Članovi tima za kontrolu prometa strateških roba Uprave za indirektno oporezivanje započeli su obuku na temu nezakonite trgovine oružjem, njegovim dijelovima, municijom i eksplozivima u carinskom prometu u okviru projekta „Sprječavanje ilegalne trgovine i prometa oružjem (HALT projekat)“ koji u suradnji sa UINO zajednički provode Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) i Ured za droge i kriminal (UNODC).

U proteklom periodu, službenici UINO su u okviru projekta HALT a u suradnji sa UNDP i UNODC razvili standardne operativne procedure za postupanje službenika UINO BiH u segmentu strateških i roba dvojne namjene.  Pored navedenih procedura, u okviru projekta HALT Upravi će se donirati određena specijalistička oprema za detekciju nezakonitog oružja, eksploziva i droga.  Na trodnevnom seminaru, članovi tima će se upoznati sa sadržajem navedenih procedura a kroz praktične vježbe će se upoznati sa funkcioniranjem specijalističke opreme te će se pripremiti da stečena znanja tokom 2021. godine prenesu na oko 1,000 carinskih službenika. 

Projekat HALT ima za cilj poboljšanje sigurnosti i bezbjednosti na Zapadnom Balkanu u kontekstu provedbe Mape puta za održivo rješenje kontrole naoružanja na Zapadnom Balkanu do 2024. godine. Kroz ovaj projekat se unaprjeđuju kapaciteti Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje BiH za bolje otkrivanje i procesuiranje nelegalne trgovine SALW-om.  

uploaded

00.00.0000. 00:00