite grešku u podnesenim podacima, moguće je izvršiti ispravku greške na način da odaberete link Izmjena postojećeg podnesenog perioda (Slika1.).

Slika 1.

Klikom na link Izmjena postojećeg podnesenog perioda otvorit će se prozor u kome je potrebno da izaberete period koji želite promijeniti i dugme za izbor nove datoteke (Slika 2.). Ukoliko imate više datoteka npr. tri za nabavke za jedan period, možete da sve tri datoteke označite i učitate zajedno. Model učitanih datoteka će biti Izmijenjen. Status nove uspješno učitane datoteke/datoteka će biti Obrađeno i istu je potrebno prebaciti u status Podneseno. Nakon toga uspješno podnesena datoteka/datoteke će postati aktivna. Datoteke koje su prethodno bile aktivne više neće biti, a sve informacije o njima se mogu pregledati tako što se u filter padajućeg menija Aktivni izabere opcija Sve ili Ne. Moguće je podnijeti izmijenjenu datoteku samo za periode u kojima postoji bar jedna datoteka u statusu Podneseno.

Napomena: Ukoliko ste za neki porezni period koji želite da izmijenite podnijeli više od jedne datoteke, prilikom izmjene ovog perioda potrebno je učitati sve nove datoteke, jer će podnošenjem novih datoteka sve prethodno podnesene izgubiti status aktivne.

Slika 2.

► Da li e-nabavke i e-isporuke imaju ukupne sume po kolonama?

Prateći slog je posljednji red u svakom file-u. Sadrži vodeću znamenku 3 (počinje sa brojem 3), sume kolona iz stavki nabavki/isporuka i u posljednjoj koloni sadrži broj koji označava ukupan broj redova (računa/dokumenata) u stavkama nabavki/isporuka. Broj u posljednjoj koloni pratećeg sloga je cijeli broj i ne sadrži decimalna mjesta. U skladu sa prethodno navedenim jasno je da zadnji red u fajlovima predstavlja sume svih kolona te može poslužiti kao mehanizam za internu kontrolu i provjeru da li su svi iznos po kolonama ispravno preneseni u odgovarajuća polja PDV prijave.

► Na koji način se evidentira povrat PDV-a po osnovu ovjerenog PDV SL-2 obrasca i mogu li se svi sabrati u jedan red ili moraju pojedinačno?

U trenutku isporuke dobara stranim licima, a prema odredbama člana 54. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (“Službeni glasnik BiH” br. 09/05, 35/05, 100/08 i 33/17) kojim je definirano da fizička lica koja nemaju stalno mjesto prebivališta u Bosni i Hercegovini imaju pravo na povrat PDV-a na robu koju kupe u Bosni i Hercegovini i iznesu je izvan Bosne i Hercegovine, osim na: mineralna ulja, alkohol i alkoholna pića i prerađevine od duhana, porezni obveznik će za takvu isporuku obračunati izlazni PDV i evidentirati sve neophodne podatke u evidenciji e-Isporuke, pri čemu će tip dokumenta biti 01, jer je isporuka izvršena u BiH i još uvijek se ne zna krajnji ishod predmetne isporuke u smislu toga da li će isporučena dobra napustiti carinsko područje BiH. U poreznom periodu u kojem isporučilac dobara dobije ovjeren PDV SL 2 obrazac, isti će u evidenciji e-Isporuke u tom poreznom periodu izvršiti evidentiranje tog obrasca sa svim njegovim podacima pri čemu će u polja u koja se unose iznosi, evidentirati samo iznos PDV-a sa predznakom minus (budući da se za taj iznos umanjuje polje 51 PDV prijave), a tip dokumenta će biti 05 (ostalo). PDV SL 2 obrazac se može evidentirati pojedinačno sa svim njegovim podacima ili zbirno pri čemu porezni obveznik u svom knjigovodstvu može izdati neki interni dokument sa određenim brojem i uz njega priložiti sve PDV SL 2 obrasce koje je evidentirao po osnovu tog internog dokumenta.

► Kako se unosi porezni period u e-Evidencijama da bi se iste uspješno učitale u ePortal UIO npr. za januar 2021, da li je to 2101 ili kako?

U skladu sa Uputstvom o dostavljanju podataka iz knjigovodstvenih evidencija elektronskim putem (“Službeni glasnik BiH” broj 83/19) i Tehničkim uputstvom za podnošenje knjigovodstvenih evidencija elektronskim putem detaljno je opisana procedura za podnošenje knjigovodstvenih evidencija elektronskim putem, koraci na portalu, format datoteka za dostavljanje podatka kao i format i vrstu podataka koje dostavljena datoteka treba da sadrži. Ono što je navedeno u Tehničkom uputstvu kada su u pitanju nabavke i isporuke je format kojeg se porezni obveznici moraju pridržavati da bi uspješno poslali datoteke na ePortal UIO.

Tehničkim uputstvom je propisano da se datoteke nabavki i isporuka obavezno dostavljaju u CSV formatu, a svi karakteri (slova, brojevi, specijalni karakteri) koje budu sadržavale datoteke obavezno moraju da budu u skladu sa UTF-8 formatom. Dakle, da bi se datoteka sa knjigovodstvenim podacima mogla uvesti u e-Poreze, podaci iz knjigovodstvenih evidencija se moraju eksportovati u skladu sa UTF-8 kodnim sistemom, a sama datoteka mora da bude u CSV format. Separator koji se mora koristiti u e-Evidencijama je karakter tačka-zarez  ; . To znači da svi ostali podaci ne smiju da sadrže karater tačka-zarez ; . UTF-8 kodiranje omogućava da se svi karakteri iz pisama koji se koriste na prostoru BiH prikažu u odgovarajućem informatičkom obliku, pogodnom za smještanje u baze podataka i daljnju obradu. U poljima u koja se unose vrijednosti, svi brojevi moraju biti zaokruženi na dvije decimale, a separator koji se koristi za decimalna mjesta je tačka “.”

Tehničkim uputstvom koje možete preuzeti na službenoj web stranici UIO detaljno je propisan format koji mora zadovoljiti svako polje u e-Evidencijama da bi se iste uspješno učitale u ePortal UIO. Kada je u pitanju format poreznog perioda, određeno je da se koristi format YYMM, gdje prve dvije cifre označavaju godinu YY , a druge dvije mjesec MM (npr. za porezni period januar 2021. godine unosi se 2101). U polje u koje se unosi porezni period moguće je unijeti 4 karaktera odnosno u ovom primjeru to će biti 2101, a 21011 bi bila greška i sistem ne bi dozvolio učitavanje takvog fajla.

► Prilikom popunjavanja knjige ulaznih faktura (e Nabavke) u polje sjedište dobavljača, da li se unosi naziv i adresa poslovnice koja je izdala račun ili naziv i adresa sjedišta firme/centrale?

Odredbama člana 106. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost (“Službeni glasnik BiH” broj: 93/05, 21/06, 60/06, 06/07, 100/07, 35/08, 65/10, 85/17 i 44/20) definirana je obaveza ispostavljanja porezne fakture na način da je obveznik dužan da svakom kupcu izda poreznu fakturu za svaki promet dobara i usluga, izuzev za onaj promet koji je oslobođen plaćanja PDV-a (član 24. i 25. Zakona), odnosno za usluge od javnog interesa, finansijske i novčane usluge. Pod poreznom fakturom se smatra i svaki drugi dokument koji sadrži sve propisane elemente. Porezna faktura se izdaje najmanje u dva primjerka, od kojih se jedan uručuje kupcu, a drugi služi kao isprava za knjiženje, a ona služi kao osnov za utvrđivanje porezne obaveze i predstavlja osnov i preduvjet za odbitak ulaznog poreza, bilo kao osnov umanjivanja poreznih obaveza ili osnov za povrat poreza od države, za knjiženje i unos podataka u poreznu prijavu.

Odredbama člana 107. Pravilnika određen je sadržaj porezne fakture na način da porezna faktura mora sadržavati najmanje sljedeće podatke:

a) naziv, adresu i identifikacijski broj za indirektne poreze obveznika koji je isporučio dobra ili usluge,

b) mjesto i datum izdavanja fakture,

c) broj fakture,

d) datum isporuke dobara i/ili usluga,

e) ime, naziv, adresu i kada postoji identifikacijski broj za indirektne poreze poreznog obveznika kupca,

f) trgovački naziv, vrstu, količinu i cijenu isporučenih dobara i obavljenih usluga,

g) pojedinačnu vrijednost dobara i usluga bez PDV-a,

h) ukupan iznos naknade bez PDV-a,

i) PDV stopu i ukupan iznos PDV-a,

j) ukupan iznos naknade za dobra i usluge, uključujući PDV.

U skladu sa prethodno citiranim odredbama u polje sjedište dobavljača unose se podaci poreznog obveznika koji je isporučio dobra ili usluge, a kako je to evidentirano na samoj fakturi koja je predmet knjiženja.

► Da li postoje kontrole između fajlova i porezne prijave?

Svrha donošenja Uputstva o podnošenju podataka iz knjigovodstvenih evidencija elektronskim putem („Službeni glasnik BiH“ broj: 83/19) je postizanje većeg stepena porezne discipline odnosno daljnji rast prihoda od indirektnih poreza za čiju naplatu je nadležna Uprava za indirektno oporezivanje. Osim toga, stvoren je mehanizam za internu kontrolu kod poreznih obveznika na način da će porezni obveznici koji popune evidencije o nabavkama i isporukama u skladu sa odredbama ovog Uputstva unaprijed biti u mogućnosti da provjere da li su ispravno popunili PDV prijavu. Svi zaprimljeni podaci o nabavkama i isporukama koje Uprava za indirektno oporezivanje zaprimi preko e-Portala bit će automatski obrađeni te će biti u svakodnevnoj upotrebi u svim poslovnim procesima koji se odvijaju u Upravi za indirektno oporezivanje (npr. povrat PDV-a, ograničena provjera zbog izmijenjene PDV prijave, analiza rizika, provjera ispravnosti popunjavanja podataka o krajnjoj potrošnji, ciljani izbor obveznika za kontrolu i sl.).

Na primjer, svaki zahtijevani povrat PDV-a predmet je tzv. ispitnog postupka koji se provodi u skladu sa odredbama Uputstva o postupku povrata PDV-a i odobravanju poreznog kredita po osnovu podnošenja prijave za PDV („Službeni glasnik BiH“ broj: 27/19). U trenutku kad Uprava za indirektno oporezivanje preko e-Portala zaprimi evidenciju o nabavkama i isporukama poreznih obveznika smanjit će se potreba da traženjem dodatnih izjašnjena i obrazloženja od poreznih obveznika koji su zahtijevali povrat PDV-a, a osim tog smanjit će se i potreba za kontrolama ovih poreznih obveznika.

Svi zaprimljeni podaci bit će obrađivani automatskim putem te će Uprava za indirektno oporezivanje imati mogućnosti da inspektore angažuje na ciljane kontrole kod onih poreznih obveznika koji nisu tačno, potpuno i blagovremeno prijavili svoje porezne obaveze.

► Da li se ino fakture za uvoz robe i fakture za usluge povezane sa uvozom koje su ušle u ZUT trebaju unositi u e -Nabavke ili samo podaci sa carinske deklaracije (JCI)?

Svi dokumenti u vezi sa uvozom koje obveznik (lice koje je registrirano za obavljanje vanjskotrgovinskog poslovanja) primi od dobavljača evidentiraju se u evidenciju e-Nabavki pojedinačno (u zasebnom redu) po svakom primljenom dokumentu koji se evidentira i u računovodstvu obveznika i koji čine dio evidencija u skladu sa članom 125. i 126. Pravilnika o primjeni Zakona o PDV. Carinska deklaracija u vezi uvoza evidentira se u zasebnom redu e-evidencije i ista se računovodstveno evidentira samo za iznose po kojima obvezniku nastaje obaveza koju je on dužan izmiriti.

Svi računi i dokumenti nastali u vezi sa uvozom (izuzev dokumenta koji nije uključen u vrijednost uvoza), u skladu sa odredbama Tehničkog uputstva za podnošenje knjigovodstvenih evidencija elektronskim putem, u datoteku e-Nabavke unose se u zaseban red sa oznakom tipa dokumenta 04  i to:

 1. Faktura (ili fakture u vezi sa jednom JCI) ino dobavljača sa unosom broja navedenog na fakturi, podacima o dobavljaču i iznosom osnovice navedenom u fakturi,
 2.  Svaka faktura dobavljača za usluge povezane sa uvozom koja se u knjigovodstvu evidentira kao obaveza prema pojedinačnom dobavljaču unošenjem u zasebnom redu broja navedenog na fakturi, podacima o dobavljaču,  iznosom osnovice navedene u fakturi i iznosom PDV ukoliko je iskazan i to: 
  1. faktura(e) dobavljača za izvršeni prijevoz
  2. fakture(e)  špeditera za izvršene usluge i eventualno sadržane troškove plaćene u ime drugog.
 3. Carinska deklaracija unošenjem: 
  1.  u polje br. 5 - „Broj fakture ili drugog dokumenta i datuma deklaracije“ - broja carinske deklaracije navedenog na istoj,
  2. u polje br. 6 - „Datum fakture ili drugog dokumenta“ - datuma carinske  deklaracije navedenog na istoj,
  3. u polje br. 7 - „Naziv dobavljača“ umjesto naziva dobavljača navođenjem oznake „UVOZ“ „JCI“ ili slično kojim se se označava da je riječ o evidentiranju dokumenta o uvozu,
  4. u polje br. 12 - „Iznos fakture, ili drugog dokumenta, bez PDV-a“  Iznos usaglašenja sa vrijednosti uvoza (iskazana vrijednost uvoza po carinskoj deklaraciji umanjenja za stavke u vezi sa uvozom koje su evidentirane u KUF),
  5. u polje br. 13 - „Iznos fakture, ili drugog dokumenta, sa PDV-om“ nije potreban unos,
  6. u polje br. 15 - „Iznos ulaznog PDV-a“ obračunati iznos PDV pri uvozu obaveza po deklaraciji.

Primjer izračuna vrijednosti „Usaglašenje vrijednosti uvoza“  koja se unosi u kolonu „Iznos fakture, ili drugog dokumenta, bez PDV-a“ 

 

Izračun iznosa za unos osnovice po JCI

1

Elemeti osnovice sadržani u KUF (a+b+c)

12.405,00

 

a)

Faktura za robu

10.256,50

 

b)

Faktura za prevoz

854,00

 

c)

Usluge špeditera (bez PDV) sadržane u JCI

1.294,50

2

osnovica za PDV pri uvozu po JCI (polje 47)

12.530,00

3

Usaglašenje vrijednosti uvoza

125,00

 

 

 1. Iznos „Usaglašenje vrijednosti uvoza“  predstavlja vrijednost uvoza iskazane na carinskoj deklaraciji, a koja je umanjenjena za iznose koji su prethodno već evidentirani u vezi sa ovim uvozom u KUF (3=2-1).
 2. Unošenjem ove vrijednosti omogućava da zbir kolone „Iznos fakture, ili drugog dokumenta, bez PDV-a“  (po tipu dokumenta 04) čini iznos koji se evidentira u polju 22 PDV prijave.
 3. Ovakvim unosom se postiže jasno uočavanje (posebno značajnijih iznosa) uvećanja osnovica pri uvozu i obezbjeđuje usaglašenost PDV prijave, KUF-a i sveobuhvatnog evidenitranja transakcija koje olakšava usporednu kontrolu računovodstva obvezika i poreznih evidencija, te obezbjeđuje međusobno poređenje podataka iskazanih od strane kupaca i dobavljača.

 

U cilju pojašnjenja načina popunjavanja evidenciju e-nabavki u vezi sa uvozom ukazuje se na specifičnosti u popunjavanju, a koje nastaju kao posljedica razlika u načinu ispostavljanja fakture špeditera, kao i prevoznika, i samom sadržaju tih faktura. Naime, ovisno o ugovorenom načinu poslovanja moguća je situacija da:

 1. špediter vrši plaćanje PDV pri uvozu i dadžbina i isti kao plaćeni trošak iskazuje u fakturi i ispostavlja fakturu za vrijednost usluga i plaćenih troškova koji su (kroz polje 44 carinske deklaracije) dijelom uključeni u osnovicu za obračun PDV pri uvozu u carinskoj deklaraciji (polje 47), a dijelom obuhvata troškove i usluge koji nastali nakon uvoza i nisu uključeni u carinskoj deklaraciji,

fileKUF Uvoz primjer 1.xlsx

 1. špediter vrši plaćanje PDV pri uvozu i ispostavlja odvojene fakture
  1. za vrijednost usluga i plaćenih troškova koji su (kroz polje 44 carinske deklaracije) uključeni u osnovicu za obračun PDV pri uvozu u carinskoj deklaraciji (polje 47),
  2. za plaćeni PDV pri uvozu, troškove i usluge koji su nastali nakon uvoza i nisu uključeni u carinskoj deklaraciji,

fileKUF Uvoz primjer 2.xlsx

 1.  špediter ne vrši plaćanje PDV pri uvozu i ispostavlja fakturu za vrijednost usluga i plaćenih troškova koji su (kroz polje 44 carinske deklaracije) uključeni u potpunosti u osnovicu za obračun PDV pri uvozu u carinskoj deklaraciji (polje 47),

fileKUF Uvoz primjer 3.xlsx

 1. špediter ne vrši plaćanje PDV pri uvozu i ispostavlja fakturu za vrijednost usluga i plaćenih troškova koji su (kroz polje 44 carinske deklaracije) dijelom uključeni u osnovicu za obračun PDV pri uvozu u carinskoj deklaraciji (polje 47), a dijelom obuhvata troškove i usluge koji nastali nakon uvoza i nisu uključeni u carinskoj deklaraciji,

fileKUF Uvoz primjer 4.xlsx

 1. špediter ne vrši plaćanje PDV pri uvozu i ispostavlja odvojene fakture
  1. za vrijednost usluga i plaćenih troškova koji su (kroz polje 44 carinske deklaracije) uključeni u osnovicu za obračun PDV pri uvozu u carinskoj deklaraciji (polje 47),
  2. za troškove i usluge koji su nastali nakon uvoza i nisu uključeni u carinskoj deklaraciji,

fileKUF Uvoz primjer 5.xlsx

 1. prevoznik u vezi sa uvozom i ispostavlja fakturu za vrijednost usluga i plaćenih troškova koji su (kroz obrazac ZUT i polje 44 carinske deklaracije) uključeni u potpunosti u osnovicu za obračun PDV pri uvozu u polju 47 u carinskoj deklaraciji,

 

Primjer 6 - Sadržano na način kao u primjerima 1 do 5

 1. prevoznik u vezi sa uvozom i ispostavlja fakturu za vrijednost usluga i plaćenih troškova koji su dijelom (kroz obrazac ZUT i polje 44 carinske deklaracije) uključeni u osnovicu za obračun PDV pri uvozu u polju 47 u carinskoj deklaraciji,

fileKUF Uvoz primjer 7.xlsx

 1. prevoznik u vezi sa uvozom  ispostavlja odvojene fakture
  1. za vrijednost usluga i plaćenih troškova koji su (kroz obrazac ZUT i polje 44 carinske deklaracije) uključeni u osnovicu za obračun PDV pri uvozu u polju 47 u carinskoj deklaraciji,
  2. za vrijednost usluga i plaćenih troškova koji su nastali nakon uvoza i nisu (kroz obrazac ZUT i polje 44 carinske deklaracije) uključeni u osnovicu za obračun PDV pri uvozu u polju 47 u carinskoj deklaraciji,

fileKUF Uvoz primjer 8.xlsx

        U primjerima za unos u datoteku e-Nabavke, slogovi nabavki, u skladu sa odredbama Tehničkog uputstva evidentiranje podataka vezanih za fakturu špeditera su korišteni sljedeći elementi :

 • iznos koji se unosi u polje br. 12 - „Iznos fakture, ili drugog dokumenta, bez PDV-a“ ukoliko je na fakturi sadržan PDV pri uvozu izračunat je polazeći od ukupne vrijednosti fakture, te je ista umanjena za iznos PDV pri uvozu (ukoliko je plaćanje istog kao u primjeru 1. i 2. izvršio špediter 2131,10) kao i  za iznos PDV koji je u fakturi zaračunat na izvršenu uslugu špeditera a koja nije sadržana u ZUT-u i u osnovici za obračun PDV pri uvozu (17,00 KM kao u datim primjerima osim u primjeru 3.)
 • iznos koji se unosi u polje br. 13 - „Iznos fakture, ili drugog dokumenta, sa PDV-om“ iskazan je na osnovu ukupne vrijednosti fakture,
 • iznos koji se unosi u polje br. 15 - „Iznos ulaznog PDV-a“ (17 KM) iskazan je na osnovu vrijednosti PDV iskazanog na fakturi koji se odnosi na PDV obračunat na uslugu špeditera (ovdje se ne evidentira PDV plaćen pri uvozu),
 • Tip dokumenta za sve primljene fakture je 04 izuzev za situacije iz primjera 2., 5., 7. i 8. u kojima je ispostavljena zasebna faktura špeditera za troškove i usluge koji nisu uključeni u ZUT niti u JCI u kojim situacijama se ta zasebna faktura evidentira sa tipom fakture 01.

Način ispostavljanja i evidentiranja odvojenih faktura za vrijednost usluga i troškova koji su uključeni u osnovicu za obračun PDV pri uvozu od onih koji nisu uključeni u osnovicu za obračun PDV pri uvozu, kako kod špeditera tako i kod prevoznika, je ispravan način sa stanovišta evidentiranja u evidncijama e-Nabavki. Navedeno je prije svega vezano za okolnost da se ove vrijednosti unose u ZUT obrazac i u rubriku 44 carinske deklaracije, te što navedeni način omogućava preglednije iskazivanje podataka koji su direktno povezani sa uvozom i daje kod uvoznika mogućnost automatske kontrole i prenošenja podatka o uvozu (fakturama tipa 04) sa podacima koji se popunjavaju u polja 22 i 42 PDV prijave.

Za razliku od navedenog ispostavljanje i evidentiranje zbirne fakture (koja u svom sastavu ima elemente tipa fakture 01 i 04) sa tipom fakture 04 može dovesti do toga da iznos usaglašenja po JCI koji se evidentira u e-Nabavke bude u negativnom iznosu. Pored navedenog nelogičnost koju donosi zbirno ispostavljanje i evidentiranje fakture u kojoj je sadržana i vrijednost PDV zaračunatog od prevoznika ili špeditera posebno je značajna iz razloga što PDV koji je u toj fakturi sadržan će nositi oznaku tipa dokumenta 04 (umjesto 01), a što će dovoditi do zbira kolone PDV koji za tip dokumenta 04 nije jednak iznosu koji treba da se prenese u polje 42. Dakle, načinom ispostavljanja odvojenih fatura obezbjeđuje se logično iskazivanje podataka o iznosu usaglašenja vrijednosti uvoza u e-Nabavkama kao i automatskog prenošenja podataka o visini PDV plaćenog pri uvozu u polje 42 PDV prijave, jer PDV koji je zaračunat od strane prevoznika ili špeditera se evidentira sa tipom dokumenta 01, čime tip dokumenta 04 predstavlja samo iznose koji se prenose u polje 22 i 42. Ovaj način ispostavljanja faktura zasnovan je i na okolnosti da fakture koje se odnose na uvoz i koje ulaze u osnovicu za obračun PDV pri uvozu moraju biti u momentu utvrđivanja osnovice iskazane kroz ZUT obrazac i iznosi sa istih navedeni u okviru polja 44 carinske isprave.

Račune o uslugama vezano za uvoz ili izvoz špediteri, prevoznici i drugi dobavljači koji vrše usluge povezane sa uvozom ili izvozom unose u svojim e-Isporukama sa tipom dokumenta 01.

 

filePrimjeri e-KIF špedicija i prevoznik

► Da li se ispostavljene fakture za izvoz robe trebaju unositi u e -Isporuke ili se samo unose podaci sa carinske deklaracije za IZVOZ (JCI)?

U skladu sa Tehničkim uputstvom za podnošenje knjigovodstvenih evidencija elektronskim putem detaljno je opisana procedura  za podnošenje knjigovodstvenih evidencija elektronskim putem, format datoteka za dostavljanje podatka kao i format i vrstu podataka koje dostavljena datoteka treba da sadrži.

Kada je u pitanju evidentiranje u e-Isporukama sa oznakom tipa dokumenta 04 unose se svi računi i dokumenti nastali u vezi sa izvozom na način da se svaki dokument unosi u zaseban red e-Evidencije i to:

 1. Faktura (ili više faktura u vezi sa kojima se sačinjava jedna izvozna carinska deklaracija) prema ino kupcu unošenjem :
  1. u kolonu pod rednim brojem 5  i 6 iz Tehničkog uputstva, - broja fakture i datuma koji je naveden na ispostavljenoj fakturi,
  2. u kolonu pod rednim brojem 7 iz Tehničkog uputstva, pod nazivom “Naziv kupca” - podataka o kupcu, a u koloni 9 i 10 se ne vrši popunjavanje PDV i JIB broja kupca  
  3.  u kolonu pod rednim brojem 13 iz Tehničkog uputstva, pod nazivom „Iznos fakture za izvozne isporuke, na osnovu izvoznih carinskih isprava,“    -  iznosa navednog u fakturi (ako se sačinjava zbirna deklaracija unosi se svaka pojedinačna izlazna faktura),
 2. Carinska deklaracija  unošenjem: 
  1.  u kolonu pod rednim brojem 5 iz Tehničkog uputstva, pod nazivom „Broj fakture ili drugog dokumenta“ - broja carinske  deklaracije navedenog na istoj,
  2. u kolonu pod rednim brojem 6 iz Tehničkog uputstva, pod nazivom „Datum fakture ili drugog dokumenta“ - datuma carinske deklaracije navedenog na istoj,
  3. u kolonu pod rednim brojem 7 iz Tehničkog uputstva, pod nazivom “Naziv kupca” umjesto naziva kupca navođenjem oznake „IZVOZ“ „JCI“ ili slično, kojim se označava da je riječ o evidentiranju dokumenta o izvozu,
  4. u kolonu pod rednim brojem 13 iz Tehničkog uputstva, pod nazivom „Iznos fakture za izvozne isporuke, na osnovu izvoznih carinskih isprava,“  - iskazana vrijednost izvoza po carinskoj deklaraciji, umanjena za fakturu(e) u vezi sa izvozom koja je evidentirana u e-Isporuke (KIF).

U nastavku dajemo primjer izračunavanja vrijednosti „Usuglašenje vrijednosti izvoza“ koja se unosi u kolonu 13 -„Iznos fakture za izvozne isporuke, na osnovu izvoznih carinskih isprava,“

Izračun iznosa za unos osnovice po JCI za  IZVOZ

1

Elemeti osnovice koji su već sadržani u KIF (a+b)

39.700,00

a)

Faktura za robu 1

21.500,00

b)

Faktura za robu 2

18.200,00

2

osnovica po JCI (polje 46)

42.000,00

3

Usuglašenje vrijednosti izvoza (2-1)

2.300,00

Iznos „Usuglašenje vrijednosti izvoza“ predstavlja vrijednost izvoza iskazana na carinskoj deklaraciji, a koja je umanjenjena za iznose koji su prethodno već evidentirani u vezi sa ovim izvozom u e-Isporuke (KIF).

Kod postupaka unutarnje obrade po osnovu lohn poslova, kod kojih stvarnu vrijednost izvoza čini samo vrijednost usluge i domaćeg ugrađenog materijala pri izračunavanju vrijednosti „Usuglašenje vrijednosti izvoza“ osnovicu po JCI čini polje 22 carinske deklaracije-

Unošenjem ove vrijednosti omogućava se da zbir kolone „Iznos fakture za izvozne isporuke, na osnovu izvoznih carinskih isprava,“  (po tipu dokumenta 04 , te ukoliko se vodi odvojeno KIF za izvoz) čini iznos koji se evidentira u polju 12 PDV prijave.

Ujedno ovakvim načinom unosa se postiže jasno uočavanje (posebno značajnijih iznosa) uvećanja osnovica pri izvozu i obezbjeđuje usuglašenost PDV prijave i KIF-a, sveobuhvatnog evidenitranja transakcija koje olakšava usporednu kontrolu računovodstva obvezika i poreznih evidencija, te obezbjeđuje i olakšava kontrola podataka o stvarno ostvarenim (a i naplaćenim) prihodima kao i kompletan postupak kontrole.

filePrimjer: eIsporuke za izvoz

► Članovima 122. i 123. Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u propisan je izgled KUF-a i KIF-a, te smo unos ulaznih i izlaznih faktura (naš informacioni sistem) prilagodili tako da se podaci automatski unose u KUF, odnosno KIF, na način kako je to propisano Pravilnikom. Smatramo da unos podataka, ponajviše faktura vezanih za uvoz i izvoz, koji je predviđen Tehničkim uputstvom za podnošenje knjigovodstvenih evidencija elektronskim putem, nije u skladu sa Pravilnikom i da traži prilagođavanje programa, kao i veće angažovanje računovođa za dobijanje podataka koji smo do sada dostavljali u skladu sa Pravilnikom i nije bilo problema. Da li je moguće da će doći do određenih promjena u navedenom tehničkom uputstvu, a vezano za evidentiranje faktura vezanih za uvoz i izvoz?

Uputstvom o dostavljanju evidencija elektronskim putem nije navedeno da se dostavljaju KUF i KIF koji su propisani Pravilnikom o primjeni Zakona o PDV nego su navedeni podaci koji treba da se dostavljaju. Uputstvom nije ograničeno da se to odnosi samo na JCI, niti je isključeno da se dostava podataka vrši za sve primljene fakture. Dakle, prema Uputstvu treba dostavljati svaki dokument o nabavci i isporuci. Dodatno podaci o svim nabavkama i isporukama (znači sve fakture, a ne samo JCI) treba da omoguće i međusobno poređenje podataka o nabavkama (kod kupaca) sa podacima o isporukama (kod dobavljača – prijevoznik i sl.)

Iako je izvoz oslobođen od obračuna i plaćanja PDV-a (uz ispunjenje propisanih uvjeta), navedeno ne treba da dovodi do toga da se transakcije u vezi sa istim ne evidentiraju.

Pojašnjenje načina evidentiranja u e-Nabavkama i e-Isporukama koje je dato od UIO je uputstvo obveznicima za način evidentiranja kojom se ujedno olakšava postupak kontrole jer se e-evidencije usklađuju sa računovodstvenim evidencijama i sa automatskom obradom podataka.

U vezi sa pozivanjem na Pravilnik o primjeni Zakona o PDV-u, napominjemo i na odredbu člana 125. Pravilnika u kojem je navedeno da ako porezni obveznik u svom knjigovodstvu obezbjeđuje sve podatke potrebne za utvrđivanje porezne osnovice, odnosno poreza, kao i ulaznog poreza, isti nije obavezan posebno voditi knjige i evidencije propisane ovim pravilnikom.

Takođe, članom 126. Pravilnika se ukazuje da se obrasci i knjige iz ovoga pravilnika mogu prilagođavati automatskoj obradi podataka, s tim da se moraju osigurati najmanje propisani podaci.