O B A V J E Š T E NJ E

o pokretanju postupka prestanka registracije i brisanja iz Jedinstvenog registra obveznika indirektnih poreza

Uprava za indirektno oporezivanje pokrenula je postupak prestanka registracije i brisanja iz Jedinstvenog registra obveznika indirektnih poreza za obveznike koji su prestali obavljati djelatnost i ne podnose PDV prijave, kao i za obveznike koji su u prethodnih 5 (pet) godina u svim poljima PDV prijava iskazivali iznose nula (“0”).

Podaci o obveznicima za koje je pokrenut postupak prestanka registracije i brisanja iz Jedinstvenog registra obveznika indirektnih poreza, objavljeni su na web stranici Uprave za indirektno oporezivanje (www.uino.gov.ba).

Pozivaju se obveznici, da se u roku od 30 dana od dana objave ovog oglasa u "Službenom glasniku BiH" i tri dnevna lista, podneskom izjasne u vezi pokrenutog postupka prestanka registracije i brisanja iz Jedinstvenog registra obveznika indirektnih poreza.

Ukoliko se obveznici za koje je pokrenut postupak prestanka registracije i brisanja iz Jedinstvenog registra obveznika indirektnih poreza ne izjasne u navedenom roku, smatrat će se da su suglasni sa pokrenutim postupkom prestanka registracije i brisanja iz Jedinstvenog registra obveznika indirektnih poreza.

Podneske dostaviti putem pošte na adresu „Uprava za indirektno– neizravno oporezivanje, Sektor za poreze, Odsjek za podršku, ul. Bana Lazarevića bb, 78000 Banja Luka“.

Da biste lakše pretraživali spisak u tabeli pritisnete Ctrl + F i pretražujete po vašem PDV broju.

uploaded

U slučaju da ne možete izvršiti pretragu, molimo Vas da se obratite na broj telefona 051/335-201.