PDV

Zakon o porezu na dodanu vrijednost u primjeni je u Bosni i Hercegovini od 01.01.2006. godine.

U najkraćem mogućem roku UIO BiH je izvršila vrlo uspješno uvođenje novog poreznog sistema, koji je zamijenio tada važeći porez na promet, što je od strane relevantnih međunarodnih institucija ocijenjeno kao jedan od ključnih koraka za uspostavljanje jedinstvenog ekonomskog prostora, smanjenje sive ekonomije, poticanje stranih ulaganja i smanjenje vanjskotrgovinskog deficita.

Zakon o porezu na dodanu vrijednost u BiH sa domaćim ekspertima radili su službenici CAFAO-a (Customs and Fiscal Assistance Office), koji su dolazili iz poreznih i carinskih uprava zemalja Evropske unije.

Zakon o porezu na dodanu vrijednost u BiH ima jedinstveni poreznu stopu u iznosu od 17 %, dok je 0 % PDV-a predviđena samo na izvoz, čime država stimulira izvozno orjentirana preduzeća.

Uvođenje poreza na dodanu vrijednost u Bosnu i Hercegevinu rezultiralo je i značajnim povećanjem prikupljenih prihoda po osnovu PDV-a.

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.