DUGOVI NASTALI KOD BIVŠIH ENTITETSKIH CARINSKIH UPRAVA

Stari dug se odnosi na dugovanja nastala u vrijeme bivših entitetskih carinskih uprava – Federacije BiH i Republike Srpske, a odnose se na period od 1996. – 2004. godine. Iznos ukupnih dugovanja preuzetih od strane entiteskih uprava iznosio je 142,2 miliona KM. Radi se o dugovanjima koja su utvrđena rješenjima u upravnom postupku, kao i rješenjima u prekršajnom postupku kod kojih su propisani kratki rokovi za naplatu pa su samim tim bili zastarili prije formiranja Uprave za indirektno oporezivanje. Pojedina dugovanja su utvrđivana pravnim licima koja su davno prije formiranja UIO prestala da postoje, odnosno ista su deregistrovana kod nadležnih sudova, dio dugovanja koja se odnose na fizička lica nije bilo moguće naplatiti, jer je određeni broj dužnika u međuvremenu umro ili bio nedostupan.

Iznos od 142,2 miliona KM odnosi se na 5.301 dužnika, od čega se 139 miliona KM odnosi na 1.788 pravnih lica a 3,2 miliona KM na 3.513 fizičkih lica. Iznos od 1,7 miliona KM je naplaćen i to 1,5 miliona KM od pravnih lica i 0,2 miliona KM od fizičkih lica. Za iznos od 62,4 miliona KM proglašena je zastara, i to 60,7 miliona KM za pravna lica i 1,6 miliona KM za fizička lica. Iznos od 25,3 miliona KM je poništeno od čega 25,2 miliona KM za pravna lica a 0,1 miliona KM za fizička lica. Za 2,2 miliona KM postupak je obustavljen i to sve za pravna lica. Ponovni postupak pokrenut je za iznos duga od 19,1 miliona KM. Za dio istog je proglašena nesolventnost i nenaplativost.

Dio carinskog duga UINO nastao je po započetim postupcima u bivšim carinskim upravama Federacije BiH i Republike Srpske, a postao izvršan u 2005., 2006. i 2007. godini, na što se odnosi 11,2 miliona KM od ukupnog carinskog duga UIO. Za dio takvog duga po rješenjima koja su nastala po započetim postupcima u bivšim carinskim upravama postupci su vođeni pred Sudom Bosne i Hercegovine - Vijeće Upravnog odjeljenja, od strane kojeg su ista poništena, pa su donesena nova rješenja po istom osnovu, ali u vrijeme nakon formiranja Uprave za indirektno oporezivanje. Naplata ovog duga je veoma neizvjesna iz razloga što dužnici više ne posluju, iako su od strane Sektora za poslovne usluge u UIO i organizacionih jedinica za prinudnu naplatu svo vrijeme preduzimane aktivnosti u cilju naplate dugovanja bivših carinskih uprava.

Ukupan iznos duga za period 1996. - 2004. godine na nivou UIO BiH, zaključno sa 31.01.2014. godine iznosi 31.877.719,33 KM, čija naplata je više nego neizvjesna jer dužnici više ne postoje odnosno ne posluju niti imaju imovine.

 

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.