REGISTRACIJA OBVEZNIKA

Dana 11.07.2012. godine stupio je na snagu Pravilnik o registraciji i upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza ("Službeni glasnik BiH", broj 51/12).

Pripadajući obrasci uz Pravilnik o registraciji i upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza ("Službeni glasnik BiH", broj 51/12):

Registraciju obveznika indirektnih poreza vrši Sektor za poreze Uprave za indirektno oporezivanje.
Zahtjev za registraciju i upis u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza podnosi se nadležnom regionalnom centru - Odsjek za poreze - Grupa za podršku.
Uz zahtjev za registraciju neophodno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

Rješenje i uvjerenje o registraciji i upisu u Jedinstveni registar donosi Odsjek za podršku Sektora za poreze u Središnjem uredu.
Svoj status i osnov po kome ste registrirani i upisani u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza možete provjeriti ovdje.
Sve dodatne informacije možete dobiti na naše kontakt telefone u regionalnim centrima i Središnjem uredu od uposlenih koji su neposredno zaduženi za ovaj dio usluga koje pruža Uprava za indirektno oporezivanje:

  • RC Banja Luka – kontakt telefon: 051/222-626; 051/222-627;
  • RC Mostar – kontakt telefon: 036/356-797;
  • RC Sarajevo – kontakt telefon: 033/246-149; 033/246-040;
  • RC Tuzla – kontakt telefon: 035/368-087; 035/368-084;
  • Središnji ured – kontakt telefon: 051/335-196 u periodu od 13-14 sati svaki radni dan.

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.