PORIJEKLO ROBE

Porijeklo robe može biti nepreferencijalno i preferencijalno.

Nepreferencijalno porijeklo robe predstavlja  „ekonomsku“  nacionalnost  robe  tj.  roba  ne stiče nikakav povlašteni status u vidu ukidanja ili smanjenja carine na istu, već je isto nužno za pravilnu primjenu mnogih mjera ekonomske politike. Kao dokaz nepreferencijalnog porijekla robe izdaje se uvjerenje o porijeklu koje uobičajeno izdaju trgovinske komore zemlje  izvoznice.

Uprava za indirektno oporezivanje se bavi isključivo pitanjima preferencijalnog porijekla. Preferencijalno porijeklo je propisano Protokolima o definiciji pojma „proizvodi s porijeklom“ i načinima administrativne saradnje, koji su sastavni dio važećih sporazuma o slobodnoj trgovini. Istim se osigurava da se samo za one robe koje su stekle porijeklo u jednoj od zemalja ugovornica  primjenjuje povlaštena stopa carine pri uvozu u drugu zemlju ugovornicu.

Proizvodi s porijeklom će imati povlastice propisane važećim sporazumima uz predočavanje dokaza o porijeklu-uvjerenje o kretanju EUR.1 i Izjava na računu.

Uopšteno, smatra se da su proizvodi sa porijeklom, ako su:

-  cjelovito dobiveni;

-  dovoljno obrađeni ili prerađeni proizvodi (uz ispunjenje uslova iz Liste obrade ili prerade);

-  ispunili uslove predviđene za primjenu kumulacije porijekla (bilateralna-materijali korišteni u proizvodnji s porijeklom iz dvije zemlje i dijagonalna-materijali korišteni u proizvodnji s porijeklom iz više od dvije zemlje).

Pored samog načina sticanja preferencijalnog porijekla svaki pojedinačni ugovor propisuje i slijedeće  osnovne odredbe  i  to:  nedovoljni postupci  prerade  ili  obrade,  opšte  pravilo tolerancije,  zabranu  povrata ili izuzeća od  carine  (no  drawback),  načelo  teritorijalnosti,  pravilo  o direktnom transportu,  dokaze  o  porijeklu,  mogućnost  dodjeljivanja  statusa  ovlaštenih izvoznika i dr.

Treba  istaknuti  da  svaki  protokol  o  porijeklu  ili  neka  druga  pravna  osnova  kojom  su propisana pravila porijekla ima neke svoje specifičnosti i nužno je prilikom utvrđivanja porijekla proučiti konkretan protokol.

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.