IZLISTAVANJE POREZNE KARTICE

Zahtjev za izlistavanje porezne kartice treba da sadrži sljedeće podatke:

 • Osnovni podaci o poreznom obvezniku:
  • tačan naziv
  • adresa
  • identifikacioni broj
  • kontakt telefon

U prilogu zahtjeva neophodno je dostaviti i originalnu uplatnicu kao dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi u:

 • Iznosu od: 10,00 KM
 • Svrha doznake: taksa na zahtjev za izlistavanje porezne kartice
 • Primalac: JRT TREZOR BiH
 • Račun primaoca: jedan od navedenih računa
  • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)

  • 5556000031201417 (Nova Banka a.d. Banja Luka)

  • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)

  • 5620128137723339 (NLB Banka a.d. Banja Luka)

 • Vrsta uplate: 0
 • Vrsta prihoda: 722801
 • Porezni period: datum uplate
 • Općina: šifra općine uplatioca (šifra za uplatu entitetskih javnih prihoda)
 • Budžetska organizacija:
  • 1601002 - Regionalni centar Banja Luka;
  • 1601003 - Regionalni centar Mostar;
  • 1601004 - Regionalni centar Sarajevo;
  • 1601005 - Regionalni centar Tuzla.
 • Poziv na broj: 0

Zahtjev za izlistavanje porezne kartice podnosi se nadležnom regionalnom centru - Odsjek za poreze - Grupa za obradu poreznih prijava.
Sve dodatne informacije možete dobiti na naše kontakt telefone u regionalnim centrima od uposlenih koji su neposredno zaduženi za ovaj dio usluga koje pruža Uprava za indirektno oporezivanje:

 • RC Banja Luka – kontakt telefon: 051/222-625;
 • RC Mostar – kontakt telefon: 036/356-873;
 • RC Sarajevo – kontakt telefon: 033/246-011;
 • RC Tuzla – kontakt telefon: 035/368-078; 035/368-081; 035/368-089.

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.