Uprava za indirektno oporezivanje BiH - najveća institucija na državnom nivou BiH

 

Osnivanje

Usvajanjem Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja 29.12.2003. godine Parlament Bosne i Hercegovine stvorio je pravni osnov za uspostavljanje Uprave za indirektno oporezivanje, najveće institucije na državnom nivou.

Tokom 2004. godine izvršeno je spajanje bivših carinskih uprava entiteta i Distrikta Brčko. Uporedo s procesom reorganizacije carinske službe, osnovan je Sektor za poreze, prvi put na državnom nivou, koji je imao zadatak razviti i provesti jedinstveni sistem poreza na dodatu vrijednost.

2004. godinu obilježilo je spajanje carinskih administracija i prijenos ovlasti a Uprava je kao jedinstvena cjelina stvarno počela funkcionirati na cijelom teritoriju BiH od 01.01.2005. godine. Samo godinu i po kasnije UIO je počela s registracijom PDV obveznika što je predstavljalo završnu fazu priprema za uvođenje PDV-a. U najkraćem mogućem roku UIO je izvršila vrlo uspješno uvođenje novog poreznog sistema što je od strane relevantnih međunarodnih institucija ocijenjeno kao jedan od ključnih koraka za uspostavljanje jedinstvenog ekonomskog prostora, smanjenje sive ekonomije, poticanje stranih ulaganja i smanjenje vanjskotrgovinskog deficita.

 

Rukovodstvo i organizacija UIO

 

uploaded

Direktor Uprave za
indirektno oporezivanje
Dr Miro Džakula
 

UIO je samostalna upravna organizacija koja za svoj rad putem Upravnog odbora odgovara Vijeću ministara BiH.Upravni odbor UIO ima 6 članova od kojih su tri ministra finansija članovi po službenoj dužnosti.

Sjediše UIO je u Banjoj Luci. Aktivnosti na terenu odvijaju se kroz četiri regionalna centra - Sarajevo, Banja Luka, Mostar i Tuzla, te 30 carinskih ispostava i 59 carinskih referata, od čega je 40 putnih graničnih prijelaza, 4 vazdušna, 8 željezničkih, 3 poštanska granična prijelaza i 4 slobodne zone. Organizacionu strukturu Uprave čini pet sektora i 4 odjeljenja koja čine Kabinet direktora.

 

                                                          Riječ Direktorauploaded

 

Pravni osnov

Ključni zakoni na kojima se zasniva rad Uprave za indirektno oporezivanje su:

 • Zakon o sistemu indirektnog oporezivanja u BiH
 • Zakon o Upravi za indirektno oporezivanje
 • Zakon o postupku indirektnog oporezivanja
 • Zakon o postupku prinudne naplate
 • Zakon o carinskoj politici BiH
 • Zakon o carinskim prekršajima
 • Zakon o carinskoj tarifi BiH
 • Zakon o porezu na dodatu vrijednost
 • Zakon o akcizama
 • Zakon o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda

Ciljevi

UIO je jedini organ u Bosni i Hercegovini odgovoran za provedbu zakonskih propisa i politike indirektnog oporezivanja te za naplatu i raspodjelu prihoda od indirektnih poreza.

U nadležnosti Uprave je prikupljane svih indirektnih poreza u BiH: poreza na dodatu vrijednost, carina, akciza i putarine. Samo 18 mjeseci od formalnog uspostavljanja UIO je ušla u završnu fazu priprema za uvođenje poreza na dodatu vrijednost i počela s registracijom PDV obveznika.

Od predviđenih 20 hiljada PDV obveznika, koliko se očekivalo prema podacima entitetskih poreskih uprava, UIO trenutno brine za legalno poslovanje i efikasnu naplatu poreza za više od 55.000 PDV obveznika. Od uspostavljanja Uprava bilježi konstantan rast prihoda. Naši prioriteti su ostvarenje zahtjevnih ciljeva koje pred nas postavlja proces približavanja Evropskoj uniji a to su:

 • ubrzanje protoka roba i ljudi uz istovremeno pojačanje kontrole,
 • podizanje nivoa bezbjednosti građana, te razvijanje saradnje s drugim domaćim i međunarodnim institucijama, s ciljem harmonizacije procedura i usklađivanja zakonodavstva prema zahtjevima EU,
 • bolja razmjena informacija s drugim institucijama i efikasna borba protiv ilegalne trgovine i bilo kojeg oblika carinskih ili poreskih prevara.

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.