TRANZIT (PROVOZ)

Postupkom  provoza (tranzita) dozvoljava se kretanje od jednog  do drugog  mjesta unutar carinskog područja BiH:

  1. robi koja nije bh. roba, a da ona ne podliježe plaćanju uvoznih i drugih dažbina ili mjerama trgovinske politike;
  2. robi iz BiH, u slučajevima i pod uslovima utvrđenim provedbenim propisima  Zakona o carinskoj politici BiH, a s ciljem sprečavanja da se, u pogledu proizvoda koji su obuhvaćeni izvoznim mjerama ili koji imaju koristi od tih mjera, vrši izbjegavanje ili neopravdano sticanje koristi od takvih mjera.

 

Kretanje robe u postupku provoza odvija se:

  1. pod pokrićem TIR karneta (TIR Konvencije) pod uslovom da je takvo kretanje:
  • počelo ili će se završiti van BiH; ili
  • da se odnosi na pošiljke roba koje se istovaraju u carinskom području BiH, a koje se prevoze zajedno s drugom robom koja treba da se istovari u drugoj zemlji;
  • izvršeno između dva mjesta u BiH kroz područje druge zemlje.
  1. pod pokrićem ATA karneta (ATA Konvencije) koji se koristi kao provozni dokument;
  2. pod pokrićem svakog drugog dokumenta predviđenim u određenoj konvenciji koju potpiše BiH.
  3. prema postupku provoza;
  4. poštom (uključujući pakete).

 

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.