DOKAZI O PORIJEKLU


Dokazi o porijeklu na osnovu kojih se može primijeniti preferencijalna stopa carine propisana odredbama važećih sporazuma o slobodnoj trgovini su:


1.  fileUvjerenje o kretanju EUR.1 i
2. Izjava na računu.


1. UVJERENJE O KRETANJU EUR.1


Uvjerenje o kretanju EUR.1 izdaju carinski organi zemlje izvoznice na pisani zahtjev izvoznika ili, na izvoznikovu odgovornost, njegovog ovlaštenog predstavnika, ukoliko se odnosni proizvodi mogu smatrati proizvodima s porijeklom.
Izvoznik, ili njegov ovlašteni predstavnik, popunjava uvjerenje o kretanju EUR.1 i obrazac zahtjeva, čiji se uzorci nalaze u Protokolu o definiciji pojma “proizvodi s porijeklom” i načinima administrativne saradnje koji je sastavni dio svakog od važećih sporazuma o slobodnoj trgovini, a isti se zadužuje u carinskoj ispostavi u kojoj se obavlja izvozno carinjenje robe.
Ovi obrasci se popunjavaju na jednom od jezika potpisnica sporazuma ili na engleskom jeziku, te u skladu sa odredbama domaćeg zakonodavstva zemlje izvoznice.
U slučaju da izvoznik zahtjev ručno ispunjava, isti mora biti ispunjen tintom ili hemijskom olovkom štampanim slovima.
Izvoznik koji podnosi zahtjev za izdavanje uvjerenja o kretanju robe EUR.1 bit će spreman, u svako doba, na zahtjev carinskih vlasti zemlje izvoznice, u kojoj je isto izdato, dati na uvid sve odgovarajuće dokumente kojima se dokazuje porijeklo proizvoda kao i to da su ispunjeni drugi uslovi iz odnosnog protokola.


2. IZJAVA NA RAČUNU
Izjavu na računu, izvoznik upisuje na račun, dostavnicu ili bilo koji drugi komercijalni dokument koji dovoljno detaljno opisuje proizvode o kojima je riječ i tako omogućava njihovu identifikaciju.
Izjavu na računu, može dati:

 

  • (a) ovlašteni izvoznik, bez obzira na iznos pošiljke

ili

  • (b) bilo koji izvoznik za bilo koju pošiljku koja se sastoji od jednog ili više paketa koji sadrže proizvode s porijeklom, čija ukupna vrijednost ne prelazi 6.000 eura.


Izjava na računu mora nositi originalni svojeručni potpis izvoznika. Međutim, ovlašteni izvoznik ne mora potpisivati takve izjave pod uslovom da se carinskim vlastima zemlje izvoznice pismeno obaveže da preuzima punu odgovornost za svaku izjavu na računu koja ga identificira, kao da je on sam svojeručno potpisao.
Teskt izjave na računu propisan je Protokolom o definiciji pojma “proizvodi s porijeklom” i načinima administrativne saradnje koji je sastavni dio svakog od važećih sporazuma o slobodnoj trgovini.
Tekst izjave na računu na jednom od tri službena jezika u Bosni i Hercegovini:


1. Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br………(1)) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi…………(2) preferencijalnog porijekla.
2. Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br………(1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi…………(2) preferencijalnoga podrijetla.
3. Извoзник прoизвoдa oбухвaћeних oвoм иcпрaвoм(цaринcкo oвлaшћeњe бр………(1)) изjaвљуje дa cу, ocим aкo je тo другaчиje изричитo нaвeдeнo, oви прoизвoди…………(2) преференциjалнoг пoриjeклa.

(1) Kada Izjavu na računu daje ovlašteni izvoznik, ovdje mora biti upisan broj ovlaštenja koji mu dodijeli UINO BiH. U drugom slučaju, kada Izjavu daje lice koje nije ovlašteni izvoznik, riječi u zagradi se ispuštaj

(2) Navodi se porijeklo proizvoda.

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.