INTERNA REVIZIJA

Interna revizija je nezavisna, samostalna organizaciona jedinica koja sistematičnim i discipliniranim pristupom ispituje i ocjenjuje sve procese, aktivnosti i sisteme internih kontrola institucije na svim nivoima upravljačke odgovornosti.

Cilj interne revizije je pružanje usluga koje trebaju pomoći menadžmentu u efikasnom izvršavanju njihovih obaveza, provjeravajući da li je provođenje upravljačkih i kontrolnih mehanizama odgovarajuće, ekonomično i dosljedno u odnosu na zakonske propise, uputstva za rad, interne akte i druge propise. Interna revizija daje neovisno i objektivno stručno mišljenje i preporuke za unapređenje poslovanja, kako bi se poboljšala uspješnost upravljanja rizicima, kontrolama i procesima rukovođenja. Putem interne revizije upravljačka struktura dobija informacije o funkcionisanju sistema za koji je odgovorna.

Interna revizija u Upravi za indirektno oporezivanje obavlja se u skladu sa Standardima interne revizije koji se zasnivaju na Međunarodnim standardima profesionalne prakse interne revizije i propisima kojima se uređuje oblast interne revizije u institucijama BiH, i to:

► Propisi i obrasci interna revizija

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.