Na osnovu člana 21a. stav (2), 21b. stav (5), 21d. stav (2), Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj: 49/09, 49/14 i 60/14), Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje donio je Odluku o utvrđivanju specifične i minimalne akcize na cigarete i iznos akcize na duhan za pušenje za 2017. godinu („Službeni glasnik BiH“, broj 84/16), koja će se primjenjivati od 1. januara 2017. godine.

Odlukom je definirano da će se od 1. januara 2017. godine, na cigarete  i duhan za pušenje plaćati sljedeće akcize:

  • akcize na cigarete, i to:
    • proporcionalna akciza po stopi od 42% na osnovicu utvrđenu u skladu sa članom 15. stav (1) tačka b) Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini i
    • specifična akciza u iznosu od 67,50 KM za 1.000 komada, odnosno 1,35 KM za pakiranje cigareta od 20 komada. Za pakiranja različita od pakiranja od 20 komada, specifična akciza se plaća srazmjerno broju komada u pakiranju.

Ukoliko je ukupna akciza na cigarete (proporcionalna + specifična), koja je obračunata po gore navedenim stopama, a u skladu sa Odlukom o utvrđivanju specifične i minimalne akcize na cigarete i iznos akcize na duhan za pušenje za 2017. godinu, manja od minimalne akcize, plaća se minimalna akciza u iznosu od 2,42 KM po pakiranju od 20 komada cigareta. Za pakiranja različita od pakiranja od 20 komada akciza se plaća srazmjerno broju komada u pakiranju,  pri čemu je osnova 121,00 KM za 1.000 komada cigareta.

  • akciza na duhan za pušenje u iznosu od 96,80 KM po kilogramu.

Porezni obveznici i druga lica koja se bave prometom cigareta  i duhana za pušenje dužni su na dan 1. januar 2017. godine popisati zalihe navedenih akciznih proizvoda obilježenih akciznim markicama izdanim od 1. januara 2010. godine do 31. decembra 2016. godine, i popisne liste dostaviti mjesno nadležnom regionalnom centru Uprave za indirektno oporezivanje do 7. januara 2017.godine.

Porezni obveznici uvoznici kao i porezni obveznici proizvođači dužni su popisati količine preuzetih akciznih markica  za cigarete i duhan za pušenje do 31. decembra 2016. godine, a koje su neiskorištene na dan 31. decembar  2016. godine (nalaze se na zalihama ili su date u proizvodnju na lijepljenje ili su poslane u inostranstvo na lijepljenje, bez obzira kada će duhanske prerađevine biti u prometu na teritoriji Bosne i Hercegovine) i popisne liste dostaviti mjesno nadležnom regionalnom centru Uprave za indirektno oporezivanje do 7. januara 2017.godine.

Popisne liste se mogu preuzeti ovdje:

Popisne liste za cigarete, za duhan za pušenje i neiskorištene akcizne markice pripremljene su u Excel-u, tako da je potrebno upisati podatake o vrsti cigareta (duhana za pušenje odnosno serijskom broju i slovnoj oznaci akciznih markica), količinu pakiranja cigareta od 20 komada (količinu duhana za pušenje izraženu u kilogramima odnosno količini akciznih markica), maloprodajnu cijenu prije stupanja na snagu Odluke o utvrđivanju specifične i minimalne akcize na cigarete i iznos akcize na duhan za pušenje za 2017. godinu i maloprodajnu cijenu nakon stupanja na snagu Odluke o utvrđivanju specifične i minimalne akcize na cigarete i iznos akcize na duhan za pušenje za 2017. godinu. Svi ostali podaci se automatski izračunavaju u pomenutim listama. Ovako popunjene, ovjerene i potpisane popisne liste dostavljaju se mjesno nadležnom regionalnom centru Uprave za indirektno oporezivanje do 7. januara 2017. godine.

Sva lica koja se bave prometom cigareta  i duhana za pušenje dužna su na zatečene zalihe cigareta i duhana za pušenje, utvrđene u popisnim listama na dan 1. januar 2017. godine, a porezni obveznici uvoznici kao i porezni obveznici proizvođači  i na količine preuzetih, a neiskorištenih akciznih markica na dan 31. decembar 2016. godine, obračunati akcizu prema Odluci o utvrđivanju secifične i minimalne akcize na cigarete i iznos akcize na duhan za pušenje za 2017. godinu, te do 17. januara 2017. godine uplatiti razliku između obračunate i već uplaćene akcize, na Jedinstveni račun Uprave za indirektno oporezivanje.

Duhanske prerađevine za koje je plaćena razlika akcize u skladu sa Odlukom o utvrđivanju specifične i minimalne akcize na cigarete i iznos akcize na duhan za pušenje za 2017. godinu, prodavat će se do isteka zaliha po novim maloprodajnim cijenama, koje moraju biti istaknute na vidnom mjestu maloprodajnog objekta.

Uplata razlike između obračunate i ranije uplaćene akcize vršit će se na sljedeći način:

1. Porezni obveznici registrirani za akcizu tj. upisani u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza kao obveznici akcize na duhanske prerađevine domaće proizvodnje (Fabrika duhana Sarajevo i Fabrika duvana Banja Luka), dužni su razliku između obračunate i ranije uplaćene akcize, iskazanu na popisnoj listi, uplatiti na grupu računa iz Odjeljka II tačka 3. - Plaćanje obaveza po osnovu PDV-a, akciza na domaće proizvode i poreza na promet na akcizne proizvode domaće proizvodnje (treća grupa uplatnih računa), Pravilnika o uplaćivanju indirektnih poreza i ostalih prihoda i taksi koje naplaćuje Uprava za indirektno oporezivanje („Službeni glasnik BiH” broj: 99/07, 31/08,  51/09 i 54/16):

  • vrsta prihoda: 715 412 
  • budžetska organizacija: 0000000

2. Porezni obveznici i druga lica koja se bave prometom cigareta i duhana za pušenje, koji nisu registrirani za akcizu tj. nisu upisani u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza kao obveznici akcize na domaće proizvode, razliku između obračunate i već uplaćene akcize, iskazanu na popisnoj listi, dužni su uplatiti na grupu računa iz Odjeljka II tačka 2.- Plaćanje obaveza pri uvozu i izvozu, koje se ne plaćaju na osnovu carinske prijave, kao i ostalih prihoda i taksi i jednokratnih uplata (druga grupa uplatnih računa), Pravilnika o uplaćivanju indirektnih poreza i ostalih prihoda i taksi koje naplaćuje Uprava za indirektno oporezivanje („Službeni glasnik BiH” broj: 99/07, 31/08,  51/09 i 54/16):           

  • vrsta prihoda: 715 412
  • budžetska organizacija nadležnog regionalnog centra Uprave za indirektno oporezivanje, ovisno o sjedištu obveznika: Banja Luka  0094005,  Sarajevo 0010900, Mostar 0010700  i Tuzla  0010300.

Računi za uplatu se mogu preuzeti ovdje:

   Računi za uplatu akcize

Shodno uputama datim u ovoj obavijesti, obračun i uplata razlike akcize se neće vršiti pri uvoznom carinjenju, nego će obveznik sam po popisnim listama sačiniti obračun razlike akcize i izvršiti uplate u propisanom roku. Ovim će obuhvatiti i razliku akcize na akciznim markicama, koje su na dan popisa, između ostalog, bile i u inostranstvu radi lijepljenja na akcizni proizvod.

00.00.0000. 00:00

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.