PRIHODI UIO

Od 01. 01. 2005. godine svi prihodi koje ubire Uprava za indirektno oporezivanje prikupljaju se na jedinstveni račun otvoren u Centralnoj banci BiH. Prihode prikuplja 13 za to ovlaštenih komercijalnih banaka koje prikupljeni novac prosljeđuju na račun u Centralnoj banci. Raspodjela prihoda od indirektnih poreza vrši se u skladu sa Zakonom o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda  i  koeficijentima koje utvrđuje Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje.

Odlukom UO Uprave za indirektno oprezivanje BiH, broj UO 0407/171/14 od 04.07.2014. godine utvrđeni su privremeni koeficijenti raspodjele sredstava sa jedinstvenog računa za period juli - septembar 2014. godine, i isti iznose:

  • FBiH 64,50%,

  • RS 31,95% i

  • Brčko Distrikt BiH 3,55%.

Sve  propise koji se odnose na prikupljanje i raspodjelu sredstava s Jedinstvenog računa možete pronaći ovdje,, dok odluke Upravnog odbora o koeficijentima za raspodjelu potražite ovdje.

► Januar 2014

► Februar 2014

► Mart 2014

► April 2014

► Maj 2014

► Juni 2014

► Juli 2014

► Avgust 2014

► Septembar 2014

► Oktobar 2014

► Novembar 2014

► Decembar 2014

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.