OVLAŠTENI IZVOZNIK

Kao dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi, uz zahtjev se obavezno prilažu originalne uplatnice, popunjene kako slijedi:

 • 1.Svrha doznake: zahtjev za sticanje statusa ovlaštenog izvoznika (tarifni broj 83)

  •  Primalac: JRT Trezor BiH

  •  Račun primaoca:

  •  Račun primaoca:

   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)

   • 5556000031201417 (Nova Banka a.d. Banja Luka)

   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)

   • 5620128137723339 (NLB Banka a.d. Banja Luka)

  •  Iznos: 10,00 KM

  •  Vrsta uplate: 0

  •  Vrsta prihoda: 722801

  •  Budžetska organizacija: 1601001

  •  Poziv na broj: 0000000000

 • 2. Svrha doznake: izdavanje odobrenja za sticanje statusa ovlaštenog izvoznika (tarifni broj 92)

  •  Primalac: JRT Trezor BiH

  •  Račun primaoca:

  •  Račun primaoca:

   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)

   • 5556000031201417 (Nova Banka a.d. Banja Luka)

   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)

   • 5620128137723339 (NLB Banka a.d. Banja Luka)

  •  Iznos: 100,00 KM

  •  Vrsta uplate: 0

  •  Vrsta prihoda: 722810

  •  Budžetska organizacija: 1601001

  •  Poziv na broj: 0000000000

Uz zahtjev za izmjenu i dopunu Odobrenja za sticanje statusa ovlaštenog izvoznika iz Bosne i Hercegovine, prilažu se originalne uplatnice, popunjene kako slijedi:

 • 1.Svrha doznake: izmjene i dopune Odobrenja (tarifni broj 83)

  •  Iznos: 10,00 KM

  •  Vrsta prihoda: 722801

 •  2. Svrha doznake: izmjene i dopune Odobrenja (tarifni broj 84)

  •  Iznos: 10,00 KM

  •  Vrsta prihoda: 722802

Napomena: ostali podaci na uplatnicama su isti kao i gore navedeni podaci.

Zahtjev i prateću dokumentaciju potrebno je dostaviti na adresu:
Uprava za indirektno oporezivanje BiH
Sektor za carine
Bana Lazarevića bb
78 000 Banja Luka

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.