DAVANJE ODGOVORA PISMENIM PUTEM

Obveznici indirektnih poreza, radi rješavanja određenih pitanja i nejasnoća u vezi sa indirektnim porezima (PDV i akciza) mogu UIO podnijeti Zahtjev za mišljenje u skladu sa članom 50. Zakona o postupku indirektnog oporezivanja („Službeni glasnik BiH“, br.89/05 i 100/13), koji se podnosi na Obrascu „ZM“ ili Zahtjev za pisanu informaciju (obavještenje) u skladu sa članom 17. Zakona o postupku indirektnog oporezivanja.

Zahtjev za mišljenje u skladu sa članom 50. Zakona o postupku indirektnog oporezivanja podnosi se Odjeljenju za pravne poslove, Grupi za izradu obavezujućih mišljenja iz oblasti indirektnih poreza u Središnjem uredu UIO, Bana Lazarevića bb.

Zahtjev za mišljenje se podnosi prije:

 1. preduzimanja radnji koje utiču na nastanak prava i obaveza po osnovu indirektnih poreza (npr. prije postupka kontrole koja obuhvata i radnju o kojoj se traži mišljenje, prije podnošenja prijave u kojoj bi trebalo da budu sadržani podaci za slučaj iz predmetnog zahtjeva ...);
 2. podnošenja prijave za indirektne poreze, ukoliko se pitanje iz zahtjeva odnosi na podatke sadržane u prijavi;
 3. preduzimanja radnji koje utiču na poštivanje bilo kojih drugih obaveza indirektnih poreza određenih odredbama čl. 7 do 17. Zakona o postupku indirektnog oporezivanja.

Organizaciona jedinica Uprave nadležna za kontrolu će izvršiti provjeru ispunjenosti uslova za davanje mišljenja u slučaju iz predmetnog zahtjeva poreskog obveznika.

Zahtjev za pisanu informaciju (obavještenje) u skladu sa članom 17. Zakona o postupku indirektnog oporezivanja podnosi se Odjeljenju za komunikacije i međunarodnu saradnju, Grupi za informisanje obveznika u Središnjem uredu UIO, Bana Lazarevića bb.

Zahtjev za obavještenje u vezi ostvarivanja prava i obaveza iz oblasti indirektnog oporezivanja takođe se može uputiti na zvanični e-mail Uprave za indirektno oporezivanje info@uino.gov.ba, u kom slučaju se obavještenje daje putem e-maila, u kraćem roku i bez troškova plaćanja administrativne takse, a koja ima istu pravnu snagu kao i obavještenje dato pismenim putem na osnovu pismenog zahtjeva.

► Zahtjev za mišljenje u skladu sa članom 50. Zakona o postupku indirektnog oporezivanja

 Uz obrazac zahtjeva za mišljenje se prilaže :

 • konkretno postavljeno pitanje i dokumentacija neophodna za postupanje po istom
 • a) uplatnica kao dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi u  
 • Iznosu od:10,00 KM
 • Svrha doznake: taksa na zahtjev za davanje mišljenja UIO
 • Primalac: JRT TREZOR BiH
 • Račun primaoca: jedan od navedenih računa
 • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)

 • 5556000031201417 (Nova Banka a.d. Banja Luka)

 • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)

 • 5620128137723339 (NLB Banka a.d. Banja Luka)

 • Vrsta uplate: 0
 • Vrsta prihoda: 722801
 • Opština: šifra opštine uplatioca (šifra za uplatu entitetskih javnih prihoda)
 • Budžetska organizacija: 1601001 - Središnji ured Banja Luka
 • Poziv na broj:
 • b) uplatnica kao dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi u
 • Iznosu od: 50,00 KM
 • Svrha doznake: taksa na zahtjev za davanje mišljenja UIO
 • Primalac: JRT TREZOR BiH
 • Račun primaoca: jedan od navedenih računa
 • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)

 • 5556000031201417 (Nova Banka a.d. Banja Luka)

 • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)

 • 5620128137723339 (NLB Banka a.d. Banja Luka)

 • Vrsta uplate: 0
 • Vrsta prihoda: 722813
 • Opština: šifra opštine uplatioca (šifra za uplatu entitetskih javnih prihoda)
 • Budžetska organizacija:1601001 - Središnji ured Banja Luka
 • Poziv na broj: 0

Sve dodatne informacije možete dobiti u Središnjem uredu na kontakt telefon: 051/335-109 od uposlenih koji su neposredno zaduženi za ovaj dio usluga koje pruža Uprava za indirektno oporezivanje.

► Zahtjev za pisanu informaciju (obavještenje) u skladu sa članom 17. Zakona o postupku indirektnog oporezivanja

Uz zahtjev za pisanu informaciju (obavještenje) se prilaže :

 • konkretno postavljeno pitanje i dokumentacija neophodna za postupanje po istom
 • uplatnica kao dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi u
 • Iznosu od: 10,00 KM
 • Svrha doznake: taksa na zahtjev za davanje pisane informacije (obavještenja)
 • Primalac: JRT TREZOR BiH
 • Račun primaoca: jedan od navedenih računa
 • 3380002210018390 (Unicredit banka d.d. Mostar)

 • 5556000031201417 (Nova Banka a.d. Banja Luka)

 • 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka)

 • 5620128137723339 (NLB Banka a.d. Banja Luka)

 • Vrsta uplate: 0
 • Vrsta prihoda: 722801
 • Općina: šifra općine uplatioca (šifra za uplatu entitetskih javnih prihoda)
 • Budžetska organizacija:1601001 - Središnji ured Banja Luka
 • Poziv na broj: 0

 

Sve dodatne informacije možete dobiti u Središnjem uredu na kontakt telefon: 051/335-197, 051/335-256 i 051/335-257 od uposlenih koji su neposredno zaduženi za ovaj dio usluga koje pruža Uprava za indirektno oporezivanje.

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.