POSEBNA ŠEMA U GRAĐEVINARSTVU

Izvještaj obveznika PDV izvođača radova koji je u posebnoj šemi u građevinarstvu podnosi izvođač radova uz PDV prijavu za porezni period za koji je plaćanje izvršeno do 10-og u mjesecu po isteku poreznog perioda nadležnom regionalnom centru - Odsjek za poreze - Grupa za obradu poreznih prijava.
Sve dodatne informacije možete dobiti na naše kontakt telefone u regionalnim centrima od uposlenih koji su neposredno zaduženi za ovaj dio usluga koje pruža Uprava za indirektno oporezivanje:

  • RC Banja Luka – kontakt telefon: 051/222-625;
  • RC Mostar – kontakt telefon: 036/356-873;
  • RC Sarajevo – kontakt telefon: 033/246-043; 033/246-183;
  • RC Tuzla – kontakt telefon: 035/368-078; 035/368-081; 035/368-089.

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.