Carina:

► Zakoni
► Pravilnici
► Uputstva

CARINSKA TARIFA

CARINSKA VRIJEDNOST

PORIJEKLO ROBE

CARINSKI POSTUPCI

CARINSKA PRIJAVA

GARANCIJE ZA OSIGURANJE CARINSKOG DUGA

OSTALA UPUTSTVA

► Odluke
► Instrukcije
► Objašnjenja, obavjesti i naredbe
► Promet oružija i municije

PDV

Porez na dodatu vrijednost (PDV) je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svijetu.

CARINE

Carina je osnovna uvozna dažbina koja se naplaćuje na robu koja se uvozi u carinsko  područje Bosne i Hercegovine.

AKCIZE I PUTARINE

Akciza i putarina su posebni oblici indirektnih poreza, koji su u Bosni i Hercegovini regulisani Zakonom.           

STOP ŠVERCU

Prijavite svaki oblik utaje poreza ili carine i svako nezakonito ponašanje carinskih službenika ili poreskih inspektora.