PODNESITE PDV PRIJAVU

PDV prijava podnosi se do 10-og u mjesecu po isteku poreznog perioda nadležnom regionalnom centru - Odsjek za poreze - Grupa za obradu poreznih prijava.

Napominjemo da podnošenjem Obrasca D PDV prestaje obaveza dostavljanja obrazloženja negativnog polja 71 PDV prijeve.

Sve dodatne informacije možete dobiti na naše kontakt telefone u regionalnim centrima od uposlenih koji su neposredno zaduženi za ovaj dio usluga koje pruža Uprava za indirektno oporezivanje:

 • RC Banja Luka – kontakt telefon: 051/222-625;
 • RC Mostar – kontakt telefon: 036/351-294;
 • RC Sarajevo – kontakt telefon: 033/246-043; 033/246-044;
 • RC Tuzla – kontakt telefon: 035/368-078; 035/368-081; 035/368-089.

PDV PRIJAVA IZMJENA

 • filePDV prijava *NAPOMENA: u gornjem desnom uglu dodati riječ "IZMIJENJENA"

 • fileUputstvo za popunjavanje PDV prijave

 • Obrazloženje uz izmijenjenu PDV prijavu (razlog izmjene)
 • Poslovnu i drugu dokumentaciju koja podupire obrazloženje (zapisnik kontrole, KIF, KUF i sl.)
 • a) Originalnu uplatnicu kao dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi u
  • Iznosu od: 10,00 KM
  • Svrha doznake: taksa na izmijenjenu PDV prijavu
  • Primalac: JRT TREZOR BiH
  • Račun primaoca: jedan od navedenih računa
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
   • 1610000010751394 (Raiffeisen banka d.d. Sarajevo)
   • 1549212013183391 (Intesa Sanpaolo banka d.d. Sarajevo)
  • Vrsta uplate: 0
  • Vrsta prihoda: 722801
  • Porezni period: datum uplate
  • Općina: šifra općine uplatioca (šifra za uplatu entitetskih javnih prihoda)
  • Budžetska organizacija:
   • 1601002 - Regionalni centar Banja Luka;
   • 1601003 - Regionalni centar Mostar;
   • 1601004 - Regionalni centar Sarajevo;
   • 1601005 - Regionalni centar Tuzla.
  • Poziv na broj: 0
 • b) Originalnu uplatnicu kao dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi u
  • Iznosu od: 20,00 KM
  • Svrha doznake: taksa za izdavanje rješenja po ograničenoj provjeri
  • Primalac: JRT TREZOR BiH
  • Račun primaoca: jedan od navedenih računa
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
   • 1610000010751394 (Raiffeisen banka d.d. Sarajevo)
   • 1549212013183391 (Intesa Sanpaolo banka d.d. Sarajevo)
  • Vrsta prihoda: 722802
  • Općina: šifra općine uplatioca (šifra za uplatu entitetskih javnih prihoda)
  • Budžetska organizacija:
   • 1601002 - Regionalni centar Banja Luka;
   • 1601003 - Regionalni centar Mostar;
   • 1601004 - Regionalni centar Sarajevo;
   • 1601005 - Regionalni centar Tuzla.
  • Poziv na broj: 0

Navedena dokumentacija podnosi se nadležnom regionalnom centru - Odsjek za poreze - Grupa za obradu poreznih prijava.
Sve dodatne informacije možete dobiti na naše kontakt telefone u regionalnim centrima od uposlenih koji su neposredno zaduženi za ovaj dio usluga koje pruža Uprava za indirektno oporezivanje:

 • RC Banja Luka – kontakt telefon:051/222-625; 051/222-623;
 • RC Mostar – kontakt telefon: 036/351-294; 036/350-131;
 • RC Sarajevo – kontakt telefon: 033/246-043; 033/246-044;
 • RC Tuzla – kontakt telefon: 035/368-078; 035/368-081; 035/368-089.

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.