EVROPSKE INTEGRACIJE

Bosna i Hercegovina je potencijalni kandidat za članstvo u EU. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) između Bosne i Hercegovine i EU potpisan je u junu 2008. godine. Privremeni sporazum, koji se uglavnom odnosi na trgovinska pitanja SSP-a, na snazi je od jula 2008. godine.

Jedan od najvećih izazova za sve zemlje, potencijalne kandidate za članstvo u EU, gdje se i BiH trenutno nalazi, je provedba reformi, te prilagodba i jačanje javnih institucija u cilju usvajanja pravne stečevine Europske unije.

Program IPA je integrirani pretpristupni fond Europske unije koji je utemeljen uredbom Vijeća Europe br. 1085/2006. Temeljni ciljevi programa IPA su pomoć državama kandidatima i državama potencijalnim kandidatima u njihovom usklađivanju i provedbi pravne stečevine EU, kao i priprema za korištenje Kohezijskog fonda i strukturnih fondova

Kao instrument administrativne suradnje između javne uprave zemlje korisnice i institucija zemlje članice EU, pojavljuje se Twinning, sa svrhom pružanja pomoći i prenošenja znanja u primjeni i provedbi pravne stečevine EU.

Twinning projekti su usmjereni prema ostvarenju ciljeva vezanih za relevantna prioritetna područja pravne stečevine EU (EU Acquis). Ciljevi Twinning projekata moraju biti valjano definirani, usmjereni cilju, mjerljivi i ostvarivi. Također, rezultati moraju biti direktno povezani s usvajanjem određenog područja pravne stečevine Europske unije, te dati specifičan i izravan doprinos izgradnji institucija u zemlji korisnici.

Programi Evropske unije predstavljaju važan instrument predpristupne strategije, u pogledu upoznavanja sa metodama rada i politikama Evropske unije. Ostvareni napredak u pogledu učešća zemlje u ovim programima se prati u okviru godišnjih Izvještaja o napretku Bosne i Hercegovine koje priprema Evropska komisija.

UIO ima kontinuiranu pomoć od strane EU koju opravdava angažiranošću, kontinuiranim aktivnostima, ostvarenim rezultatima i veoma dobrim ocjenama u monitoring izvještajima.

 

Twinning projekat “Daljnja podrška Upravi za indirektno oporezivanje”

Opći cilj projekta, vrijednog 600.000 EUR je daljnje usklađivanje sa pravnom stečevinom EU i provođenje zakonodavstva, prakse i Sporazuma o stabilizaiciji i pridruživanju u oblasti indirektnog oporezivanja. Projekat ima za cilj poboljšati sveukupni učinak UIO primjenom novih zakona, postupaka i dobro razvijenih efikasnih sistema carinskih, PDV i akciznih kontrola.Podrška i izgradnja kapaciteta za daljnje usklađivanje carinskog i poreznog zakonodavstva, procedura i standarda sa pravnom stečevinom Unije je neophodna kako bi se stvorili bolji uvjeti za efikasnije zakonodavstvo i na taj način doprinijelo efikasnijem funkcioniranju UIO, posebno u području borbe protiv carinskih i fiskalnih prijevara, kao i drugih negativnih efekata na prikupljanje prihoda. Pored toga, procedure i prakse koje se primjenjuju u upravama država članica EU (koje se bave indirektnim oporezivanjem) trebaju biti predstavljeni UIO i primjenjeni, uzimajući u obzir zakonodavni okvir i IT mogućnosti Bosne I Hercegovine.

Twinning partneri:

- Agencija za evropske integracije i ekonomski razvoj, Beč, Austrija

- Ministartsvo finansija Republike Hrvatske (Porezna i Carinska uprava), Zagreb, Hrvatska 

- Uprava za indirektno oporezivanje, BiH

Vremensko trajanje projekta:

Implementacija projekta je počela 01.03.2021. godine i trajat će 18 mjeseci. 

Finansiranje projekta:

Projekat je finansiran putem programa IPA 2017

Aktivnosti projekta:

Komponenta 1

Poboljšan učinak UIO, prakse i procedure uskladjene sa EU standardima u oblasti carina, PDV-a I akciza

Komponenta 2

Osnaženi kapaciteti UIO na polju  prinudne naplate i postupanja sa oduzetom robom

Komponenta 3

Poboljšane metode rada u Odjeljenju za analizu i upravljanje rizicima i Odsjeku za profesionalne standarde.

 

UIO koristi program TAIEX čija je uloga posredovanje između eksperata i korisnika. U narednom periodu je planirano veće korištenje ovog programa naročito u pogledu učešca službenika UIO na seminarima i radionicama na kojima se pruža mogućnost razmjene iskustava zemalja korisnika.

 

UIO se nalazi na putu tražene modernizacije i unaprijeđenja funkcionisanja u skladu sa zahtjevima  EU, te je pokazala izvanrednu sposobnost da efikasno iskoristi i da dalje koristi projektne resurse koji joj stoje na raspolaganju. UIO sve više postaje institucija čije svakodnevne poslovne aktivnosti, filozofija funkcionisanja, menadžerski potencijali i načini upravljanja raznim  resursima,  količina i kvalitet tehnologije, kao i ljudski resursi koji su osposobljeni da primjenjuju EU znanja, prakse, procedure, predstavljaju praktički jedan generator napretka u procesu pridruživanja EU  u ovoj oblasti.

 

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.