POVRAT PDV-a NA PROMET DOBARA I USLUGA U OKVIRU MEĐUNARODNIH PROJEKATA PRUŽANJA POMOĆI, U SKLADU S ČLANOM 29. STAV 1. TAČKA 4. ZAKONA O PDV-u   DELEGACIJA EVROPSKE KOMISIJE

Za povrat PDV-a (na osnovu člana 29. stav 1. tačka 4. Zakona o PDV-u i na osnovu Smjernica o primjeni Instrukcije o uvjetima i načinu povrata PDV-a) porezni obveznik – ugovarač, koji vrši isporuku dobara ili usluga Delegaciji Evropske komisije u okviru implementacije projekata, dostavlja Delegaciji Evropske komisije:

 • Dvije originalne fakture ili ovjerene kopije fakture na kojoj je iskazan PDV za koji se traži povrat (s neto iznosom, iznosom PDV-a i ukupnim iznosom za plaćanje),
 • Dokaz o plaćanju PDV-a za koji se traži povrat
  • a) kod uvoza dobara
   kopiju JCI-a /jedinstvena carinska isprava/
   bankovni izvod o uplati PDV-a
  • b) kod unutrašnjeg prometa
   kopiju PDV prijave sa specifikacijom računa po kojima se traži povrat PDV-a

Nakon interne verifikacije i plaćanja neto iznosa ugovaraču, Delegacija Evropske komisije podnosi Regionalnom centru Sarajevo - Odsjek za poreze - Grupa za pružanje usluga poreznim obveznicima, sljedeću dokumentaciju:

Zahtjev za povrat PDV-a na promet dobara i usluga u okviru međunarodnih projekata pružanja pomoći (na osnovu člana 29. stav 1. tačka 4. Zakona o PDV- u) podnosi se jednom mjesečno (za fakture nominalne vrijednosti preko 10.000 KM zahtjev se može podnijeti i prije) Regionalnom centru Sarajevo - Odsjek za poreze - Grupa za pružanje usluga poreznim obveznicima ili nadležnom regionalnom centru (Banja Luka, Mostar i Tuzla). Svi zahtjevi za povrat PDV-a koji budu podneseni u Regionalnim centrima Banja Luka, Mostar i Tuzla bit će proslijeđeni na obradu u Regionalni centar Sarajevo.
Sve dodatne informacije možete dobiti na naše kontakt telefone u regionalnim centrima od uposlenih koji su neposredno zaduženi za ovaj dio usluga koje pruža Uprava za indirektno oporezivanje:

 • RC Banja Luka – kontakt telefon: 051/222-626; 051/222-627;
 • RC Mostar – kontakt telefon: 036/356-797;
 • RC Sarajevo – kontakt telefon: 033/246-149; 033/246-040;
 • RC Tuzla – kontakt telefon: 035/368-087; 035/368-084;

*** NAPOMENA:  Nosioci prava na povrat PDV-a ne mogu otuđiti nabavljena dobra prije isteka roka od 3 (tri) godine od dana nabavke dobara u Bosni i Hercegovini. Ograničenje otuđenja dobara ne odnosi se na dobra čija je pojedinačna vrijednost manja od 200 KM, uključujući i PDV.

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.