Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH

Zakonom o sistemu indirektnog oporezivanja u BiH uspostavljen je Upravni odbor UIO. Upravni odbor je organ koji nadzire rad UIO i koji je odgovoran direktno Vijeću ministara BiH.
Upravni odbor je nadležan za utvrđivanje prijedloga politike indirektnog oporezivanja, on definira strateške ciljeve i odobrava godišnji plan rada UIO, budžet Uprave, podzakonske akte i ostale provedbene propise koje priprema Uprava.
Odbor ima šest članova s pravom glasa: predsjedavajući, entitetski ministri finansija koji su članovi po službenoj dužnosti i tri stručnjaka za indirektno oporezivanje.
Posmatrači u Upravnom odboru su predstavnik Brčko Distrikta, Centralne Banke BiH i direktor UIO.
Ministri su članovi odbora tokom svojih mandata, a ostali članovi imaju petogodišnji mandat s mogućnošću jednog ponovnog imenovanja. U slučaju da neki od članova ne provede puni mandat, novi se član imenuje na razdoblje od pet godina u skladu sa članom 17. Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja.
Posmatrači iz Distrikta i Centralne banke imenuju se na razdoblje od pet godina, s mogućnošću jednog ponovnog imenovanja.

Članovi Upravnog odbora:

 • Vjekoslav Bevanda, predsjedavajući Upravnog odbora
 • Jelka Milićević, ministar finansija FBiH
 • Zora Vidović, ministar finansija RS
 • Dalibor Tomaš, ekspert iz Republike Srpske
 • Ismet Suljendić, ekspert Vijeća ministara BiH
 • Muhamed Kozadra, ekspert iz FBiH
 Posmatrači:
 • Dr. Miro Džakula, direktor UIO
 • Mato Lučić, Direktor Direkcije za finansije Brčko Distrikta
 • Edis Kovačević, Centralna banka BiH

Član 19. definira način glasanja Upravnog odbora koji predviđa da UO donosi glasove konsenzusom. Dužnost predsjedavajućeg je proglasiti da li je konsenzus postignut.

U slučaju nedostatka konsenzusa, odluke Odbora usvajaju se na sljedeći način:

 • U slučaju odluka o uspostavljanju uvoznih i izvoznih dažbina te o bilo kakvim promjenama takvih dažbina potrebna je prosta većina glasova članova Odbora uključujući i glas ministra finansija i trezora Bosne i Hercegovine.
 • U slučaju odluka o ostalim indirektnim porezima, uključujući i stope i strukture takvih poreza, potrebna je prosta većina glasova članova Odbora uključujući i glasove ministara finansija Republike Srpske i Federacije. Ovaj se postupak glasanja isto tako primjenjuje na bilo koju odluku vezanu za izuzeća od ili promjene u indirektnim poreznim stopama i strukturama.
 • U slučaju odluka o raspodjeli prihoda od indirektnih poreza potrebna je prosta većina glasova članova Odbora uključujući i glasove sva tri ministra finansija.

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.