PRIHODI UIO

Od 01. 01. 2005. godine svi prihodi koje ubire Uprava za indirektno oporezivanje prikupljaju se na jedinstveni račun otvoren u Centralnoj banci BiH. Prihode prikuplja 13 za to ovlaštenih komercijalnih banaka koje prikupljeni novac prosljeđuju na račun u Centralnoj banci. Raspodjela prihoda od indirektnih poreza vrši se u skladu sa Zakonom o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda  i  koeficijentima koje utvrđuje Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje.

Odlukom UO Uprave za indirektno oprezivanje BiH, broj UO 2811-14/1 od 28.11.2016. godine utvrđeni su privremeni koeficijenti raspodjele sredstava sa jedinstvenog računa za period oktobar - decembar 2016. godine, i isti iznose:

  • FBiH 64,29%,

  • RS 32,16% i

  • Brčko Distrikt BiH 3,55%.

Sve  propise koji se odnose na prikupljanje i raspodjelu sredstava s Jedinstvenog računa možete pronaći ovdje,, dok odluke Upravnog odbora o koeficijentima za raspodjelu potražite ovdje.

► Prihodi januar 2016

uploaded

► Prihodi februar 2016

uploaded

► Prihodi mart 2016

uploaded

► Prihodi april 2016

uploaded

► Prihodi maj 2016

uploaded

► Prihodi jun 2016

uploaded

► Prihodi jul 2016

uploaded

► Prihodi avgust 2016

uploaded

► Prihodi septembar 2016

uploaded

► Prihodi oktobar 2016

uploaded

► Prihodi novembar 2016

uploaded

► Prihodi decembar 2016

uploaded

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.