POJEDNOSTAVLJENJA U CARINSKIM POSTUPCIMA

Pojednostavljenje carinskih postupaka predstavlja odstupanje od uobičajenih - redovnih postupaka sa ciljem da se pojednostavi izvođenje istih, smanje troškovi za carinsku službu i privredu, ubrzaju postupci i protok roba, rasterete carinski potencijali, prenose odgovornosti na imaoce odobrenja, smanje greške u provođenju carinski postupaka i unaprijedi saradnja sa privrednim subjektima.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.