Prihodi od indirektnih poreza u prva dva mjeseca 2018. godine iznosili su 1 milijardu i 126 miliona KM i veći su za 134 miliona KM ili 13,51% u odnosu na isti period 2017. godine kada su iznosili 992 million KM.  

UIO je u prva dva mjeseca 2018. godine privredi vratila 207 miliona KM što je za 14 miliona KM više u odnosu na isti period prošle godine.

Neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima u prva dva mjeseca 2018. godine, a to su država, entiteti i Distrikt Brčko, iznosili su 919 miliona KM i veći su za 120 miliona KM u odnosu na prihode koje su sa Jedinstvenog računa korisnici dobili u istom periodu 2017. godine.

PRIHODI PRIKUPLJENI U FEBRUARU 2018.

U februaru 2018. godine prikupljeno je 558 miliona KM indirektnih poreza što je za 49 miliona KM više u odnosu na februar 2017. godine.

RASPODJELA PRIHODA ZA PERIOD JANUAR-FEBRUAR 2018. GODINE

Za finansiranje državnih institucija u prva dva mjeseca 2018. godine raspoređen je iznos od 120 miliona KM. Federaciji BiH raspoređeno je 509 miliona KM, Republici Srpskoj 255 miliona KM i Brčko distriktu 28 miliona KM.

U tablici ispod dajemo prikaz ukupno raspoređenih sredstava entitetima i Distriktu Brčko BiH sa pripadajućim spoljnim dugom za prva dva mjeseca 2018. godine u poređenju sa istim periodom prošle godine. Svi iznosi su iskazani u milionima KM.

01.01.-28.02.

FBiH

RS

DB BiH

Doznačeno

Spoljni dug

Doznačeno

Spoljni dug

Doznačeno

Spoljni dug

(u mil. KM)

(u mil. KM)

(u mil. KM)

2018

444

58

219

32

28

0

2017

366

55

183

31

23

0

% promjene

21,54

6,49

19,69

6,16

18,97

-

Pored raspoređenih prihoda u tabeli iznad, a po osnovu posebne putarine za izgradnju autoputeva (0,10 KM), Federacija BiH je dobila dodatnih 6,5 miliona KM, Republika Srpska 4,3 miliona KM i Distrikt Brčko 0,2 miliona KM. Razlika predstavlja rezervu na posebnom računu za putarinu u iznosu od 0,10 KM.

00.00.0000. 00:00

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.