DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI ZA REGISTRACIJU ZA MEĐUNARODNU ŠPEDICIJU 

U prilogu zahtjeva, registrovano lice u BiH koje obavlja vanjskotrgovinsko poslovanje i međunarodnu špediciju, radi obavljanja poslova zastupanja pred carinskim organima za poduzimanje radnji i postupaka predviđenih carinskim propisima, neophodno je da dostavi sljedeću dokumentaciju (u fotokopiji uz predočenje originala ili ovjerenoj fotokopiji):

 • a) Certifikat/licenca o ispunjenosti uvjeta za obavljanje poslova međunarodne špedicije izdato od nadležnog organa, u skladu sa propisima koji reguliraju tu oblast;
 • b) certifikat ili drugi odgovarajući dokaz o ispunjenosti uvjeta za obavljanje špediterskih poslova za lica uposlena kod podnosioca zahtjeva na tim poslovima.
 • (2) Ukoliko se registracija i upis u Registar traži za poslovnu jedinicu, podnosi se i certifikat/licenca o ispunjenosti uslova za obavljanje poslova međunarodne špedicije za tu poslovnu jedinicu i certifikat ili odgovarajući dokaz o ispunjenosti uslova za obavljanje špediterskih poslova za lica uposlena u poslovnoj jedinici na tim poslovima.
 • (3) Izuzetno, od stava (2) ovog člana, u postupku registracije po osnovu obavljanja djelatnosti međunarodne špedicije lica koje u svoje ime i za svoj račun obavlja navedene poslove, cijenit će se drugi dokazi (rješenje nadležnog suda za obavljanje djelatnosti međunarodne špedicije, certifikat ili drugi odgovarajući dokaz o ispunjenosti uslova za obavljanje špediterskih poslova za lica uposlena kod podnosioca zahtjeva na tim poslovima), u skladu sa propisima nadležnih organa entiteta i Brčko Distrikta BiH.
 • (4) Da bi lice iz ovog člana moglo biti registrovano za obavljanje međunarodne špedicije, mora ispuniti uslove i za registraciju po osnovu obavljanja poslova vanjskotrgovinskog prometa.
 • a) Originalnu uplatnicu kao dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi u:
  • Iznosu od: 10,00 KM
  • Svrha doznake: taksa na zahtjev za registraciju i upis u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza
  • Primalac: JRT TREZOR BiH
  • Račun primaoca: jedan od navedenih računa
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
   • 1610000010751394 (Raiffeisen banka d.d. Sarajevo)
   • 1549212013183391 (Intesa Sanpaolo banka d.d. Sarajevo)
  • Vrsta uplate: 0
  • Vrsta prihoda: 722801
  • Općina: šifra općine uplatioca (šifra za uplatu entitetskih javnih prihoda)
  • Budžetska organizacija:
   • 1601002 - Regionalni centar Banja Luka;
   • 1601003 - Regionalni centar Mostar;
   • 1601004 - Regionalni centar Sarajevo;
   • 1601005 - Regionalni centar Tuzla.
  • Poziv na broj: 0
 • b) Originalnu uplatnicu kao dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi u:
  • Iznosu od: 10,00 KM
  • Svrha doznake: taksa za izdavanje rješenja o registraciji i upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza
  • Primalac: JRT TREZOR BiH
  • Račun primaoca: jedan od navedenih računa
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
   • 1610000010751394 (Raiffeisen banka d.d. Sarajevo)
   • 1549212013183391 (Intesa Sanpaolo banka d.d. Sarajevo)
  • Vrsta uplate: 0
  • Vrsta prihoda: 722802
  • Općina: šifra općine uplatioca (šifra za uplatu entitetskih javnih prihoda)
  • Budžetska organizacija:
   • 1601002 - Regionalni centar Banja Luka;
   • 1601003 - Regionalni centar Mostar;
   • 1601004 - Regionalni centar Sarajevo;
   • 1601005 - Regionalni centar Tuzla.
  • Poziv na broj: 0
  c) Originalnu uplatnicu kao dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi u: 
  • Iznosu od: 20,00 KM
  • Svrha doznake: taksa za izdavanje uvjerenja o registraciji/upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza
  • Primalac: JRT TREZOR BiH
  • Račun primaoca: jedan od navedenih računa
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
   • 1610000010751394 (Raiffeisen banka d.d. Sarajevo)
   • 1549212013183391 (Intesa Sanpaolo banka d.d. Sarajevo)
  • Vrsta uplate: 0
  • Vrsta prihoda: 722814
  • Općina: šifra općine uplatioca (šifra za uplatu entitetskih javnih prihoda)
  • Budžetska organizacija:
   • 1601002 - Regionalni centar Banja Luka;
   • 1601003 - Regionalni centar Mostar;
   • 1601004 - Regionalni centar Sarajevo;
   • 1601005 - Regionalni centar Tuzla.
  • Poziv na broj: 0

Zahtjev za registraciju i upis u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza podnosi se nadležnom regionalnom centru - Odsjek za poreze - Grupa za podršku.
Rješenje i uvjerenje o registraciji i upisu u Jedinstveni registar donosi Odsjek za podršku Sektora za poreze u Središnjem uredu.
Sve dodatne informacije možete dobiti na naše kontakt telefone u regionalnim centrima i Središnjem uredu od uposlenih koji su neposredno zaduženi za ovaj dio usluga koje pruža Uprava za indirektno oporezivanje:

 • RC Banja Luka – kontakt telefon: 051/222-626; 051/222-627;
 • RC Mostar – kontakt telefon: 036/356-797;
 • RC Sarajevo – kontakt telefon: 033/246-149; 033/246-040;;
 • RC Tuzla – kontakt telefon: 035/368-087; 035/368-084;
 • Središnji ured – kontakt telefon: 051/335-345; 051/335-255.

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.