Implementacija Twinning light projekta namijenjenog Odjeljenju za internu reviziju je počela

16.09.2019. godine. Ovo je projekat koji finansira EU iz IPA fondova koji će trajati 8 mjeseci, a vrijednost ovog projekta je EUR 250.000,00, a praktično predstavlja nastavak rada započetog u prethodnom projektu koji je završen u maju 2018. godine. Projekat implementira Ministarstvo finansija Austrije preko Agencije za evropske integracije i razvoj Austrije (AEI).

Cilj projekta je podrška Odjeljenju za internu reviziju UIO u obavljanju funkcija interne revizije u skladu sa međunarodnim standardima za profesionalnu praksu interne revizije.

Svrha projekta je uspostavljanje interne revizije koja će pomoći instituciji u postizanju njenih ciljeva osiguravajući sistematičan i discipliniran pristup ocjeni i poboljšanju efikasnosti upravljanja rizikom, kontrolama i procesima upravljanja.

Pored internih revizora, u aktivnostima projekta će učestvovati i članovi stručne radne grupe za finansijsko upravljanje i kontrolu, kao i rukovodstvo Uprave.

uploaded

00.00.0000. 00:00