Prihodi od indirektnih poreza u devet mjeseci  2017. godine iznosili su 5 milijardi i 226 miliona KM i veći su za 362 miliona KM ili 7,43 % u odnosu na isti period 2016. godine kada su iznosili 4 milijarde i 864 milliona KM.

Samo u septembaru 2017. godine prikupljeno je cca 637 miliona KM indirektnih poreza što je za 40 miliona KM više u odnosu na septembar 2016. godine.

RASPODJELA PRIHODA ZA PERIOD JANUAR-SEPTEMBAR 2017. GODINE

Nakon izvršenih povrata poreskim obveznicima koji su u devet mjeseci 2017. godine iznosili 935 miliona KM, neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima u periodu 01.01.-30.09.2017. godine, a to su država, entiteti i Distrikt Brčko, iznosili su 4 milijarde i 291 milion KM i veći su za 228 miliona KM u odnosu na prihode koje su sa Jedinstvenog računa korisnici dobili u istom periodu 2016. godine

Za finansiranje državnih institucija u periodu 01.01.-30.09.2017. godine raspoređen je iznos od 560 miliona KM. Federaciji BiH raspoređen je iznos od 2 milijarde i 396 miliona KM. Republici Srpskoj rapoređeno je ukupono 1 milijarda i 218 miliona KM. Distriktu Brčko raspoređeno je 131 miliona KM. Rast prihoda od indirektnih poreza pokrio je povećanje rata spoljnog duga u 2017. godini.

U tablici ispod dajemo prikaz ukupno raspoređenih sredstava entitetima i Distriktu Brčko BiH sa pripadajućim spoljnim dugom u periodu 01.01.-30.09.2017. godine u poređenju sa istim periodom prošle godine. Svi iznosi su iskazani u milionima KM.

01.01.-30.09.

FBiH

RS

DB BiH

Doznačeno

Spoljni dug

Doznačeno

Spoljni dug

Doznačeno

Spoljni dug

(u mil. KM)

(u mil. KM)

(u mil. KM)

2017

1.891

428

929

238

125

3

2016

1.848

309

941

170

118

2

% promjene[1]

2,37

38,29

-1,23

39,81

5,46

85,48

Pored raspoređenih prihoda u tabeli iznad, a po osnovu posebne putarine za izgradnju autoputeva (0,10 KM) u periodu 01.01.-30.09.2017. godine, Federacija BiH je dobila dodatnih 60,3 miliona KM, Republika Srpska 39,8 miliona KM i Distrikt Brčko 2 miliona KM. Razlika predstavlja rezervu na posebnom računu za putarinu u iznosu od 0,10 KM.


[1] % promjene odražave stvarne odnose iznosa raspodjele koji nisu zaokruženi kao što su podaci u navedenoj tabeli.

00.00.0000. 00:00

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.