CARINSKA LABORATORIJA

Odsjek za carinsku laboratoriju djeluje u okviru Sektora za carine Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

Carinska laboratorija obavlja poslove u vezi laboratorijskog ispitivanja uzorkovane robe s ciljem svrstavanja robe prema Carinskoj tarifi BiH i naplate pripadajućih dažbina.

Svojim znanjem i analitičkom opremom daje potrebnu stručnu i tehničku podršku prilikom provjere zahtjeva postavljenih propisima i standardima za čiju je primjenu zadužena Uprava za indirektno oporezivanje BiH.

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.