NCTS

Pripreme za uvođenje NCTS-a u Bosnu i Hercegovinu Uprava za indirektno oporezivanje BiH započela je 2013. godine u smislu pripreme svih neophodnih propisa, nabavke odgovarajuće opreme i početka razvoja vlastite informatičke aplikacije. Čitav projekt radi se u okviru Twinning-a, a finasira se dijelom iz budžeta UIO, a dijelom iz IPA fodova EU.  NCTS  - novi kompjuterizovani provozni sistem trenutno koriste 32 zemlje (28 zemalja članica Evropske unije i 4 zemlje članice EFTA-e), a sve u cilju smanjenja trajanja provoznih carinskih procedura i olakšavanja prekograničnog prometa i protoka roba.

Ovaj sistem omogućava kompletnu razmjenu podataka u elektronskom smislu tzv. “carinu bez papira”, te manje redove kamiona na graničnim prijelazima i u carinskim ispostavama. Najveća prednost NCTS-a je mogućnost da se koristi elektronska razmjena poruka i podataka umjesto dosadašnje procedure prijavljivanja vozila i robe na svakoj granici. To će omogućiti da jednom podnijeta deklaracija isprati cijeli tok transporta,  pri čemu će se znati u svakom trenutku gdje se roba nalazi.Osim uštede vremena za sve korisnike NCTS je i velika ušteda novca, jer se radi o redukciji troškova provoza.  U okviru izrade aplikacije ASYCUDA World radiće se i na izradi softvera za nacionalni NCTS – Novi provozni kompjuterizovani sistem.. Početak primjene nove carinske aplikacije u Bosni i Hercegovini očekuje se 01.01.2016. godine, nakon čega će se po isteku godinu dana rada nacionalnog provoznog sistema, BiH  pridružiti međunarodnom provoznom sistemu – NCTS.

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.