PRIHODI UIO

Od 01. 01. 2005. godine svi prihodi koje ubire Uprava za indirektno oporezivanje prikupljaju se na jedinstveni račun otvoren u Centralnoj banci BiH. Prihode prikuplja 13 za to ovlaštenih komercijalnih banaka koje prikupljeni novac prosljeđuju na račun u Centralnoj banci. Raspodjela prihoda od indirektnih poreza vrši se u skladu sa Zakonom o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda  i  koeficijentima koje utvrđuje Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje.

Odlukom UO Uprave za indirektno oprezivanje BiH, broj 02-17-01-4-1/2021 od 29.07.2021. godine utvrđeni su privremeni koeficijenti raspodjele sredstava sa jedinstvenog računa za period juli - septembar 2021. godine, i isti iznose:

  • FBiH 61,85%,

  • RS 34,60 % i

  • Brčko Distrikt BiH 3,55%.

Sve  propise koji se odnose na prikupljanje i raspodjelu sredstava s Jedinstvenog računa možete pronaći ovdje, dok odluke Upravnog odbora o koeficijentima za raspodjelu potražite ovdje.