Dopuna obavijesti

Nakon održanog sastana predstavnika Udruženja plinara BiH – u osnivanju i Uprave za indirektno oporezivanje, a u cilju potpunog pojašnjenja primjene Izmjena i dopuna Zakona o akcizama, Uprava je donijela dopunu Obavijesti za prodaju plina u bocama za domaćinstva bez obračuna putarine. Dopuna obavijesti o postupanju uvoznika i distributera nafte, naftnih derivata i plina u BiH odnosi se na jasnije pojašnjenje pojma krajnjeg korisnika, gdje su preciznije definisani uslovi pod kojima se može vršiti promet plina u BiH bez plaćanja putarine.

Postupanju poreskih obveznika i drugih lica koja vrše promet naftnih derivata, biogoriva i biotečnosti stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 91/17) i Pravilnika o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj: 4/18)

Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 91/17) i Pravilnika o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj: 4/18)  uveden je novi naftni derivat kao akcizni proizvod – tečni naftni plin za pogon motornih vozila, iz tarifnog broja 2711 na čiji promet i/ili uvoz se plaća putarina.

Polazeći od prethodno navedenog, na promet i/ili uvoz tečnog naftnog plina koji nije namijenjen za pogon motornih vozila ne plaća se putarina. Imajući u vidu da su tečni naftni plin za pogon motornih vozila i tečni naftni plin koji nije namijenjen za pogon motornih vozila (plin za zagrijavanje i za industrijske procese, plin u bocama za domaćinstvo i industriju) po svojim osobinama jednaki, te da ovaj drugi nije opterećen obavezom plaćanja putarine, to je neophodno izvršiti razgraničavanje prometa i/ili uvoz ova dva proizvoda. Obaveza razragničavanja i dokazivanja činjenice da se radi o prometu i/ili uvozu tečnog naftnog plina koji nije namijenjen za pogon motornih vozila, a time i nepostojanja obaveze plaćanja putarine, je na obveznicima indirektnih poreza, shodno odredbi člana 61. stav (1) Zakona o postupku indirektnog oporezivanja („Službeni glasnik BiH“, broj: 89/05 i 100/13).

U cilju razvrstavanja plina pri uvozu koji ne podliježe obavezi plaćanja putarina od plina koji je akcizni proizvod, uz carinsku prijavu za puštanje u slobodan promet tečnog naftnog plina, deklarant podnosi Izjavu o tome da prijavljeni tečni naftni plin nije namijenjen za pogon motornih vozila, odnosno nije namijenjen za dalju prodaju, osim direktne prodaje ili prodaje putem distributera krajnjim korisnicima u svrhe koje isključuju pogon motornih vozila.

U svrhu dokazivanja da se radi o prometu tečnog naftnog plina koji nije namijenjen za pogon motornih vozila, proizvođač i/ili uvoznik može pribaviti izjavu kupca (punionice ili distributera) da isti nabavlja isključivo radi prodaje krajnjim korisnicima koji plin ne nabavljaju za pogon motornih vozila. Za prometovane količine plina proizvođač i/ili uvoznik vodi evidenciju o prometu izvršenom punionicama i distributerima tečnog naftnog plina koji nije namijenjen za  pogon motornih vozila u kojoj između ostalog iskazuje i obračun iznosa putarina koje nisu plaćene.

Distributerom, u vezi sa prometovanjem tečnog naftnog plina koji nije namijenjen za pogon motornih vozila, smatra se pravno lice koje kupi plin od proizviođača ili uvoznika i isti prometuje isključivo do krajnjeg korisnika.

Punionicom, u vezi sa prometovanjem tečnog naftnog plina koji nije namijenjen za pogon motornih vozila, smatra se pravno lice koje posjeduje dozvole za djelatnost punjenja plina u boce izdate u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima koji uređuju oblast nafte i naftnih derivata, te ispunjavaju minimalne tehničke uslove za obavljanje te djelatnosti.

Tabelu evidencije možete preuzeti ovdje:

fileEvidencija proizvođača i/ili uvoznika o prometu tečnog naftnog plina  koji nije prometovan za  pogon motornih vozila

O isporukama plina u bocama koje se vrše distributerima plina u bocama, punionice vode  evidenciju o isporučenim količinama u kojoj, između ostalog, iskazuju i obračun iznosa putarina koje nisu plaćene.

Distributerom plina u bocama, u vezi sa prometovanjem tečnog naftnog plina koji nije namijenjen za pogon motornih vozila, smatra se pravno lice koje kupi plin od punionice i isti prometuje isključivo do krajnjeg korisnika.

Tabelu evidencije možete preuzeti ovdje:

fileEvidencija punionice o prometu tečnog naftnog plina koji nije namijenjen za  pogon motornih vozila

Svi obveznici (uvoznik, proizvođač, punionica, distributer i distributer plina u bocama)  koji krajnjim korisnicima vrše promet tečnog naftnog plina u svrhe koje isključuju pogon motornih vozila vode evidenciju o tako prometovanim količinama u elektronskom ili pisanom obliku.

Izmijenjenu tabelu evidencije možete preuzeti ovdje:

fileEvidencija o prometu tečnog naftnog plina koji nije prometovan za  pogon motornih vozila

Na prometovane količine  tečnog naftnog plina za koje se kontrolom utvrdi da ne postoji ili je nevjerodostojna evidencija kojom se dokazuje da tečni naftni plin nije prometovan za pogon motornih vozila  vrši se plaćanje putarina.

 

Dopuna obavještenja UIO od 01.02. i  22.02.2018. godine o postupanju lica koja se bave prometom tečnog naftnog plina koji nije namijenjen za pogon motornih vozila, u pogledu vođenja evidencija

Na osnovu Rješenja Agencije za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini broj: UP1 03-1-37-5-15-3/18 ZL od 05.03.20118. godine, obavještavaju se sva pravna lica koja fizičkim licima – građanima kao krajnjim korisnicima vrše promet tečnog naftnog plina koji nije namijenjen za pogon motornih vozila, o sljedećem:

  1. nije dozvoljena obrada ličnih podataka kupaca tečnog naftnog plina fizičkih lica – građana, što podrazumijeva zabranu identifikacije ličnih podataka kupca, kao i unos ličnih podataka u Evidenciju o prometu tečnog naftnog plina koji nije prometovan za  pogon motornih vozila (kao što su: ime i prezime, JMB fizičkog lica, broj lične karte, adresa i registarska oznaka vozila koje je u vlasništvu fizičkog lica - građanina), a koja evidencija/tabela je dana 22.02.2018. godine objavljena na službenoj stranici UIO, i
  2. isti su dužni obrisati i uništiti lične podatke kupaca tečnog naftnog plina, prikupljene u  Evidenciji o prometu tečnog naftnog plina koji nije prometovan za  pogon motornih vozila.

U Evidenciju o prometu tečnog naftnog plina koji nije prometovan za pogon motornih vozila unose se svi tabelom predviđeni podaci za kupce – pravna i fizička lica registrovana za obavljanje djelatnosti, dok se za isporuke fizičkim licima – građanima unose broj fiskalnog računa, prodata količina i prodajna vrijednost sa PDV-om.

Za isporuku plina na adresu kupca, u evidenciju se unose i podaci o broju otpremnice, datumu otpremnice i registarska oznaka namjenskih vozila otpreme. 

00.00.0000. 00:00

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.