Ostala carinska odobrena postupanja ili upotreba

OSTALA CARINSKI ODOBRENA POSTUPANJA ILI UPOTREBA

Carinski odobreno postupanje ili upotreba znači:

(a)  stavljanje robe u carinski postupak;

(b)  ulazak robe u slobodnu zonu ili slobodno skladište;

(c)  ponovni izvoz robe iz carinskog područja BiH;

(d)  uništenje robe;

(e)  ustupanje robe nadležnom organu.

 

PRIVREMENI SMJEŠTAJ ROBE

Do trenutka dok joj se ne odredi carinski odobreno postupanje ili upotreba, roba pokazana carini, nakon takvog pokazivanja, ima status robe u privremenom smještaju.

Roba u privremenom smještaju smješta se samo na mjestima koja odobre carinski organi i prema uslovima koje propišu ti organi.

Carinski organi mogu zahtijevati od lica koje je u posjedu robe da položi garanciju s ciljem osiguravanja plaćanja bilo kakvog carinskog duga koji bi mogao nastati u skladu s zakonom.

 

PONOVNI IZVOZ, UNIŠTENjE I USTUPANjE ROBE

Roba koja nije bh. roba može se:

(a) ponovno izvesti iz carinskog područja BiH;

(b) uništiti;

(c) ustupiti nadležnom organu kada je takva mogućnost predviđena važećim propisima.

Ponovni izvoz, kada je to potrebno, uključuje primjenu radnji i postupaka predviđenih za robu koja napušta carinsko područje BiH, uključujući i mjere trgovinske politike.

Ustupanje robe vrši se u skladu s važećim propisima. Uništenje ili ustupanje robe ne povlači bilo kakve troškove za nadležni organ. Otpadnom materijalu ili ostacima koji nastanu prilikom uništenja robe određuje se carinski odobreno postupanje ili upotreba propisana za robu koja nije bh. roba.

 

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.