DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI ZA REGISTRACIJU ZA PDV

U prilogu zahtjeva, lice koje podliježe obavezi PDV, neophodno je da dostavi sljedeću dokumentaciju (u fotokopiji uz predočenje originala ili ovjerenoj fotokopiji ):
*** NAPOMENA: Ukoliko se traži registracija i upis u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza po više osnova, dokumentacija koja je zajednička podnosi se samo u jednom primjerku.

(1) Lice koje podliježe obavezi registracije za PDV u skladu sa članom 57. Zakona o PDV-u, kao i lice koje podnosi zahtjev za dobrovoljnu registraciju shodno članu 44. i članu 61. Zakona o PDV-u, uz zahtjev podnosi u fotokopiji uz predočenje originala ili ovjerenoj fotokopiji, sljedeću dokumentaciju:

 • a) pravno lice:
  • 1) rješenje o upisu u sudski registar kod svih vrsta registracija za PDV;
  • 2) uvjerenje ili potvrda o registraciji od nadležne porezne uprave entiteta ili Brčko Distrikta BiH, ukoliko trinaestocifreni identifikacioni broj PIB/JIB dodijeljen od strane nadležnih poreznih uprava entiteta ili Brčko Distrikta BiH nije naveden u rješenju o upisu u sudski registar;
  • 3) lična karta vlasnika i odgovornih lica pravnog lica, podnosioca zahtjeva;
  • 4) dokument nadležnog organa u skladu sa propisima kojim je regulisana oblast rada i boravka stranaca u BiH, za odgovorno lice stranog državljanina;
  • 5) punomoć kojom se ovlašćuje državljanin BiH da zastupa poreznog obveznika u postupcima sa UIO, u slučaju odsustva odgovornog lica-stranog državljanina;
  • 6) pasoš ili drugi identifikacioni dokument za vlasnika i odgovorno lice-stranog državljanina i
  • 7) karton deponovanih potpisa ovjeren od poslovne banke kod koje je transakcijski račun otvoren (za sve otvorene transakcijske račune) i obavijest o glavnom računu određenom kod ovlaštene organizacije platnog prometa, shodno entitetskim propisima o unutrašnjem platnom prometu. 
 • b) fizičko lice – preduzetnik i fizičko lice građanin:
  • 1) rješenje/odobrenje nadležnog organa uprave o obavljanju djelatnosti, osim fizičkog lica – građanina koji se registruje za PDV u smislu odredbi člana 44. stav (6), člana 61. i člana 57. stav (1) i stav (12) Zakona o PDV-u;
  • 2) lična karta podnosioca zahtjeva;
  • 3) uvjerenje/potvrdu o registraciji od nadležne porezne uprave entiteta ili Brčko Distrikta BiH, (osim fizičkog lica – građanina koji se registruje za PDV u smislu odredbi člana 44. stav (6), člana 61. i člana 57. stav (1) i stav (12) Zakona o PDV-u);
  • 4) karton deponovanih potpisa ovjeren od poslovne banke kod koje je transakcijski račun otvoren (za sve otvorene transakcijske račune) ili drugi dokaz o otvorenom transakcijskom računu za fizičko lice građanina koji obavlja oporezivu djelatnost i obavijest o glavnom računu, određenom kod ovlaštene organizacije platnog prometa, shodno entitetskim propisima o unutrašnjem platnom prometu;
  • 5) dokument nadležnog organa u skladu sa propisima kojim je regulisana oblast rada i boravka stranaca u BiH i pasoš ili drugi identifikacioni dokument za fizičko lice-preduzetnika, stranog državljanina i
  • 6) punomoć kojom se ovlašćuje državljanin BiH da zastupa poreznog obveznika u postupcima sa UIO, u slučaju odsustva fizičkog lica-preduzetnika, stranog državljanina.
 • c) ovisno od vrste registracije, uz zahtjev za registraciju za PDV, lice je dužno dostaviti i:
  • 1) dokaz o sticanju prava na raspolaganje dobrima, za slučajeve registracije lica (član 57. stav (12) Zakona o PDV-u);
  • 2) posljednji bilans uspjeha povezanih lica ili konsolidovani bilans uspjeha za slučajeve zajedničke registracije lica (član 59. Zakona o PDV-u);
  • 3) ugovor o zakupu, za registraciju lica koje iznajmljuje prostorije (osim za stanovanje) prema članu 57. stav (1) i članu 61. stavovi (1), (2), (3) i (6) Zakona o PDV-u;
  • 4) posjedovni list za posjede izdat od nadležnog organa entiteta ili Brčko Distrikta BiH, za registraciju lica koje se bavi poljoprivrednom obradom posjeda prema članu 57. stav (1) i članu 61. stav (1) Zakona o PDV-u, te za  registraciju lica prema članu 61. stav (4) Zakona o PDV-u;
  • 5) uvjerenje nadležnog organa da se podnosilac zahtjeva bavi poljoprivrednom obradom posjeda, za registraciju lica prema članu 57. stav (1) i članu 61. stav (1) Zakona o PDV-u;
  • 6) pismenu suglasnost zakupca, za dobrovoljnu registraciju za PDV na već ustanovljene zakupe, za registraciju lica prema članu 61. stav (3) Zakona o PDV-u;
  • 7) ugovor o kupoprodaji objekta, za registraciju lica prema članu 61. stav (4) Zakona o PDV-u;
  • 8) ugovor o izgradnji objekta, a za registraciju lica prema članu 61. stav (4) i (6) Zakona o PDV-u;
  • 9) ugovor o kupoprodaji objekta i ugovor o izgradnji objekta za lice koje vrši prenos prava raspolaganja na novosagrađenim građevinskim objektima ili ekonomski djeljivim cjelinama, shodno članu 4. stav (3) tačka 4) Zakona o PDV-u, a za registraciju prema članu 57. stav (1) i članu 44. stav (6) Zakona o PDV-u.
 • d) Za registraciju prema članu 60. Zakona o PDV-u :
  • 1) ugovor o zastupanju sa poreznim punomoćnikom i punomoć sa podacima o nazivu, identifikacionom broju i mjestu prebivališta, odnosno mjestu obavljanja djelatnosti poreznog punomoćnika koji ima stalno sjedište u BiH;
  • 2) ugovor ili drugi dokumenat kao dokaz da obavlja oporezivi promet na teritoriji BiH;
  • 3) dokumenta o upisu u registar domicilnog nadležnog organa, zvanično prevedena na jedan od službenih jezika u BiH;
  • 4) pasoš ili drugi identifikacioni dokument za vlasnika i odgovorno lice podnosioca zahtjeva - strane državljane i
  • 5) karton deponovanih potpisa ovjeren od poslovne banke kod koje je otvoren poseban transakcijski račun za poreznog punomoćnika lica koje nema sjedište u BiH, a preko kojega će se vršiti prometi vezani za poslovne transakcije tržišta BiH (za sve otvorene transakcijske račune) i obavijest o glavnom računu određenom kod ovlaštene organizacije platnog prometa, shodno entitetskim propisima o unutrašnjem platnom prometu.
 • a) Originalnu uplatnicu kao dokaz o uplaćenoj administrativnoj pristojbi u:
  • Iznosu od: 10,00 KM
  • Svrha doznake: pristojba na zahtjev za registraciju i upis u Jedinstveni registar obveznika neizravnih poreza
  • Primatelj: JRT TREZOR BiH
  • Račun primatelja: jedan od navedenih računa
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
   • 1610000010751394 (Raiffeisen banka d.d. Sarajevo)
   • 1549212013183391 (Intesa Sanpaolo banka d.d. Sarajevo)
  • Vrsta uplate: 0
  • Vrsta prihoda: 722801
  • Općina: šifra općine uplatitelja (šifra za uplatu entitetskih javnih prihoda)
  • Budžetska organizacija:
   • 1601002 - Regionalni centar Banja Luka;
   • 1601003 - Regionalni centar Mostar;
   • 1601004 - Regionalni centar Sarajevo;
   • 1601005 - Regionalni centar Tuzla.
  • Poziv na broj: 0
 • b) Originalnu uplatnicu kao dokaz o uplaćenoj administrativnoj pristojbi u:
  • Iznosu od: 10,00 KM
  • Svrha doznake: pristojba za izdavanje rješenja o registraciji i upisu u Jedinstveni registar obveznika neizravnih poreza
  • Primatelj: JRT TREZOR BiH
  • Račun primatelja: jedan od navedenih računa
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
   • 1610000010751394 (Raiffeisen banka d.d. Sarajevo)
   • 1549212013183391 (Intesa Sanpaolo banka d.d. Sarajevo)
  • Vrsta uplate: 0
  • Vrsta prihoda: 722802
  • Općina: šifra općine uplatitelja (šifra za uplatu entitetskih javnih prihoda)
  • Budžetska organizacija:
   • 1601002 - Regionalni centar Banja Luka;
   • 1601003 - Regionalni centar Mostar;
   • 1601004 - Regionalni centar Sarajevo;
   • 1601005 - Regionalni centar Tuzla.
  • Poziv na broj: 0
  c) Originalnu uplatnicu kao dokaz o uplaćenoj administrativnoj pristojbi u: 
  • Iznosu od: 20,00 KM
  • Svrha doznake: pristojba za izdavanje uvjerenja o registraciji/upisu u Jedinstveni registar obveznika neizravnih poreza
  • Primatelj: JRT TREZOR BiH
  • Račun primatelja: jedan od navedenih računa
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
   • 1610000010751394 (Raiffeisen banka d.d. Sarajevo)
   • 1549212013183391 (Intesa Sanpaolo banka d.d. Sarajevo)
  • Vrsta uplate: 0
  • Vrsta prihoda: 722814
  • Općina: šifra općine uplatitelja (šifra za uplatu entitetskih javnih prihoda)
  • Budžetska organizacija:
   • 1601002 - Regionalni centar Banja Luka;
   • 1601003 - Regionalni centar Mostar;
   • 1601004 - Regionalni centar Sarajevo;
   • 1601005 - Regionalni centar Tuzla.
  • Poziv na broj: 0

Zahtjev za registraciju i upis u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza podnosi se nadležnom regionalnom centru - Odsjek za poreze - Grupa za podršku.
Rješenje i uvjerenje o registraciji i upisu u Jedinstveni registar donosi Odsjek za podršku Sektora za poreze u Središnjem uredu.
Sve dodatne informacije možete dobiti na naše kontakt telefone u regionalnim centrima i Središnjem uredu od uposlenih koji su neposredno zaduženi za ovaj dio usluga koje pruža Uprava za indirektno oporezivanje:

 • RC Banja Luka – kontakt telefon: 051/222-626; 051/222-627;
 • RC Mostar – kontakt telefon: 036/356-797;
 • RC Sarajevo – kontakt telefon: 033/246-149; 033/246-040;
 • RC Tuzla – kontakt telefon: 035/368-087; 035/368-084;
 • Središnji ured – kontakt telefon: 051/335-345; 051/335-255.

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.