Poštovani porezni obveznici

U “Službenom glasniku BiH”, broj: 85/17 od 01.12.2017. godine objavljene su izmjene Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost i Pravilnika o primjeni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini, kao i Uputstvo o registraciji korisnika elektronskih usluga Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje. Usvojenim izmjenama pravilnika, poreznim obveznicima je omogućeno elektronsko podnošenje prijava za porez na dodatu vrijednost i prijava akcize, počevši od poreznog perioda januar 2018. godine. Uputstvom o registraciji korisnika elektronskih usluga Uprave za indirektno oporezivanje propisana je obaveza, način i postupak registracije korisnika na e-portal. U „Službenom glasniku BiH“, broj: 84/17 od 24.11.2017. godine objavljena je Odluka o određivanju velikih obveznika indirektnih poreza za period 2018.-2020. godina.

Budući da u skladu sa Odlukom o određivanju velikih obveznika indirektnih poreza imate status velikog obveznika indirektnih poreza, Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje će po službenoj dužnosti izvršiti registraciju vašeg odgovornog lica kao primarnog korisnika elektronskih usluga, što je definirano odredbama člana 6. Uputstva o registraciji korisnika elektronskih usluga Uprave za indirektno oporezivanje.

U prilogu ovog emaila, koji je evidentiran u Jedinstvenom registru obveznika indirektnih poreza, dostavljamo vam obrazac Izjave o prihvatanju uvjeta korištenja elektronskih usluga UIO sa napomenom da ste dužni popuniti prazne rubrike (podaci o poreznom obvezniku i podaci o odgovornom licu) te potpisanu i ovjerenu Izjavu dostaviti, neposredno ili poštom, Grupi za informacione tehnologije u Regionalnom centru prema vašem sjedištu, najkasnije do 12.01.2018. godine. Ukoliko ne postupite na prethodno opisan način, Uprava za indirektno oporezivanje nije u obavezi da izvrši registraciju po službenoj dužnosti. Vaša je dužnost da podatke u Izjavi o prihvatanju uvjeta korištenja elektronskih usluga UIO navedete tačno i istinito.

Adrese regionalnih centara su:

  • Regionalni centar Banja Luka, Ulica Mladena Stojanovića broj 7, 78 000 Banja Luka;
  • Regionalni centar Mostar, Rodoč bb, 88 000 Mostar;
  • Regionalni centar Sarajevo, Zmaja od Bosne broj 47b, 71 000 Sarajevo;
  • Regionalni centar Tuzla, Ulica Mitra Trifunovića Uče broj 161, 75 000 Tuzla.

Također, u prilogu ovog emaila dostavljamo vam i tabelu u Excelu koju ste dužni popuniti sa istim podacima kao i u Izjavi o prihvatanju uvjeta korištenja elektronskih usluga UIO. Nakon popunjavanja, Excel datoteku treba da preimenujete i date joj naziv u kome će biti 12 cifara vašeg PDV broja, a zatim je dostavite elektronskom poštom na adresu eusluge@uino.gov.ba.

Nakon što se izvrši provjera ispravnosti Izjave, Uprava za indirektno oporezivanje izvršit će aktivaciju korisničkog naloga na način da se primarnom korisniku (odgovornom licu) elektronskim putem na email adresu, koja je navedena u Izjavi, dostavi obavijest o aktivaciji korisničkog naloga i pretpristupnim parametrima za e-portal. Ovim putem skrećemo vam pažnju na obavezu tačnog popunjavanja obrasca Izjave o prihvatanju uvjeta korištenja elektronskih usluga Uprave za indirektno oporezivanje.

Korištenjem elektronskih usluga Uprave za indirektno oporezivanje, moći ćete na jednostavniji i efikasniji način koristiti prava i izvršavati obaveze po osnovu indirektnih poreza. U svakom trenutku imat ćete pristup svojim podacima na e-portalu, prije svega podacima koji se vode u Jedinstvenom registru obveznika indirektnih poreza, podacima sa porezne kartice, tako da možete vidjeti sve svoje proknjižene porezne prijave, porezne uplate i sl.

Uprava za indirektno oporezivanje sigurna je da je ovim otvoreno novo poglavlje u komunikaciji sa poreznim obveznicima te da će na obostrano zadovoljstvo elektronsko podnošenje prijava za PDV i akcizu, već od poreznog perioda januar 2018. godine biti podržano od većine poreznih obveznika.

Uz želju da će e-portal u sklopu nove porezne aplikacije ispuniti sva Vaša očekivanja, ovim putem pozivamo Vas da budete sa nama od samog početka te da se što prije registrujete za elektronske usluge Uprave za indirektno oporezivanje, kako bi već od 01.02.2018. godine elektronski podnosili svoje PDV i PDA prijave.

Zahvaljujemo Vam se na suradnji!

Uprava za indirektno oporezivanje

Spisak Velikih poreskih obveznika možete naći u sljedećem dokumentu:

00.00.0000. 00:00

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.