ZAUSTAVIMO FALSIFIKOVANJE I PIRATERIJU

  • Poštovanje prava intelektualne svojine je od ključnog značaja za uvođenje kulture inovacija, koja pospješuje ekonomski razvoj, otvara radna mjesta i povećava prihode  
  • Ova stranica je namijenjena informisanju javnosti o sistemu zaštite prava intelektualne svojine, oblicima, pojavama i posljedicama povreda ovih prava, te zabrana i ograničenja regulisanih vancarinskim propisima

Odsjek za zaštitu prava intelektualne svojine, zabrane i ograničenja koordinira aktivnosti u UIO po pitanju zaštite intelektualne svojine, te zabrana i ograničenja regulisanih vancarinskim propisima.

Oblast zaštite intelektuane svojine je važan dio primjene Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa EU.

 

 

Uloga, obim i nadležnost carinskih organa u sprovođenju mjera zaštite intelektuane svojine definisani su sljedećim propisima:

 

Prilikom uvoza, izvoza ili tranzita robe, u skladu sa navedenim propisima, štite se prava intelektualne svojine, i to: žig, autorsko i srodna prava, indistrijski dizajn, patent i porijeklo ili geografska oznaka.

Carinski organi su nadležni da, u slučajevima sumnje povrede prava intelektualne svojine, prekinu carinski postupak sve do okončanja postupka kojim se povreda prava utvrđuje.

 

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.