ELEKTRONSKA DOSTAVA OBRASCA D PDV

Uprava za indirektno oporezivanje poziva sve obveznike da obrazac D PDV dostavljaju elektronskim putem.

U cilju olakšanja poreznim obveznicima u dostavljanju  podataka  kao i povećanju stepena efikasnosti u prikupljanju i obradi podataka UIO je izvršila otvaranje e-mail adresa (jedna po regionalnom centru) na koje obveznici mogu da dostave elektronski obrazac D PDV.

Obveznici elektronski obrazac D PDV mogu dostavljati putem elektronske pošte na e-mail adrese prema regionalnim centru kako slijedi:

  • Obveznici sa područja RC Banja Luka na:    dpdvrcbl@uino.gov.ba  
  • Obveznici sa područja RC Mostar na:            dpdvrcmo@uino.gov.ba  
  • Obveznici sa područja RC Sarajevo na:        dpdvrcsa@uino.gov.ba 
  • Obveznici sa područja RC Tuzla na:                dpdvrctz@uino.gov.ba  

Dostavljanje dodatka uz PDV prijavu potrebno je vršiti samo na NOVOM elektronskom Excel-ovom obrascu koji je potrebno preuzeti ovdje:

NAPOMENA: Obrazac nije izmjenjen nego je samo u dokumentu naveden naziv radnog lista "Obrazac DPDV" u koji je radi prilagođavanja automatske obrade podataka  potrebno unijeti podatke izvještajnog perioda. Formu i strukturu preuzetog obrasca ne treba mijenjati, a dostavljanje obrasca ne vršiti u pisanom obliku nego samo elektronski.

NAPOMENA: Obavještavamo Vas  da je prilikom slanja e-mail poruka (što uključuje i elektronsku dostavu D PDV obrasca) prema UINO potrebno popuniti polje Subject. Ukoliko polje Subject ostane nepopunjeno Vaša e-mail poruka neće biti isporučena.

NAPOMENA:  Obavještavaju se PDV korisnici da je primjećeno da prilikom slanja e-mail poruka prema domeni uino.gov.ba, što uključuje i slanje dodatka uz PDV prijavu,  sa određenih e-mail adresa (hotmail.com, live.com, outlook.com) onemogućeno isporučivanje poruka u odredišni mailbox. Naime, zbog sigurnosnih postavki informaciong sistema Uprave za indirektno oporezivanje, komunikacija sa pojedinih IP adresa , koje nisu sa područja BiH, je zabranjena, što može uzrokovati primjećeni problem.  Mole se korisnici da ukoliko imaju probleme sa dostavljanjem mailova prema upravi, registruju e-mail naloge na drugim provajderima, koji su registrovani na području Bosne i Hercegovine (bih.net.ba, teol.net, mtel.ba, elta-kabel.ba...).

Sve dodatne informacije možete dobiti na naše kontakt telefone u regionalnim centrima od uposlenih koji su neposredno zaduženi za ovaj dio usluga koje pruža Uprava za indirektno oporezivanje:

  • RC Banja Luka – kontakt telefon:051/222-625; 051/222-623;
  • RC Mostar – kontakt telefon: 036/351-294; 036/350-131;
  • RC Sarajevo – kontakt telefon: 033/246-012; 033/246-014;
  • RC Tuzla – kontakt telefon: 035/368-078; 035/368-081; 035/368-089.

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.