U periodu od 28.-30. novembra, u Sarajevu, održana je obuka za 20 carinskih službenika na temu otkrivanja krijumčarenog vatrenog oružja na kopnenim graničnim prelazima. Obuka su organizovali UNODC Globalni program za vatreno oružje (UNOCDGFP) i Svjetska carinska organizacija u saradnji sa Akademijom za razvoj vještina službenika na granici Velike Britanije i Ministarstvom spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH. Ovaj događaj koji je usmjeren na jačanje kapaciteta podržan je od srane Savezne republike Njemačke.

UNODC GFP je podijelio informacije o međunarodnim instrumentima za kontrolu naoružanja, uključujući UN Konvenciju o organizovanom kriminalu, UN Protokol o kontroli vatrenog oružja, Ugovor o trgovini naoružanjem, Međunarodni instrument praćenja i UN program akcije za kontrolu oružja malog i lakog oružja, kao i najnovije podatke o postojećim embargima na oružje. Učesnici su upoznati sa vezom između organizovanom kriminala i terorizma, korištenjem vatrenog oružja u terorističkim napadima na regionalnom i globalnom nivou, krijumčarenjem oružja sa Zapadnog Balkana, kao i o stranim terorističkim borcima koji dolaze iz zemalja regiona. Nadalje, UNODC GFP je predstavio načine istrage krijumčarenja naoružanjem i dostavio pregled procedura za domaće i međunarodno praćenje, označavanje, arhiviranje i razmjenu informacija na nacionalnom i međunarodnom nivou.

Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH predstavilo je nacionalni zakonski okvir kojim se propisan uvoz i izvoz oružja, novosti o nedavnim promjenama u istom kao I buduće zakonodavne inicijative. Nadalje, službenici Ministarstva su detaljno objasnili načine primjene postojeće zakonske regulative, pregled tražene dokumentacije i analizirali postojeće procedure. Učesnici su dobili odgovore na pitanja o primjeni nacionalnog zakonodavstva, harmonizacije sa relevantnim propisima EU kao i uticaj nacionalnih praksi na kontrolu naoružanja. Osim toga, učesnici su razmatrali konkretne studije slučaja kao i razvijali različite scenarije. 

 Svjetska carinska organizacija pružila je detaljan pregled koncepta procjene i upravljanja rizikom. Učesnici su dobili informacije o Kyoto konvenciji i okviru Svjetske carinske organizacije. Nadalje, dobili su potrebne informacije o upravljanju rizikom, potrebnoj dokumentaciji i organizacionim prioritetima. Također, predstavljeno im je nekoliko primjera procesa upravljanja rizikom kao i dostupnim instrumentima koji im mogu pomoći u radu.

Predstavnici Akademije za razvoj vještina službenika na granici Velike Britanije upoznali su carinske službenike za procesom profilisanja vozila i putnika, uključujući upotrebu pokazatelja i relevantnu metodologiju. Učenici su upoznati sa metodama skrivanja i praktičnim primjerima otkrivanja skrivenog naoružanja. U prostorijama carinske uprave BiH održana je praktična vježba otkrivanja skrivenog oružja na trening vozilu na kojoj su učesnici stekli praktično iskustvo u otkrivanju lokacije skrivenog naoružanja namijenjenog za krijumčarenje.

uploadeduploadeduploaded

00.00.0000. 00:00

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.