INFORMACIJE GRAĐANIMA

Poštovani putnici,

Ukoliko putujete preko graničnih prijelaza u BiH trebate biti upoznati sa slijedećim pravima i obavezama koje imate kao fizička lica koja prelaze graničnu liniju.

Svaki putnik prilikom ulaska u carinsko područije BiH sa sobom može unijeti lični prtljag.

► Lični prtljag

Lični prtljag znači sav prtljag nekomercijalnog karaktera kojeg je putnik u stanju pokazati carinskom organu prilikom ulaska u carinsko područje Bosne i Hercegovine, odnosno izlaska iz tog područja, kao i svaki drugi prtljag kojeg naknadno predoči carinskom organu (tzv. prateći prtljag) ukoliko nesumnjivo može dokazati da ga je predao prevozniku radi prevoza u ili iz carinskog područja Bosne i Hercegovine. Kao dokaz o pratećem prtljagu može se priložiti prevozna karta putnika, prevozni dokumenat  ili drugi odgovarajući dokaz.

► Roba nekomercijalnog karaktera

Robom nekomercijalnog karaktera smatra se roba koja se povremeno uvozi isključivo za ličnu upotrebu putnika, njegove porodice ili za poklone, čiji karakter i količina upućuju da se ne radi o uvozu u komercijalne svrhe. Vrsta i količina ove robe ne smije biti tolika da bi mogla ukazati da se uvozi radi dalje prodaje.

Od plaćanja uvoznih dažbina oslobođena je roba sadržana u ličnom prtljagu putnika, u razumnoj količini, a koja putniku služi za njegove lične potrebe za vrijeme putovanja (npr. odjeća, obuća, predmeti za razonodu, predmeti za održavanje lične higijene i drugi predmeti za ličnu upotrebu putnika). Količina ovih predmeta zavisi od svrhe putovanja, pola, zanimanja putnika, godišnjeg doba i drugih okolnosti u vezi sa putovanjem i zadržavanjem putnika u ili van Bosne i Hercegovine, što se procjenjuje u svakom konkretnom slučaju.

Vrsta i količina robe u ličnom prtljagu mora biti nekomercijalnog karaktera.

Od plaćanja uvoznih dažbina i PDV-a oslobađa se roba koja je sadržana u ličnom prtljagu putnika koji dolazi iz inostranstva, a koja ne podliježe bilo kakvim važećim ograničenjima ili zabranama, pod uslovom da takvi uvozi nisu komercijalnog karaktera. Navedena carinska olakšica primjenjuje se uz sledeća količinska ograničenja po putniku i po danu:

 • roba nekomercijalnog karaktera, uključujući darove i suvenire koji se nalaze u ličnom prtljagu putnika, a čija carinska vrijednost nije veća od 200 KM.
 • proizvodi od duvana:
 • 200 cigareta; ili
 • 100 cigarilosa; ili
 • 250 grama duvana.
 • alkoholna pića:
 • 2 litre stolnog vina
 • 1 litar alkohola ili žestokog pića od preko 22% vol.; ili 2 litre desertnog vina, pjenušca ili drugih pića;
 • parfemi i toaletne vode:
 • 60 cc/ml parfema
 • 250 cc/ml toaletne vode.

 

Putnici mlađi od 17 godina nemaju pravo da uvoze proizvode od duvana i alkoholna pića.

► Unos kućnih ljubimaca

Nekomercijalno  kretanje  kućnih  životinja  preko  državne  granice  Bosne  i Hercegovine uređeno je odredbama Pravilnika o uslovima u pogledu zdravlja za nekomercijalni uvoz i provoz kućnih životinja("Službeni glasnik BiH", br. 34/12 i 68/12), u zavisnosti od vrste životinje i zemlje iz koje se uvozi/unosi.

Nekomercijalno  kretanje  je  kretanje  kućnih  životinja  čiji  broj  ne  prelazi  pet životinja  prilikom  uvoza  ili  provoza  preko  teritorije  Bosne  i  Hercegovine  u  pratnji njihovih  vlasnika  ili  lica  ovlašćenog  od  vlasnika, i iste moraju biti podvrgnute identifikacionom i dokumentacionom pregledu od strane carinskog službenika na ulaznom graničnom prelazu. 

► Unos bilja, sjemena i sadnog materijala

Prema Pravilniku o  mjerama za sprečavanje unošenja, širenja i suzbijanja štetnih organizama na bilju, biljnim proizvodima i regulisanim objektima ("Službeni glasnik BiH", broj 59/11) mogu se unijeti male količine bilja i biljnih proizvoda koje su izuzete od fitosanitarnog pregleda i propisanog postupanja. Male količine bilja i biljnih proizvoda u smislu tog Pravilnika su:

 • svježe voće i povrće (izuzev krompira), ukupne težine do pet kg
 • sječeno cvijeće i dijelovi biljaka uvezani u buket ili vijenac, jedan buket ili vijenac
 • sjeme cvijeća i povrća (izuzev sjemena krompira) u originalnom pakovanju ukupne težine do  100 gr koje nije namijenjeno za prodaju, do pet paketića
 • lukovice i krtole ukrasnih biljaka, ukupno do tri kg
 • novogodišnje jelke bez korijena, jedan komad
 • sobno bilje i lončanice (izuzev bonsai drveta), do tri biljke
 • balkonsko bilje i neodrvenjelo ukrasno grmlje, najviše deset biljaka.
► Unos lijekova

Unošenje gotovih lijekova za lične potrebe putnika moguće je u količinama neophodnim za uobičajenu terapiju i to uz posjedovanje odgovarajuće medicinske dokumentacije (prepis istorije bolesti, potvrda ljekara, recept).

Prema Zakon o sprečavanju i suzbijanju zlouporabe opojnih droga("Službeni glasnik BiH", broj 08/06), lica koja prelaze državnu granicu smiju posjedovati lijek koji sadrži psihotropne supstance samo na osnovu medicinske dokumentacije, u količini neophodnoj za ličnu upotrebu u trajanju najviše do sedam dana. Lica koja su na supstitucijskoj terapiji bolesti ovisnosti ili simptomatskoj terapiji u terminalnoj fazi malignih bolesti, prilikom prelaska državne granice izuzetno smiju posjedovati lijek koji sadrži supstance, na osnovu medicinske dokumentacije i u količini neophodnoj za ličnu upotrebu u trajanju najviše do 15 dana. Naziv i količinu ovih lijekova, uz  predočenje medicinske dokumentacije, lice je dužno da prijavi carinskom organu prilikom prelaska državne granice. 

► Unošenje i iznošenje novca

Svi putnici koji unose ili iznose gotovinu ili vrijednosne papire u iznosu većem od 10.000 evra dužni su da prijave carinskom organu na svakom graničnom prijelazu u Bosni i Hercegovini.

Vlade Republike Srpske i Federacije BiH donijele su odluke kojima se mijenjaju postojeći propisi koji  regulišu iznošenje i unošenje efektivnog stranog novca, konvertibilnih maraka, čekova i vrijednosnih papira.

Prijava unosa ili iznosa gotovine, čekova ili vrijednosnih papira vrši se na obrascu za prijavu gotovine koji je moguće dobiti na svim međunarodnim graničnim prijelazima od carinskih služnenika, ili preuzeti sa internet stranice www.uino.gov.ba Na poleđni obrasca za prijavu gotovine navedeno je detaljno uputstvo kako se isti popunjava. Nakon popunjavanja obrasca isti se predaje carinskom službeniku koji je na zahtjev putnika obavezan jedan ovjeren primjerak vratiti putniku koji je izvršio prijavu gotovine, čekova ili drugih vrijednosnih papira.

Navedenim propisi su donijeti u cilju usklađivanja sa preporukama Stručne grupe za finansijsko djelovanje (FATF) i istima je: povećan iznos iznad kojeg je fizičko lice obavezno da prijavi svako iznošenje i unošenje gotovine na 10.000 evra, utvrđena obaveze prijave, pored efektivnog stranog novca, konvertibilnih maraka i čekova, i hartija od vrijednosti i svih drugih fizički prenosivih instrumenata plaćanja u skladu sa propisom kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, te je propisan Obrazac za prijavu gotovine.

 • Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o iznošenju i unošenju efektivnog stranog novca, konvertibilnih maraka, čekova i hartija od vrijednosti  sa Obrascem za prijavu gotovine. Navedeni obrazac u elektronskom obliku je dostupan na internet stranici Ministarstva finansija RS  http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mf/Pages/default.aspx .
 • Odluka o izmjenama i dopuuni Odluke o iznošenju strane gotovine i čekova sa obrascem za prijavu gotovine. Navedeni obrazac u elektronskom obliku je dostupan na internet stranici Vlade FBiH www.fbihvlada.gov.ba odnosno na internet stranici Ministarstva finansija FBiH www.fmf.gov.ba .

Vlada Republike Srpske donijela je Uredbu o izmjenama i dopuni Uredbe o iznošenju i unošenju efektivnog stranog novca, konvertibilnih maraka, čekova i hartija od vrijednosti  („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 46/17), koja je stupila na snagu 24. 05. 2017. godine. Takođe, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je donijela Odluku o izmjenama i dopuuni Odluke o iznošenju strane gotovine i čekova („Službeni novine Federacije BiH", broj 38/17), koja je stupila na snagu 25.05.2017. godine.

Fizička lica u putničkom prometu sa inostranstvom preko graničnog prelaza mogu prenjeti iznos gotovine preko 10.000 eura, ali uz predočenje odobrenja Ministarstva finansija Republike Srpske ili Ministarstva finansija Federacije BiH.

► Unos proizvoda životinjskog porijekla (samo za informaciju o predstojećoj regulativi)

Unos proizvoda životinjskog porijekla (samo za informaciju o predstojećoj regulativi)

Uslove koji moraju biti ispunjeni pri unosu ličnih pošiljki proizvoda životinjskog porijekla u nekomercijalne svrhe na teritoriju Bosne i Hercegovine koji su dio putničkog prtljaga ili se šalju kao male pošiljke fizičkim licima ili su naručene(putem pošte, telefona ili interneta i dr.) te se isporučuju potrošačima, te postupak kontrole, potrebnu dokumentaciju  i  druga  pitanja  biće regulisana  odredbama  Pravilnika  o  kontrolama  i  uslovima unošenja ličnih pošiljki proizvoda životinjskog porijekla u Bosnu i Hercegovinu, čije donošenje se očekuje.

► Prijava prtljaga pristiglog odvojeno od putnika

Operator aerodroma i operator vazduhoplova dužni su osigurati kontinuirani nadzor prtljaga od trenutka predaje do trenutka njegovog preuzimanja od strane putnika ili od njega ovlašćenog lica, osim u vremenu kada je taj prtljag u neposrednoj odgovomosti carinskog organa ili pod njegovim neposrednim nadzorom.

Svaki registrovani prtljag se prilikom predaje označava naljepnicom (tag) koja na sebi ima oznaku destinacije, kao i poseban prtljažni broj ili kod koji se koristi za potragu u slučaju gubitka prtljaga, a preko koga se mogu provjeriti podaci o njegovom vlasniku i itinereru (putnom pravcu).

Ako registrovani prtljag ne stigne letom kojim je stigao njegov vlasnik, putnik se, sa avionskom kartom i naljepnicom za registrovani prtljag, odmah treba obratiti, tj. prijaviti gubitak prtljaga Službi nadležnoj za traganje nedostajućeg (izgubljenog) prtljaga ("Lost and Found"), organizovanoj u skladu sa Konvencijom o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu (ICAO) na aerodromu za međunarodni saobraćaj. Potraga za izgubljenim prtljagom pripada aerodromskim službama.
Služba nadležna za traganje nedostajućeg (izgubljenog) prtljaga, po prijavi izgubljenog prtljaga, putniku izdaje "zapisnik o neprispijeću prtljaga" (koji, sadrži informacije o veličini, obliku i sadržaju kofera kao i kontakt podatke putnika). Bez tog zapisnika svaka dalja komunikacija sa kompanijom ili aerodromskom službom nije moguća, zapisnik je praktično lična karta prtljaga određenog putnika.

Registrovani prtljag koji je pristigao odvojeno od vlasnika (putnika), operator vazduhoplova ili aerodroma ili zastupnik iz člana 5. Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine, dužan je, shodno članu 37. navedenog zakona, podnijeti carinskom organu na aerodromu, odmah nakon slijetanja vazduhoplova sa međunarodnog leta kojim je prtljag pristigao i iskrcaja prtljaga.

Za prijavu pristiglog prtljaga, radi transparentnijeg postupka, može se koristiti obrazac "Prijava prtljaga pristiglog odvojeno od putnika", koji vam dostavljamo u prilogu ovog akta.

Prtljag koji je u međunarodnom vazdušnom saobraćaju pristigao odvojeno od putnika, od momenta njegove prijave carinskom organu isti je pod carinskim nadzorom do uručenja putniku, vraćanja u inostranstvo, odnosno do sprovođenja odgovarajućeg carinskog postupka, do kada se nalazi u odobrenom privremenom smještaju u prostoru službe traganja/operatora aerodroma koji je, od strane nadležnog carinskog Organa, odobren kao prostor za privremeni smještaj u skladu sa carinskim propisima.

Carinski postupak sa prtljagom pristiglim odvojeno od putnika je hitan.

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.