UPARIVANJE NERASPOREĐENIH UPLATA

Zahtjev za uparivanje neraspoređenih uplata treba da sadrži sljedeće podatke:

 • Osnovni podaci o poreznom obvezniku:
  • tačan naziv
  • adresa
  • identifikacioni broj
  • kontakt telefon
 • Ispravan PDV broj na kojem će se izvršiti uparivanje.

U prilogu zahtjeva neophodno je dostaviti:

 • Kopiju naloga ili izvoda iz banke o izvršenoj spornoj uplati;
 • Originalnu uplatnicu kao dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi u:
  • Iznosu od: 10,00 KM
  • Svrha doznake: taksa na zahtjev za uparivanje neraspoređenih uplata
  • Primalac: JRT TREZOR BiH
  • Račun primaoca: jedan od navedenih računa
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)

   • 5556000031201417 (Nova Banka a.d. Banja Luka)

   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)

   • 5620128137723339 (NLB Banka a.d. Banja Luka)

  • Vrsta uplate: 0
  • Vrsta prihoda: 722801
  • Porezni period: datum uplate
  • Općina: šifra općine uplatioca (šifra za uplatu entitetskih javnih prihoda)
  • Budžetska organizacija: 1601001 - Središnji ured Banja Luka
  • Poziv na broj: 0

Zahtjev za uparivanje neraspoređenih uplata podnosi se Središnjem uredu UIO, Bana Lazarevića bb, Banja Luka - Sektor za poreze - Odsjek za obradu poreznih prijava.
Sve dodatne informacije možete dobiti u Središnjem uredu na naš kontakt telefon: 051/335-400 i 051/335-403 od uposlenih koji su neposredno zaduženi za ovaj dio usluga koje pruža Uprava za indirektno oporezivanje.

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.