UPLATE PDV-a

Uplaćivanje PDV-a od strane poreskih obveznika na Jedinstveni račun UIO vrši se u skladu sa Pravilnikom o uplaćivanju indirektnih poreza i ostalih prihoda i taksi koje naplaćuje Uprava za indirektno oporezivanje (“Službeni glasnik BiH”, broj: 89/05, 76/06, 99/07, 31/08, 51/09 i 4/18).

Obavještavamo obveznike PDV da su, shodno odredbi člana 39. Zakona o porezu na dodatu vrijednost ("Službeni glasnik BiH" broj: 9/05, 35/05 i 100/08), dužni da plate PDV od 01. do 10. u mjesecu po isteku poreznog perioda, u protivnom će se na iznose indirektnih poreza koji nisu uplaćeni u zakonskom roku i na propisani račun naplatiti zatezna kamata po stopi od 0,04% za svaki dan zakašnjenja i naknadni teret prinude u iznosu od 5% od dužnog iznosa, kako je propisano u odredbi člana 10. i člana 11. Zakona o postupku indirektnog oporezivanja ("Službeni glasnik BiH" broj: 89/05 i 100/13).

 

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.