POSEBNA ŠEMA DUŽNIKA PDV-a

Na osnovu člana 66. Zakona o porezu na dodatu vrijednost („ Službeni glasnik BiH“ br. 9/05, 35/05 i 100/08) i člana 127. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost („Službeni glasnik BiH“ br. 93/05, 21/06, 60/06, 6/07 i 35/08) kao i člana 8. Instrukcije o postupku uvođenja posebne šeme dužnika („ Službeni glasnik BiH“ broj 35/08), UIO je donijela slijedeća rješenja o posebnoj šemi dužnika PDV-a:

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.