DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI ZA REGISTRACIJU OBVEZNIKA AKCIZE

(1) Obveznik akcize uz zahtjev podnosi u fotokopiji uz predočenje originala ili ovjerenoj fotokopiji, sljedeću dokumentaciju:

 • a) pravno lice - proizvođač i/ili uvoznik:
  • 1) rješenje o upisu u sudski registar;
  • 2) uvjerenje ili potvrda o registraciji od nadležnih poreznih uprava entiteta ili Brčko Distrikta BiH, ukoliko trinaestocifreni identifikacioni broj PIB/JIB dodijeljen od strane nadležnih poreskih uprava entiteta ili Brčko Distrikta BiH nije naveden u rješenju o upisu u sudski registar;
  • 3) ličnu kartu vlasnika i odgovornih lica;
  • 4) prijavu skladišta akciznih proizvoda i/ili sirovina i
  • 5) prijavu proizvodnog pogona za pravno lice – proizvođača akciznih proizvoda.
 • b) fizičko lice - preduzetnik:
  • 1) rješenje/odobrenje nadležnog organa uprave o obavljanju djelatnosti;
  • 2) uvjerenje/potvrda o registraciji od nadležnih poreznih uprava entiteta ili Brčko Distrikta BiH;
  • 3) ličnu kartu fizičkog lica-preduzetnika i
  • 4) prijavu proizvodnog pogona i skladišta akciznih proizvoda i sirovina.
 • c) Pravno lice ili preduzetnik za kojeg se od strane drugog lica vrši usluga proizvodnje akciznih proizvoda uz zahtjev podnosi u fotokopiji uz predočenje originala ili ovjerenoj fotokopiji, sljedeću dokumentaciju:
  • 1) rješenje o upisu u sudski registar ili rješenje/odobrenje nadležnog organa uprave o obavljanju djelatnosti;
  • 2) uvjerenje ili potvrda o registraciji od nadležnih poreznih uprava entiteta ili Brčko Distrikta BiH, ukoliko trinaestocifreni identifikacioni broj PIB/JIB dodijeljen od strane nadležnih poreskih uprava entiteta ili Brčko Distrikta BiH nije naveden u rješenju o upisu u sudski registar za pravno lice;
  • 3) ugovor o vršenju usluge proizvodnje akciznih proizvoda;
  • 4) ličnu kartu vlasnika i odgovornih lica;
  • 5) prijavu skladišta akciznih proizvoda i/ili sirovina;
  • 6) prijavu proizvodnog pogona za proizvođača akciznih proizvoda koji vrši uslugu proizvodnje.
 • d) Pravno lice ili preduzetnik koji nabavi alkoholna pića, voćne prirodne rakije i vina neposredno od građanina-proizvođača koji nije obveznik akcize, uz zahtjev podnosi u fotokopiji uz predočenje originala ili ovjerenoj fotokopiji, sljedeću dokumentaciju:
  • 1) rješenje nadležnog organa entiteta ili Brčko Distrikta BiH za obavljanje djelatnosti;
  • 2) uvjerenje/potvrda o registraciji od nadležnih poreznih uprava entiteta ili Brčko Distrikta BiH, ukoliko trinaestocifreni identifikacioni broj PIB/JIB dodijeljen od strane nadležnih poreskih uprava entiteta ili Brčko Distrikta BiH nije naveden u rješenju o upisu u sudski registar za pravno lice;
  • 3) izjavu o namjeri nabavke akciznih proizvoda od građanina-proizvođača koji nije obveznik akcize;
  • 4) ličnu kartu vlasnika i odgovornih lica pravnog lica, odnosno ličnu kartu fizičkog lica-preduzetnika i
  • 5) prijavu skladišta akciznih proizvoda.
 • e) pored gore navedenih dokumenata, lice iz tačke a) do d) je dužno uz zahtjev dostaviti u fotokopiji uz predočenje originala ili ovjerenoj fotokopiji i sljedeće:
  • 1) karton deponovanih potpisa ovjeren od poslovne banke kod koje je transakcijski račun otvoren (za sve otvorene transakcijske račune) i obavijest o glavnom računu određenom kod ovlaštene organizacije platnog prometa, shodno entitetskim propisima o unutrašnjem platnom prometu;
  • 2) dokument nadležnog organa u skladu sa propisima kojim je regulisana oblast rada i boravka stranaca u BiH za odgovorno lice stranog državljanina i pasoš ili drugi identifikacioni dokument za vlasnika i odgovorno lice-strane državljane;
  • 3) punomoć kojom se ovlašćuje državljanin BiH da zastupa poreznog obveznika u postupcima sa UIO, u slučaju odsustva odgovornog lica-stranog državljanina.
 • f) preuzete firme
  • 1) ako je firma preuzeta od fizičkog lica, uz zahtjev je neophodno priložiti ovjerenu fotokopiju lične karte prethodnog vlasnika;
  • 2) ako je firma preuzeta od pravnog lica, uz zahtjev je neophodno priložiti rješenje o upisu u sudski registar prethodnog vlasnika i uvjerenje / potvrdu o registraciji kod nadležne porezne uprave entiteta ili Brčko Distrikta BiH, ukoliko trinaestocifreni identifikacioni broj PIB/JIB dodijeljen od strane nadležnih poreskih uprava entiteta ili Brčko Distrikta BiH nije naveden u rješenju o upisu u sudski registar, prethodnog vlasnika.
 • (2) Izuzetno od odredbi stava (1) tačka a) alineja 4) ovog člana, pravno lice koje vrši promet akciznih proizvoda za poznatog kupca bez prethodnog uskladištenja, uz zahtjev za registraciju akcize podnosi dokaz da vrši navedenu vrstu prometa, odnosno dokaz o ugovorenom poslu.

(2) Izuzetno, pravno lice koje vrši promet akciznih proizvoda za poznatog kupca, bez prethodnog uskladištenja, uz zahtjev za registraciju akcize podnosi dokaz da vrši navedenu vrstu prometa, odnosno dokaz o ugovorenom poslu.

 • a) Originalnu uplatnicu kao dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi u:
  • Iznosu od: 10,00 KM
  • Svrha doznake: taksa na zahtjev za registraciju i upis u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza
  • Primalac: JRT TREZOR BiH
  • Račun primaoca: jedan od navedenih računa
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
   • 1610000010751394 (Raiffeisen banka d.d. Sarajevo)
   • 1549212013183391 (Intesa Sanpaolo banka d.d. Sarajevo)
  • Vrsta uplate: 0
  • Vrsta prihoda: 722801
  • Općina: šifra općine uplatioca (šifra za uplatu entitetskih javnih prihoda)
  • Budžetska organizacija:
   • 1601002 - Regionalni centar Banja Luka;
   • 1601003 - Regionalni centar Mostar;
   • 1601004 - Regionalni centar Sarajevo;
   • 1601005 - Regionalni centar Tuzla.
  • Poziv na broj: 0
  b) Originalnu uplatnicu kao dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi u:
  • Iznosu od: 10,00 KM
  • Svrha doznake: taksa za izdavanje rješenja o registraciji i upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza
  • Primalac: JRT TREZOR BiH
  • Račun primaoca: jedan od navedenih računa
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
   • 1610000010751394 (Raiffeisen banka d.d. Sarajevo)
   • 1549212013183391 (Intesa Sanpaolo banka d.d. Sarajevo)
  • Vrsta uplate: 0
  • Vrsta prihoda: 722802
  • Općina: šifra općine uplatioca (šifra za uplatu entitetskih javnih prihoda)
  • Budžetska organizacija:
   • 1601002 - Regionalni centar Banja Luka;
   • 1601003 - Regionalni centar Mostar;
   • 1601004 - Regionalni centar Sarajevo;
   • 1601005 - Regionalni centar Tuzla.
  • Poziv na broj: 0
  c) Originalnu uplatnicu kao dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi u: 
  • Iznosu od: 20,00 KM
  • Svrha doznake: taksa za izdavanje uvjerenja o registraciji/upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza
  • Primalac: JRT TREZOR BiH
  • Račun primaoca: jedan od navedenih računa
   • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)
   • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)
   • 1610000010751394 (Raiffeisen banka d.d. Sarajevo)
   • 1549212013183391 (Intesa Sanpaolo banka d.d. Sarajevo)
  • Vrsta uplate: 0
  • Vrsta prihoda: 722814
  • Općina: šifra općine uplatioca (šifra za uplatu entitetskih javnih prihoda)
  • Budžetska organizacija:
   • 1601002 - Regionalni centar Banja Luka;
   • 1601003 - Regionalni centar Mostar;
   • 1601004 - Regionalni centar Sarajevo;
   • 1601005 - Regionalni centar Tuzla.
  • Poziv na broj: 0

*** NAPOMENA :

- preuzete firme:

 • Ako je firma preuzeta od fizičkog lica uz zahtjev je neophodno priložiti ovjerenu kopiju lične karte prethodnog vlasnika,
 • Ako je firma preuzeta od pravnog lica uz zahtjev je neophodno priložiti rješenje o upisu u sudski registar prethodnog vlasnika i uvjerenje / potvrdu o registraciji kod nadležne porezne uprave entiteta ili Brčko Distrikta BiH, prethodnog vlasnika.

- pravno lice, koje vrši promet za poznatog kupca:

 • Izuzetno, pravno lice koje vrši promet akciznih proizvoda za poznatog kupca, bez prethodnog uskladištenja, uz zahtjev za registraciju akcize podnosi dokaz da vrši navedenu vrstu prometa, odnosno dokaz o ugovorenom poslu.

Zahtjev za registraciju i upis u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza podnosi se nadležnom regionalnom centru - Odsjek za poreze - Grupa za podršku.
Rješenje i uvjerenje o registraciji i upisu u Jedinstveni registar donosi Odsjek za podršku Sektora za poreze u Središnjem uredu.
Sve dodatne informacije možete dobiti na naše kontakt telefone u regionalnim centrima i Središnjem uredu od uposlenih koji su neposredno zaduženi za ovaj dio usluga koje pruža Uprava za indirektno oporezivanje:

 • RC Banja Luka – kontakt telefon: 051/222-626; 051/222-627;
 • RC Mostar – kontakt telefon: 036/356-797;
 • RC Sarajevo – kontakt telefon: 033/246-149; 033/246-040;
 • RC Tuzla – kontakt telefon: 035/368-087; 035/368-084;
 • Središnji ured – kontakt telefon: 051/335-345; 051/335-255.

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.