VELIKI POVRAT PDV-a OBVEZNICIMA KOJI NEMAJU USPOSTAVLJENO POSLOVANJE U BIH, A NA OSNOVU ČLANA 53. ZAKONA O PDV-u

U prilogu zahtjeva, strana osoba, neophodno je da dostavi:

 • Kopiju potvrde o registraciji obveznika PDV-a i prijevod potvrde o registraciji ukoliko ona nije na jednom od tri službena jezika u BiH,
 • Original ili ovjerene kopije faktura o nabavci dobara i usluga u BiH po kojima je obračunat i plaćen PDV,
 • Original ili ovjerene kopije faktura koje se prilažu uz zahtjev moraju glasiti na podnosioca zahtjeva,
 • Dokaz o izvozu dobara,
 • Potvrda za ovlaštenog punomoćnika, ovjerena kod nadležnog organa,
 • a) Originalnu uplatnicu kao dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi u
  • Iznosu od: 10,00 KM
  • Svrha doznake: taksa na zahtjev za povrat PDV-a obveznicima koji nemaju uspostavljeno poslovanje u BiH
  • Primalac: JRT TREZOR BiH
  • Račun primaoca: jedan od navedenih računa
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)

   • 5556000031201417 (Nova Banka a.d. Banja Luka)

   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)

   • 5620128137723339 (NLB Banka a.d. Banja Luka)

  • Vrsta uplate: 0
  • Vrsta prihoda: 722801
  • Općina: šifra općine uplatioca (šifra za uplatu entitetskih javnih prihoda)
  • Budžetska organizacija:
   • 1601002 - Regionalni centar Banja Luka;
   • 1601003 - Regionalni centar Mostar;
   • 1601004 - Regionalni centar Sarajevo;
   • 1601005 - Regionalni centar Tuzla.
  • Poziv na broj: 0
 • b) Originalnu uplatnicu kao dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi u
  • Iznosu od: 20,00 KM
  • Svrha doznake: taksa za izdavanje rješenja o povratu PDV-a obveznicima koji nemaju uspostavljeno poslovanje u BiH
  • Primalac: JRT TREZOR BiH
  • Račun primaoca: jedan od navedenih računa
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)

   • 5556000031201417 (Nova Banka a.d. Banja Luka)

   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)

   • 5620128137723339 (NLB Banka a.d. Banja Luka)

  • Vrsta uplate: 0
  • Vrsta prihoda: 722802
  • Općina: šifra općine uplatioca (šifra za uplatu entitetskih javnih prihoda)
  • Budžetska organizacija:
   • 1601002 - Regionalni centar Banja Luka;
   • 1601003 - Regionalni centar Mostar;
   • 1601004 - Regionalni centar Sarajevo;
   • 1601005 - Regionalni centar Tuzla.
  • Poziv na broj: 0

Zahtjev za povrat PDV-a obveznicima koji nemaju uspostavljeno poslovanje u BiH podnosi se nadležnom regionalnom centru - Odsjek za poreze - Grupa za kontrolu velikih poreznih obveznika.
Sve dodatne informacije možete dobiti na naše kontakt telefone u regionalnim centrima od uposlenih koji su neposredno zaduženi za ovaj dio usluga koje pruža Uprava za indirektno oporezivanje:

 • RC Banja Luka – kontakt telefon: 051/301-146; 051/312-009 lokal 109, 124, 146, 152 ili 155;
 • RC Mostar – kontakt telefon: 036/356-803;
 • RC Sarajevo – kontakt telefon: 033/246-146;
 • RC Tuzla – kontakt telefon: 035/368-054.

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.