ZAHTJEVI I UVJERENJA

Ovdje možete pronaći potrebne informacije o dokumentaciji koja je potrebna za podnošenje različitih zahtjeva od strane obveznika prema UIO, te o potrebnim taksama koje je potrebno platiti uz podnošenje istih.

► Sektor za poreze

- ODSJEK (Grupa) ZA PODRŠKU

- ODSJEK (Grupa) ZA REVIZIJU I KONTROLU

- ODSJEK (Grupa) ZA KONTROLU VELIKIH POREZNIH OBVEZNIKA

- ODSJEK (Grupa) ZA OBRADU POREZNIH PRIJAVA

► Sektor za poslovne usluge
► Sektor za IT
► Zahtjev za mišljenje u skladu sa članom 50. Zakona o postupku indirektnog oporezivanja

 Uz obrazac zahtjeva za mišljenje se prilaže :

 • konkretno postavljeno pitanje i dokumentacija neophodna za postupanje po istom
 • a) uplatnica kao dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi u  
 • Iznosu od:10,00 KM
 • Svrha doznake: taksa na zahtjev za davanje mišljenja UIO
 • Primalac: JRT TREZOR BiH
 • Račun primaoca: jedan od navedenih računa
 • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
 • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
 • 1610000010751394 (Raiffeisen banka d.d. Sarajevo)
 • 1549212013183391 (Intesa Sanpaolo banka d.d. Sarajevo)
 • Luka)

 • Vrsta uplate: 0
 • Vrsta prihoda: 722801
 • Opština: šifra opštine uplatioca (šifra za uplatu entitetskih javnih prihoda)
 • Budžetska organizacija: 1601001 - Središnji ured Banja Luka
 • Poziv na broj:
 • b) uplatnica kao dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi u
 • Iznosu od: 50,00 KM
 • Svrha doznake: taksa na zahtjev za davanje mišljenja UIO
 • Primalac: JRT TREZOR BiH
 • Račun primaoca: jedan od navedenih računa
 • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
 • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
 • 1610000010751394 (Raiffeisen banka d.d. Sarajevo)
 • 1549212013183391 (Intesa Sanpaolo banka d.d. Sarajevo)
 • Vrsta uplate: 0
 • Vrsta prihoda: 722813
 • Opština: šifra opštine uplatioca (šifra za uplatu entitetskih javnih prihoda)
 • Budžetska organizacija:1601001 - Središnji ured Banja Luka
 • Poziv na broj: 0

Sve dodatne informacije možete dobiti u Središnjem uredu na kontakt telefon: 051/335-109 od uposlenih koji su neposredno zaduženi za ovaj dio usluga koje pruža Uprava za indirektno oporezivanje.

► Zahtjev za pisanu informaciju (obavještenje) u skladu sa članom 17. Zakona o postupku indirektnog oporezivanja

Uz zahtjev za pisanu informaciju (obavještenje) se prilaže :

 • konkretno postavljeno pitanje i dokumentacija neophodna za postupanje po istom
 • uplatnica kao dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi u
 • Iznosu od: 10,00 KM
 • Svrha doznake: taksa na zahtjev za davanje pisane informacije (obavještenja)
 • Primalac: JRT TREZOR BiH
 • Račun primaoca: jedan od navedenih računa
 • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
 • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
 • 1610000010751394 (Raiffeisen banka d.d. Sarajevo)
 • 1549212013183391 (Intesa Sanpaolo banka d.d. Sarajevo)
 • Vrsta uplate: 0
 • Vrsta prihoda: 722801
 • Općina: šifra općine uplatioca (šifra za uplatu entitetskih javnih prihoda)
 • Budžetska organizacija:1601001 - Središnji ured Banja Luka
 • Poziv na broj: 0

 

Sve dodatne informacije možete dobiti u Središnjem uredu na kontakt telefon: 051/335-197, 051/335-256 i 051/335-257 od uposlenih koji su neposredno zaduženi za ovaj dio usluga koje pruža Uprava za indirektno oporezivanje.

► Sektor za carine

- ODSJEK (Grupa) ZA TARIFU, VRIJEDNOST I PORIJEKLO

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.