EVROPSKE INTEGRACIJE

Bosna i Hercegovina je potencijalni kandidat za članstvo u EU. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) između Bosne i Hercegovine i EU potpisan je u junu 2008. godine. Privremeni sporazum, koji se uglavnom odnosi na trgovinska pitanja SSP-a, na snazi je od jula 2008. godine.

Jedan od najvećih izazova za sve zemlje, potencijalne kandidate za članstvo u EU, gdje se i BiH trenutno nalazi, je provedba reformi, te prilagodba i jačanje javnih institucija u cilju usvajanja pravne stečevine Europske unije.

Program IPA je integrirani pretpristupni fond Europske unije koji je utemeljen uredbom Vijeća Europe br. 1085/2006. Temeljni ciljevi programa IPA su pomoć državama kandidatima i državama potencijalnim kandidatima u njihovom usklađivanju i provedbi pravne stečevine EU, kao i priprema za korištenje Kohezijskog fonda i strukturnih fondova

Kao instrument administrativne suradnje između javne uprave zemlje korisnice i institucija zemlje članice EU, pojavljuje se Twinning, sa svrhom pružanja pomoći i prenošenja znanja u primjeni i provedbi pravne stečevine EU.

Twinning projekti su usmjereni prema ostvarenju ciljeva vezanih za relevantna prioritetna područja pravne stečevine EU (EU Acquis). Ciljevi Twinning projekata moraju biti valjano definirani, usmjereni cilju, mjerljivi i ostvarivi. Također, rezultati moraju biti direktno povezani s usvajanjem određenog područja pravne stečevine Europske unije, te dati specifičan i izravan doprinos izgradnji institucija u zemlji korisnici.

Programi Evropske unije predstavljaju važan instrument predpristupne strategije, u pogledu upoznavanja sa metodama rada i politikama Evropske unije. Ostvareni napredak u pogledu učešća zemlje u ovim programima se prati u okviru godišnjih Izvještaja o napretku Bosne i Hercegovine koje priprema Evropska komisija.

UIO ima kontinuiranu pomoć od strane EU koju opravdava angažiranošću, kontinuiranim aktivnostima, ostvarenim rezultatima i veoma dobrim ocjenama u monitoring izvještajima.

Vezano za finansiranje projekata u UIO iz sredstava IPA u toku je IPA 2011- Twinning projekat pod nazivom:

“Dalje usklađivanje carina i oporezivanja sa EU praksom i  zakonodavstvom”.

Krajem 2013. godine započeo je projekat tehničke pomoći finansiran iz sredstava IPA 2010 pod nazivom “Jačanje carinskog sektora Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje” kojim će se modernizovati postojeći carinski informacioni sistem koji će biti kompatibilan sa EU principima interoperabilnosti i interkonektivnosti.

 

UIO je počela sa pripremama za uvođenje NCTS (New computerized transit system) - novi komjuterizovani sistem provoza, za koji očekujemo dalju podršku od strane EU. Takođe, u fazi pregovora i priprema je pristupanje programima EU Customs 2020 I FISCALIS 2020, koji podržavaju: saradnju i komunikaciju sa zemljama članicama, jačanje znanja i vještine zaposlenih kroz različite programe obuka, uspostavljanje pouzdanijeg i funkcionalnijeg poreskog sistama i efikasnije borbe protiv poreskih prevara putem jačanja saradnje u oblasti poreske politike, poboljšanjem administrativnih procedura i prakse, kao i razmjenom informacija između poreskih institucija država članica.

 

UIO koristi program TAIEX čija je uloga posredovanje između eksperata i korisnika. U narednom periodu je planirano veće korištenje ovog programa naročito u pogledu učešca službenika UIO na seminarima i radionicama na kojima se pruža mogućnost razmjene iskustava zemalja korisnika.

 

UIO se nalazi na putu tražene modernizacije i unaprijeđenja funkcionisanja u skladu sa zahtjevima  EU, te je pokazala izvanrednu sposobnost da efikasno iskoristi i da dalje koristi projektne resurse koji joj stoje na raspolaganju. UIO sve više postaje institucija čije svakodnevne poslovne aktivnosti, filozofija funkcionisanja, menadžerski potencijali i načini upravljanja raznim  resursima,  količina i kvalitet tehnologije, kao i ljudski resursi koji su osposobljeni da primjenjuju EU znanja, prakse, procedure, predstavljaju praktički jedan generator napretka u procesu pridruživanja EU  u ovoj oblasti.

 

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.