Zahtjev za izdavanje Uvjerenja o ostvarenim vrijednostima uvoza i izvoza na osnovu carinskih deklaracija evidentiranih kroz carinski sistem Asycuda treba sadržavati sljedeće podatke:

 1. Osnovni podaci o poduzeću:
  • tačan naziv
  • adresa
  • identifikacioni broj poduzeća
 2. Svrha u koju se traži potvrda
 3. Kontakt telefon pravnog lica
 4. U prilogu zahtjeva neophodno je dostaviti originale uplatnica kao dokaz o uplaćenim administrativnim taksama

Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje Uvjerenja o ostvarenim vrijednostima uvoza i izvoza plaćaju se dvije administrativne takse.

 1. Taksa na podnesak iz tarifnog broja 83 u iznosu od 10,00 KM:
  • Broj računa:
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)

   • 5556000031201417 (Nova Banka a.d. Banja Luka)

   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)

   • 5620128137723339 (NLB Banka a.d. Banja Luka)

  • Primalac: Trezor BiH
  • Vrsta uplate: 0
  • Vrsta prihoda: 722801
  • Porezni period: datum uplate
  • Šifra općine: stara šifra općine uplatioca
  • Budžetska organizacija: 1601001 - Središnji ured Banja Luka
  • Poziv na broj: 0000000000
  • Svrha doznake: broj i datum akta u vezi kojeg se plaća taksa
 2. Taksa na podnesak iz tarifnog broja 96 u iznosu od 20,00 KM:
  • Broj računa:
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)

   • 5556000031201417 (Nova Banka a.d. Banja Luka)

   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)

   • 5620128137723339 (NLB Banka a.d. Banja Luka)

  • Primalac: Trezor BiH
  • Vrsta uplate: 0
  • Vrsta prihoda: 722814
  • Porezni period: datum uplate
  • Šifra općine: stara šifra općine uplatioca
  • Budžetska organizacija : 1601001 - Središnji ured Banja Luka
  • Poziv na broj: 0000000000
  • Svrha doznake: broj i datum akta u vezi kojeg se plaća taksa

Zahtjev za izdavanje ove potvrde i dokaze o uplati gore navedenih administrativnih taksi dostavite lično na protokol ili poštom na adresu: Uprava za indirektno oporezivanje BiH, Središnji ured UIO, Bana Lazarevića bb, 78 000 Banja Luka.

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.