PRESTANAK REGISTRACIJE

Porezni obveznik može podnijeti Zahtjev za prestanak registracije, a na osnovu Pravilnika o registraciji i upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza ("Službeni glasnik BiH", broj: 51/12),  ukoliko je:

 • u prethodnoj kalendarskoj godini ostvario oporezivi promet ispod 50.000,00 KM;

 • prestao s  poslovanjem, ako je prodao, ustupio ili je izvršio prijenos registrirane firme, odnosno poslovnog subjekta, ili nakon završetka postupka bankrota ili likvidacije;

 • promijenio područje poslovanja, odnosno prešao iz oporezive u neoporezivu poslovnu djelatnost, ili djelatnost  koja je oslobođena plaćanja poreza;

 • istom istekla obaveza dobrovoljne registracije;

 • prestao ispunjavati uslove za registraciju zasebnog poslovnog subjekta.

Zahtjev za prestanak registracije iz Jedinstvenog registra obveznika indirektnih poreza treba da sadrži sljedeće podatke:

 • Osnovni podaci o poreznom obvezniku:

  • tačan naziv

  • adresa

  • identifikacioni broj

  • kontakt telefon

 • Detaljno objašnjenje razloga prestanka registracije sa potrebnim prilozima (originali ili ovjerene kopije)

U prilogu zahtjeva neophodno je dostaviti:

 • Originalno uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza

 • Popisne liste dobara na zalihama

 • a) Originalnu uplatnicu kao dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi u  

  b) Originalnu uplatnicu kao dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi u

  • Iznosu od: 10,00 KM

  • Svrha doznake: taksa na zahtjev za prestanak registracije i brisanje iz Jedinstvenog registra obveznika indirektnih poreza

  • Primalac: JRT TREZOR BiH

  • Račun primaoca: jedan od navedenih računa

   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
   • 1610000010751394 (Raiffeisen banka d.d. Sarajevo)
   • 1549212013183391 (Intesa Sanpaolo banka d.d. Sarajevo)
  • Vrsta uplate: 0

  • Vrsta prihoda: 722801

  • Općina: šifra općine uplatioca (šifra za uplatu entitetskih javnih prihoda)

  • Budžetska organizacija:

   • 1601002 - Regionalni centar Banja Luka;

   • 1601003 - Regionalni centar Mostar;

   • 1601004 - Regionalni centar Sarajevo;

   • 1601005 - Regionalni centar Tuzla.

  • Poziv na broj: 0

  • Iznosu od: 10,00 KM

  • Svrha doznake: taksa za izdavanje rješenja o prestanku registracije i brisanje iz Jedinstvenog registra obveznika indirektnih poreza

  • Primalac: JRT TREZOR BiH

  • Račun primaoca: jedan od navedenih računa

   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
   • 1610000010751394 (Raiffeisen banka d.d. Sarajevo)
   • 1549212013183391 (Intesa Sanpaolo banka d.d. Sarajevo)
  • Vrsta uplate: 0

  • Vrsta prihoda: 722802

  • Općina: šifra općine uplatioca (šifra za uplatu entitetskih javnih prihoda)

  • Budžetska organizacija:

   • 1601002 - Regionalni centar Banja Luka;

   • 1601003 - Regionalni centar Mostar;

   • 1601004 - Regionalni centar Sarajevo;

   • 1601005 - Regionalni centar Tuzla.

  • Poziv na broj: 0

*** NAPOMENA: Ako se zahtjev podnosi zbog prestanka obavljanja registrirane djelatnosti, stečaja ili likvidacije porezni obveznik dužan je dostaviti rješenje (original ili ovjerena kopija) o prestanku rada, stečaju ili likvidaciji izdato od nadležnog organa.
Zahtjev za prestanak registracije i brisanje iz Jedinstvenog registra obveznika indirektnih poreza podnosi se nadležnom regionalnom centru - Odsjek za poreze - Grupa za podršku.
Rješenje o prestanku registracije donosi Odsjek za podršku Sektora za poreze u Središnjem uredu.
Sve dodatne informacije možete dobiti na naše kontakt telefone u regionalnim centrima i Središnjem uredu od uposlenih koji su neposredno zaduženi za ovaj dio usluga koje pruža Uprava za indirektno oporezivanje:

 • RC Banja Luka – kontakt telefon: 051/222-626; 051/222-627;

 • RC Mostar – kontakt telefon: 036/356-797;

 • RC Sarajevo – kontakt telefon: 033/246-038;

 • RC Tuzla – kontakt telefon: 035/368-087; 035/368-084;

 • Središnji ured – kontakt telefon: 051/335-196 u periodu od 12-14 sati svaki radni dan.

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.