CARINA

Carina   je   osnovna  uvozna dažbina koja se naplaćuje  na  robu  koja  se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

Po  svojim osnovnim karakteristikama   svrstava  se  u grupu  indirektnih poreza, tereti potrošnju, uračunava   se u cijenu robe i prevaljuje na  krajnjeg potrošača što je označava  kao  oblik poreza  na  promet.

Carina ima osnovne elemente kao i porez: carinski  povjerilac, carinski dužnik, carinska osnovica, carinska stopa, carinske  olakšice.

Obaveza plaćanja carine  nastaje kada  predmetna roba pređe carinsku liniju , dok kod ostalih oblika poreza ta činjenica nema nikakvu   ulogu.

2005. godine uspostavljen je jedinstveni carinski sistem u BiH, čiji su osnovni elementi utvrđeni Zakonom o carinskoj politici BiH koji se primjenjuje na cijeloj teritoriji BiH.

Carina se  zajedno sa ostalim vrstama indirektnih poreza uplaćuje na Jedinstveni račun Uprave za indirektno oporezivanje.

 

Sve propise koji se tiču carine možete pogledati ovdje.

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.